nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatályos:2013-09-27 -tól
Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (IX.26.) rendelete a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 6.§ (4) bekezdésében, 40.§ (1) és (3) bekezdésében, 41.§ (3) bekezdésében, 42.§-ában, valamint e Törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4.§ (1) bekezdésében, 54.§ (2) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Szervezete véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről az alábbiakat rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


 (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Csehbánya Község Önkormányzata tulajdonában lévő, Csehbánya belterület 115 és 116 hrsz. alatt, összesen 3113 m2 területen elhelyezkedő temetőre (a továbbiakban: temető).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a köztemető fenntartásával, üzemeltetésével, a temetkezési szolgáltatási vállalkozási és egyéb – a köztemető területén végzett - vállalkozási tevékenységekre.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, üzemeltetőjére, a temetkezési szolgáltatást, és egyéb – a köztemető területén végzett - vállalkozási tevékenységet folytatókra, igénybevevő természetes és jogi személyekre, a köztemető valamennyi látogatójára.


2.§


(1) A temető tulajdonosa Csehbánya Község Önkormányzata.

(2) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről a települési önkormányzat gondoskodik.

(3) A temető tulajdonosának feladata a temető zöldfelületének rendben tartása.

(4) A temető tulajdonosának feladata a temető kegyeleti méltóságának őrzése.


A temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele

3. §

(1) A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Törvény és a Kormányrendelet szabályait kell alkalmazni.


A temető infrastrukturális létesítményei

4.§

(1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben, az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) Út

b) Ravatalozó

c) A temető kerítéssel történő bekerítéssel való lehatárolása

d) Vízvételi lehetőség,

e) A temető területének – rendeltetésének és a helyi jellegének megfelelő – parkosítása, elsősorban alacsony, oszlopos növésű örökzöldekkel

f) Hulladéktároló5.§

(1) Az 4.§-ban felsorolt létesítmények használata díjmentes.

(2) A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során e rendeletben foglaltakat köteles betartani, és munkáját úgy végezni, hogy annak során a temető látogatók kegyeleti érzéseit ne sértse, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt ne okozzon, zajkeltéssel a szertartásokat ne zavarja.

(3) A Temetőben temetkezési szolgáltatást, illetőleg egyéb vállalkozási tevékenységet végzők a temető infrastrukturális létesítményeit térítésmentesen használhatják.


A temető fenntartása

6. §

(1) A temetőt fenntartó feladata a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása.

(2) Az elhalt hozzátartója, örököse köteles a sírt rendben tartani, síremlék, sírbolt karbantartásáról gondoskodni.

 (3) A sírok gondozását úgy kell végezni, hogy a szomszédos sírok kegyelete ne sérüljön, azokban kár ne keletkezzen.

(4) Fákat, cserjéket a sírhelyen kívüli területen magánszemélynek ültetni nem szabad.

(5) A sírhelyeken csak a sírok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virág, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa), valamint a kifejlett állapotukban az 1,5 méter magasságot meg nem haladó növényeket szabad elhelyezni, ültetni. A sírhelyeken elhelyezett tárgyak nem, az ültetett növények még kifejlett állapotukban sem nyúlhatnak a sírhely határvonalain túlra.

(6) A sírgondozás során keletkezett hulladék a kijelölt gyűjtőhelyen helyezhető el, melynek elszállításáról – szükség szerint – a temető üzemeltetői gondoskodnak.


A temető üzemeltetése

7.§

(1) A temető üzemeltetését a Törvényben, Kormányrendeletben, illetőleg e rendeletben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni.

(2) Az üzemeltetés keretében az önkormányzat:

a.) biztosítja az eltemetés feltételeit;

b.) biztosítja a ravatalozó technikai berendezései valamint a temető egyéb közcélú létesítményei karbantartását és működteti azokat;

c.) gondoskodik a ravatalozó nyitásáról és zárásáról;

d.) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság

mentesítését és a hó eltakarítást;

e.) összegyűjti és elszállíttatja a hulladékot.

(3) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét.


Temetési helyek, sírjelek

8.§

(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a)Egyes sírhely

b)Kettős sírhely

c)sírbolt (kripta)

d)urnasírhely


(2) A sírhelyek mérete:

a) gyereksírhely: 150 cm x 90 cm

b)egyes sírhely: 230 cm x 120 cm

c) kettős sírhely: 230 cm x 220 cm

d) sírbolt: 270 cm x 320 cm

e) urnasírhely: 100 cm x 90 cm

() Az urna a már meglévő sírhelyjelre ráhelyezhető, amennyiben a sírhely felett rendelkezési joggal bírók ehhez hozzájárulnak.

(7) Az egyes sírhelyekbe több urna is elhelyezhető.

(8) Síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.


9.§

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) A sírok egymás közötti távolsága 60 cm. A sorok távolsága: 60cm.


A temetési helyek feletti rendelkezési jog

10.§

(1) A 9.§ (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama - a sírbolt kivételével - 25 év. Sírbolt feletti rendelkezési jog időtartama 60 év.

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért nem kell díjat kell fizetni.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható)

(4) A (2)-(3) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen az urna sírokra is alkalmazni kell


A temetői kötelező nyilvántartások vezetése

 11.§

(1) A temetkezésekről az üzemeltető:

a) nyilvántartó könyvet,

b) sírbolt könyvet vezet.

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést) időrend szerint kell bejegyezni.

(3) A nyilvántartó könyv és a sírboltkönyv vezetése elektronikus úton történik.

(3) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével be kell jegyezni.

(4) A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig, átadnia a Veszprém Megyei Levéltárnak.


Temetkezési szolgáltatás

12. §

(1) A temetkezési szolgáltatásra a Törvény és a Kormányrendelet szabályai az irányadók.


A temető rendje

13. §

(1)Köztemető nyitvatartása nem korlátozott.

(2) A temetőben tilos minden olyan magatartás, vagy tevékenység, mely a temetőlátogatók kegyeleti érzését sérti.

(3) A temető tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogatónak kötelessége, ezért a hulladékot kötelesek a hulladékgyűjtő helyre vinni, ott elhelyezni és mindennemű szennyezéstől tartózkodni.

(4) A temető területén csak a temetkezési helyek díszítésére szolgáló kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el. Egyéb temető rendjét zavaró tárgyakat a temető fenntartó eltávolíthatja, ill. az eltávolításra az érintettet felhívhatja.

(5) A temetőben a temető létesítményeit, sírokat, azokon lévő síremlékeket, növényeket, táblákat, bármi más tárggyal beszennyezni, rongálni virágot, ágat letépni, sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvenni, vagy eltávolítani, a temetőből jogosulatlanul kivinni TILOS!

(6) Temetőbe állatot bevinni a vakvezető állat ill. temetési lovasfogat kivételével TILOS!

(7) A kegyeleti céllal történő gyertya- és mécses gyújtásnál fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen . A tűzkár okozója anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

(8) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágot elégetni a temetőben TILOS!

(9) A temetőben 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat.Záró rendelkezés

14. §.


(1) Jelen rendelet 2013. szeptember 27. napján lép hatályba.


    Straub Dávid                                                                    dr. Ádám Renáta

    polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetve: 2013. szeptember 26.


dr. Ádám Renáta

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!