nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.5.)
Hatályos:2016-02-06 -tól
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.5.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016. (II.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Pusztamérges Községi Önkormányzatra.


2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 170 091 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza működési és felhalmozási költségvetésre elkülönítve.


3. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                     119 972 e Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                                26 488 e Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                         93 484 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                          18 200 e Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                             16 000 e Ft

     bb) gépjárműadó                                                                           2 200 e Ft

c) működési bevételek                                                                                             31 919 e Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                           0 e Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                      165 035 e Ft

      aa) személyi juttatások                                                              55 465 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                                  10 607 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  63 970 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 7 700 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           27 293 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                     5 056 e Ft

      ba) beruházások                                                                           5 056 e Ft

      bb) felújítások                                                                                     0 e Ft

      bc) felhalmozási célú pénzeszközátadás                                             0 e Ft


(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés                                                               575 e Ft

b) zöldség-előkészítőhöz tárgyi eszközök beszerzése                                              3 416 e Ft

c) vonólap beszerzése                                                                                                 902 e Ft

d) kerékpár beszerzése                                                                                                163 e Ft(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                           5 000 e Ft

b) egyéb nem intézményi ellátások                                                                            2 700 e Ft


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 33 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását – előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatás feladatok szerinti bontásban – e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással programot, projektet 3. számú mellékleten hagyja jóvá.


7. § Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2016. évi támogatását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat 2016. évben közvetett támogatások nyújtását – adóelengedéseket, adókedvezményeket – nem tervezi.


3. Egyéb rendelkezések


9. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2016. évre nem tervez.


(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból az önkormányzatnak nem áll fenn kötelezettsége.


(3) Adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások szempontjából figyelembe vehető önkormányzati bevételek a költségvetésben 16.000 e Ft-ot tesznek ki.


(4) Az önkormányzat adósság- és hitelállományának, kölcsön nyújtásának alakulását, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő, későbbi évekre is kiható, több éves kötelezettséggel járó kiadási tételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


10. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A költségvetés végrehajtását a költségvetési törvény, az államháztartási törvény és a végrehajtási rendelete valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglalt előírások szerint a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi kirendeltsége végzi.


(5) Az államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:

- személyi juttatások közül a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, a külső személyi juttatások, a költségtérítések,

- dologi kiadások közül a 100.000,-Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel, az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 500.000,- Ft,

- beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 100.000,- Ft-ot nem haladja meg.


5. Záró rendelkezések


11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 01. napjától kell alkalmazni.


Pusztamérges, 2016. február 04.
                       Dr. Papp Sándor                                           Erdélyi-Nagy Renáta

                          polgármester                                                           aljegyzőZáradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. február 5.                                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

                                                                                                           aljegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
44.5 KB
2. melléklet
27 KB
3. melléklet
20.5 KB
4. melléklet
25.5 KB
5. melléklet
21.5 KB
6. melléklet
22.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!