nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 - 2019-03-01
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.


2. A zárszámadás címrendje, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése


2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:  
(1) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak. 


(2) Alcímet alkotnak az Önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását, kormányzati funkció, tervezési alapegység és rovatrend bontásban a 3. melléklet az eredeti, 4. melléklet a módosított előirányzatokat, az 5. melléklet a teljesítéseket tartalmazza.


3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítését 


a) 1.091.159 eFt költségvetési kiadással, melyből

aa) működési költségvetési kiadás                                       977.116 eFt

ab) működési finanszírozási kiadás                                       18.467 eFt

ac) működési hitel törlesztés                                                           0 eFt

ad) felhalmozási költségvetési kiadás   95.576 e Ft                 

ae) felhalmozási hitel törlesztés                                                       0 eFt


b) 2.360.292 eFt költségvetési bevétellel, melyből

aa) működési költségvetési bevétel 1.029.918 eFt

             ab) működési finanszírozási bevétel                                           161.674 eFt

             ac) működési hitelfelvétel                                                                      0 eFt

ad) felhalmozási költségvetési bevétel      1.168.700 eFt

             ae) felhalmozási hitelfelvétel                                                                 0 eFt

 állapítja meg. 


 (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételek

     teljesítése:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:           753.680  eFt

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:              1.156.098  eFt

c) B3. Közhatalmi bevételek:           190.953  eFt  

d) B4. Működési bevételek:             84.631  eFt

e) B5. Felhalmozási bevételek:               6.490  eFt

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                  654  eFt

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:               6.112  eFt

h) B8. Finanszírozási bevételek:                                                                      161.674 eFt

i) Költségvetési bevételek összesen:                                                            2.360.292 eFt.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevétele:
a) működési költségvetés bevétele:                                    1.029.918 eFt,
b) felhalmozási költségvetés bevétele:                               1.168.700 eFt.


(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei:                                       2.350.480 eFt,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                       864 eFt,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                 8.948 eFt.


(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadások

     teljesítése: 

a) K1. Személyi juttatások:           451.698 eFt,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:             99.504 eFt,

c) K3. Dologi kiadások:            281.010 eFt,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                8.555 eFt,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:            136.349 eFt,

    K513 Tartalékok: általános és céltartalék:                                                               0 eFt,

f) K6. Beruházások:               67.765 eFt,

g) K7. Felújítások:               27.811 eFt,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                        0 eFt,

i) K9. Finanszírozási kiadások:                                                                            18.467 eFt

j) Költségvetési kiadások összesen:                                                              1.091.159 eFt. 


(6) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadása:                                   813.715 eFt,
b) az önként vállalt feladatok kiadása:                         105.761 eFt,
c) az államigazgatási feladatok kiadása:                      171.683 eFt.


(7) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadása:
a) működési költségvetés kiadása:                                977.116 eFt,
b) felhalmozási költségvetés kiadása:                             95.576 eFt.


(8) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 2017. évi költségvetés éves teljesítési adatait az 1. melléklet tartalmazza. A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak címek, alcímek szerinti eredeti, módosított előirányzatát a 3. és 4. mellékletek, a teljesítés adatait az 5. melléklet mutatja be.


(9) Az igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 5. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 5. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 5. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.


(10)  Az önkormányzat 2017. évi állami támogatás elszámolását a 6. melléklet, a 2017. év végi létszámkeretét a 7. melléklet, a 2017. évi közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza. 
A 9. mellékletben a 2017. évi tartalékok állományának változása, a 10. mellékletben a pénzeszközök változása, a 11. mellékletben pedig a 2017. évben képződött maradvány kerül bemutatásra. 
Az intézmények finanszírozása jogcím szerint a 12. mellékletben, a 2017. évben az önkormányzat által nyújtott támogatások a 13. mellékletben szerepelnek. 
A 14. melléklet mutatja be az EU forrásból finanszírozott, támogatással megvalósuló projekteket.
A 15. melléklet az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét tartalmazza 2016-2017-2018. évre vonatkozóan.
A vagyonról szóló kimutatásokat a 16. és 17. melléklet tartalmazza.
A felhalmozási kiadásokat a 18. melléklet, a tárgyi eszközök elhasználódási fokának alakulását és a pótlásra fordított kiadásokat a 19. melléklet, a kisértékű tárgyi eszközök állományát a 20. melléklet mutatja be.


(11) Több éves kihatással járó feladatokból eredő kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, ezért az nem kerül bemutatásra.


(12) Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záró állománya 0 e Ft.


(13) Nem került megvalósításra olyan fejlesztési cél ami, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tette volna szükségessé.


(14) Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 21. melléklet tartalmazza, amely

a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, 

b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, 

c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást és

d) az egyszerűsített eredmény kimutatását

foglalja magában.


(15) A 2017. évi zárszámadáshoz készített részletes szöveges tájékoztatást az előterjesztés tartalmazza.


3. A Környezetvédelmi alapról


4. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. §. (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról.
A rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi. 


(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használta fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület rendelkezett. 


(3) A talajterhelési díjból származó bevétel alszámlán került elkülönítésre.   


4. Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti az Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete.


                         Viplak Tibor s. k.                                                                Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M.  s. k.

                          polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetve: 2018. május 30.                                                                                    Dr. Kóródi-Juhász Zsolt LL.M. s. k.

                                                                                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
905.66 KB
2. melléklet
491.66 KB
3. melléklet
3.58 MB
4. melléklet
4.2 MB
5. melléklet
4.22 MB
6. melléklet
173.69 KB
7. melléklet
258.6 KB
8. melléklet
198.31 KB
9. melléklet
398.67 KB
10. melléklet
346.33 KB
11. melléklet
222.23 KB
12. melléklet
414.45 KB
13. melléklet
434.26 KB
14. melléklet
222.39 KB
15. melléklet
1.17 MB
16. melléklet
2.93 MB
17. melléklet
572.46 KB
18. melléklet
1.05 MB
19. melléklet
938.46 KB
20. melléklet
300.76 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!