nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011 (X.10.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-10-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011 (X.10.) Ör. számú rendelete
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bursa Hunagica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályairól szóló 19/2011. (X.10.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


(1) A rendelet célja, hogy meghatározza Ebes község Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati feltételeit, mértékét, elbírálásának rendjét.(2) Ebes község Önkormányzata csatlakozva a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, pályázati formában elnyerhető támogatást nyújt a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott fiatalok számára, a részletes pályázati kiírásban meghatározott feltételek szerint.


(3) A rendelet hatálya kiterjed Ebes község területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatókra, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.( továbbiakban „A” típusú pályázat).


(4) A rendelet hatálya kiterjed továbbá Ebes község területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű, a tárgyévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetőleg felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatalokra, akik felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.( továbbiakban „B” típusú pályázat).


(5) Amennyiben az önkormányzat az ösztöndíjrendszer tárgyévet követő fordulójához nem csatlakozik, a pályázat kiírására nem kerül sor.


2.§

(1) Az ösztöndíj időtartalma:

a) „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév. Szeptember hónapban tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók esetén 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

b) „B” típusú pályázat esetén3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.


(2) A „B” típusú pályázat alapján pályázók csak akkor részesülhetnek ösztöndíjban, ha a tárgyévben felvételt nyernek a felsőoktatási intézménybe és tanulmányikat ténylegesen megkezdik.


(3) Kedvező döntés esetén az önkormányzati ösztöndíj havi összege minimum 3.000.Ft.[1]


3.§


(1) Ebes község Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendeletben  szabályozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj önkormányzati részének megállapítására, felülvizsgálatára, a pályázatok rangsorolására, megszüntetésére, valamint a jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén megtérítésre kötelezésére vonatkozó hatáskörét az Egészségügyi-és Szociális Bizottságra ruházza át.


(2) Az Egészségügyi-és Szociális Bizottság, a Képviselő-testület által költségvetési előirányzatban e célra meghatározott keret erejéig biztosít tanulmányi ösztöndíjat.


(3) Az Egészségügyi-és Szociális Bizottság a pályázatok értékelésénél az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltakat veszi figyelembe.


(4) A pályázati kiírást a Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tárgyévet követő évre érvényes Általános Szerződési Feltételei által meghatározott időpontig a község hirdetőtábláján valamint az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


(5) Az ösztöndíjra pályázóknak a pályázatot a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájába az előírt pályázati űrlapon kell benyújtani. A pályázat mellékleteként kell csatolni a pályázó és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§ (1) bekezdése szerinti jövedelem igazolását, a felsőoktatási intézmény igazolását, amelyből megállapítható, hogy a pályázó nappali oktatási munkarendje szerint folytatja tanulmányait, valamint a betegségről, rokkantságról, munkanélküliségről szóló igazolásokat.[2]


(6) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő bármely változást haladéktalanul írásban a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájába- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot kezelő szervezet értesítésével egyidejűleg - bejelenteni.


(7) Amennyiben a pályázó nem felel meg a támogatás feltételeinek és az ösztöndíj megvonásra kerül, ebben az estben az önkormányzat a támogatást más jogcímen nem folyósítja.


4.§


(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeit kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet a kihirdetéssel lép hatályba, a kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


Szabóné Karsai Mária  sk.                                         Dr. Hajdu Miklós  sk.

polgármester                                                                   jegyző[1]

A rendelet szövegét a 30/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2015.10.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 30/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2015.10.01-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szempontjai
13.83 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!