nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-17 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.16.) önkormányzati rendelete
a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról

Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében, és a 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. fejezet

1. A rendelet célja


 1. § A rendelet célja az üzletek éjszakai – 22.00 és 06.00 óra közötti – nyitvatartási rendjének szabályozása a lakosság egészséges életkörülményeinek, pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogának biztosításával.


2. A rendelet hatálya


2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc község közigazgatási területén működő, vendéglátást folytató üzletekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

 1. élelmiszer-, vagy vegyeskereskedés üzletekre,
 2. az Önkormányzat, az Önkormányzat szervei, a Nemzetiségi Önkormányzat és a község bejegyzett társadalmi szervezetei, egyesületei által megtartott rendezvények helyszíneire.


II. fejezet

3. Az éjszakai nyitva tartás részletes szabályai


 1. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó üzletek hétfőtől péntekig, valamint vasárnap 22.00 órától a következő nap 06.00 óráig, illetve szombaton 23.00 órától a következő nap 06.00 óráig – a (2) bekezdésben szabályozott kivételével – nem tarthatnak nyitva.


(2) Közterületen megtartott rendezvények – az önkormányzati rendezvények kivételével – kizárólag pénteken és szombaton 9.00 óra és 22.00 óra között rendezhetők meg.


(3) Zenés rendezvény csak a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet rendelkezéseinek betartásával tartható.


4. Eltérő nyitva tartás engedélyezése


 1. § (1) Az üzlet üzemeltetőjének kérelmére a Képviselő-testület a 3. §-ban meghatározott nyitva tartási rendtől eltérő nyitva tartást engedélyezhet alkalmi rendezvények tartása esetén – legfeljebb üzletenként évi 6 alkalommal megtartott rendezvény idejére – annak a vendéglátást folytató üzletnek,
 1. amely ellen kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül panaszt nem tettek, illetve panasz esetén a hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a panasz nem volt megalapozott és
 2. az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségi arányban vagy legalább kétharmada) írásban hozzájárultak és
 3. az üzemeltető vállalja, hogy az eltérő éjszakai nyitva tartást követő napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik.


(2) Alkalmi rendezvény idejére a Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén eltérő nyitva tartást engedélyezhet legfeljebb 04.00 óráig, a vendéglátó üzlet teraszán, kerthelységében, szabadtéri tartózkodás esetén legfeljebb 03.00 óráig.


(3) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó 1. melléklet szerinti kérelmet az üzemeltetőnek a rendezvény időpontját megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a Képviselő-testületnek a 2. melléklet szerinti hozzájárulásokkal együtt.


5. Üzletnyitás, üzemeltető-váltás

                                                                      

 1. § (1) Új, vendéglátást folytató üzlet nyitása esetében a 3. § (1) bekezdése irányadó.


(2) Ha az új, vendéglátást folytató üzlet tevékenységével kapcsolatosan 2 hónapon belül panaszt nem tesznek, a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület eltérő nyitva tartást engedélyezhet.


(3) Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitvatartási engedélyt újra meg kell kérnie.


6. Engedély visszavonása

                                                                      

 1. § (1) Az eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni
 1. többszöri lakossági bejelentés esetén, amennyiben a jegyző által végzett hatósági ellenőrzés(ek) során a panasz(ok) megalapozottnak tekinthető(k), vagy
 2. ha az üzlet eltérő nyitva tartásának visszavonását az üzlettel szomszédos ingatlanok tulajdonosai vagy használói (többségi arányban vagy legalább kétharmada) írásban a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kezdeményezik, vagy
 3. hivatalból kezdeményezett helyszíni ellenőrzés(ek)en tapasztaltak alapján.


(2) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 hónapig a vendéglátó üzlet eltérő nyitva tartással nem működhet.


III. fejezet

Vegyes rendelkezések


7. Értelmező rendelkezések


 1. § (1) E rendelet alkalmazásában:
 1. vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is,
 2. zenés rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, zártkörű zeneszolgáltatást nyújtó rendezvény,
 3. alkalmi rendezvény: az a rendezvény, amit az üzemeltető a heti bejelentett nyitva tartási idején túl, nem heti rendszerességgel kíván megtartani,
 4. visszavonás kezdeményezése: jelen rendelet 3. számú melléklete szerinti írásbeli nyilatkozat,
 5. szomszédos ingatlan: az érintett ingatlannal közvetlenül határos, valamint az azzal sarokkal érintkező, továbbá az utca átellenben lévő oldalán az érintett ingatlannal szemben lévő belterületi ingatlanok. Az utca másik oldalán lévő ingatlanok közül azokat kell figyelembe venni, amelyek az utca figyelmen kívül hagyásával a vendéglátó egység által érintett ingatlannal közvetlenül vagy sarokkal érintkeznének.


8. Záró rendelkezések


 1. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
   (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának korlátozásáról szóló 12/2011. (IX. 12.) önkormányzati rendelete.


  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  1. melléklet
  414.08 KB
  2. melléklet
  243.02 KB
  3. melléklet
  244.7 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!