nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006. (II.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2006-02-13 - 2013-12-31
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006. (II.13.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól

[1] Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 131.§ (l)  és 157. §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Martonvásár Város közigazgatási területén lakóhellyel (hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező

 1. a Gyvt. 4§-ában meghatározott személyekre
 2. Martonvásár Város Önkormányzata által fenntartott intézményekre.

(2) A gyermekvédelmi,- és személyes gondoskodást nyújtó eljárásokban az 1997. évi XXXI. tv. rendelkezéseit jelen rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni.


A gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Általános szabályok

(Gyvt. 31.§)

2.§

 1. A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a 3.§ (2) bekezdésében meghatározott intézményeknél nyújthatja be.[2]
 2. Az adatkezelésre a Gyvt. 134-136. §-ait, illetve az 1992 évi LXIII. Tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.


Gyermekjóléti alapellátások

3.§

(1) Az önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

 1. Gyermekjóléti Szolgálat
 2. Gyermekek átmeneti gondozása
 3. Gyermekek napközbeni ellátása keretében:

- óvoda

                            - iskolai napközis foglalkozás

 1. A gyermekjóléti alapellátásokat az Önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának (továbbiakban: Családsegítő), valamint az önkormányzat által fenntartott óvoda és általános iskolai napközi (továbbiakban: intézmény) közreműködésével biztosítja.


            A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

(Gyvt. 39-40.§)

4.§

(1) Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a családsegítő szolgálat révén biztosítja.

(2) Az intézmény, szervezési, szolgáltatási és gondozási faladatokat lát el, a védőnői szolgálattal, háziorvosokkal, óvodával, valamint az általános iskolával együttműködve.

(3) Az intézmény gyermekjóléti feladatai – a Gyvt. 39.,40.§-ában foglaltakon túl, különösen:

 1. a gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás,
 2. segítségadás a támogatásokhoz való hozzájutáshoz,

(4) A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás térítésmentes.


                            Gyermekek átmeneti gondozása

(Gyvt.45.§-48.§)

5.§

A gyermekek átmeneti gondozását, mint alapellátási feladatát az önkormányzat más szervvel kötendő ellátási szerződés útján biztosítja.


Gyermekek napközbeni ellátása

(Gyvt.41. §)

6.§

Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Gyvt. 41. §.-ában meghatározottak szerint óvoda, általános iskolai napközi keretében szervezi meg.


                                        Térítési díjak

(Gyvt. 146.§-148.§)

7.§

 1. A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított, gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni.[3]
 2. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
 3. Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.
 4. Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
 5. A személyi térítési díjat az adott intézmény vezetője állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma figyelembevételével.
 6. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
 7. [4]


8.§

Gyermekétkeztetés esetén a Gyvt l48. §. (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményt kell biztosítani az ellátottaknak.


9.§

 1. Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról.
 2. Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a polgármesterhez fordulhat. Ebben az esetben a kérelemről határozatban kell dönteni.
 3. A személyi térítési díjat egy havi időtartamra előre kell megfizetni.
 4. A személyi térítési díjat havonta, minden hónap l5 napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető l5 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a polgármestert, aki a térítési díjhátralék behajtásáról intézkedik.


Pénzbeli és természetbeni ellátások

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(Gyvt. 21. §)

10.§

 1. Martonvásár Város Képviselő-testülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban (a továbbiakban: rendkívüli támogatás) részesíti, a Gyvt. 21. § (1), (2) bekezdésében megállapított okok fennállásának esetén.
 2. A rendkívüli támogatás megállapított egyszeri összege gyermekenként maximum 6.000.- Ft.
 3. A rendkívüli támogatás egy naptári éven belül legfeljebb évi 4 alkalommal adható.


11.§

 1. A rendkívüli támogatás megállapításáról, összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni.
 2. A rendkívüli támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a képviselő-testület a Bizottságra ruházza át.


12.§

 1. A gyermekvédelmi támogatások megállapítása iránti kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál kell benyújtani.
 2. A támogatások megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormány rendelet (továbbiakban: Gyer.) 65.§ (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot és igazolásokat


13.§

 1. A rendkívüli támogatás: a Családsegítő családgondozójának közreműködésével, az igénylő költségeinek közvetlen átvállalásának formájában is nyújtható.
 2. Természetbeni ellátás formájában nyújtható az ellátás a védelembe vett gyerekek számára különösen akkor, ha:
  1. az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli rendkívüli támogatást nem a gyermekre fordítja,
  2. a gyerekek tankönyv és tanszerellátásának támogatására,
  3. egyéb ellátás kifizetésének átvállalására kérték a támogatást.

                                                                    

Záró rendelkezések

14.§

 1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
 2. A kihirdetésről Martonvásár Jegyzője gondoskodik.
 3. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Martonvásár Önkormányzatának a gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól szóló 25/2004. (IX.l5.) sz. rendelete Orbán András                                                                                         Fónagy László

  polgármester                                                                                                   jegyző

 Kihirdetve: 2006.02.13.                   

                                                                                                               Fónagy László                                                                                                                                                      jegyző

[1] A gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának szabályairól szóló 6/2006.(II.13.) önkormányzati rendelet  módosításáról szóló 15/2006. (VIII.10.) önk. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

[2] Módosította a 15/2006. (VIII.10.) önk. rendelet.

[3] Módosította a 15/2006. (VIII.10.) önk. rendelet.

[4] Hatályon kívül helyezte a 15/2006. (VIII.10.) önk. rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!