nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-18 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2018. (V.17.) önkormányzati rendelete
Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfogadásáról

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §


(1) Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását 8.675.977.136 Ft bevételi és 5.437.532.123 Ft kiadási teljesítéssel, továbbá 3.238.445.013 Ft költségvetési maradvánnyal a mellékelt táblázatok, a kiegészítő melléklet és a vagyonkimutatás szerint hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 2. táblázat tartalmazza.


(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését összesítve a 3. táblázat, intézményenként a 3/a.-3/e. táblázat tartalmazza.


(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadások teljesülését 586.493.475 Ft-ban hagyja jóvá a 7. táblázat szerinti részletezésben.


(5) A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 7/b. táblázat szerint hagyja jóvá.


 1. §


(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2)A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 7. melléklet szerint fogadja el.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérlegét és maradvány-kimutatást a 11-12. táblázatban foglaltak szerint hagyja jóvá.


3. §


(1)  Az összes működési kiadáson belül


 1. a személyi juttatásokat                                        1.379.017.053 Ft,
 2. a munkaadókat terhelő járulékokat                           323.412.435 Ft,
 3. a dologi kiadásokat                                             1.659.445.308 Ft,
 4. az ellátottak pénzbeli juttatásait                                88.185.726 Ft,
 5. az egyéb működési célú kiadásokat                     1.286.898.901 Ft


összegben a 2. táblázat részletezi.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyon-összetételét a 12. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.


4. §


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát 3.238.445.013 Ft összegben állapítja meg. Az intézményenkénti maradványt és annak felhasználását a 12/a. táblázatnak megfelelően hagyja jóvá illetve engedélyezi. A 2018. évi önkormányzati költségvetésbe 3.210.848.000 Ft előzetes maradvány került betervezésre, az önkormányzatnál jelentkező különbség (4.170.562 Ft) felhasználásáról és az intézményektől elvont maradvány (10.146.900 Ft) felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A költségvetési maradvány-többlet (14.317.462 Ft) összegéből kötelezettséggel terhelt feladatként a „2017. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás„ címszóra 1.521.034 Ft kerül, a fennmaradó 12.796.428 Ft pedig az általános tartalék összegét növeli.5. §


A Képviselő-testület az Áht.-ban foglaltaknak megfelelően a bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek, mellékletek tartalmát a rendelethez tartozó táblázatokban, az alábbiakban meghatározott tartalommal állapítja meg:


 1. címrend (1. táblázat),
 2. az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai (2. táblázat),
 3. az önkormányzati intézmények 2017. évi bevételei, kiadásai összesen (3. táblázat),
 4. az önkormányzati intézmények 2017. évi bevételei, kiadásai intézményenként (3/a.-3/e. táblázat),
 5. a Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei-kiadásai (4. táblázat)
 6. a helyi önkormányzat bevételei-kiadásai (5. táblázat)
 7. az önkormányzat 2017. évi létszám adatai (6. táblázat)
 8. az önkormányzat 2017. évi felhalmozási, felújítási kiadásai (7.-7/b. táblázat)
 9. ellátottak pénzbeli juttatásai, szociálpolitikai kiadások 2017. évben (8. táblázat)
 10. az önkormányzat 2017.évi működési és fejlesztési mérlege (9. táblázat)
 11. az önkormányzat 2017.évi céltartaléka (10. táblázat)
 12. az önkormányzat 2017. évi mérlege (11. táblázat)
 13. az önkormányzat 2017. évi maradvány-kimutatása (12. táblázat)
 14. az önkormányzati intézmények 2017. évi maradványa (12/a. táblázat)
 15. az önkormányzat 2017. évi vagyona (1. melléklet)
 16. vagyoni és likviditási helyzetet tükröző mutatók (2. melléklet)
 17. immateriális javak, tárgyi eszközök állománya (3. melléklet)
 18. részesedések (4. melléklet)
 19. normatív állami hozzájárulás elszámolása (5. melléklet)
 20. az önkormányzat 2017. évi kiegészítő támogatásai és

és egyéb kötött felhasználású támogatásai bevételei (6. melléklet)

 1. a 2017. évi közvetett támogatások, adóelengedések (7. melléklet),
 2. adósságállomány lejárat, eszköz, hitelezők szerinti bontásban (8. melléklet),
 3. az önkormányzat 2017. évi eszközeinek értékvesztése (9. melléklet)
 4. a többéves kihatással járó kötelezettségek (10.-11. melléklet),
 5. a 2017. évi vagyonkimutatás (12. melléklet).6. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.7.§


Hatályát veszti a Jászberény Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 3/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_Önkormányzati intézmények 2017. évi vagyona
44 KB
2_melléklet_Vagyoni helyzetet tükröző mutatók-1
40 KB
3_melléklet_Immateriális javak , tárgyi eszközök 2017. év
43 KB
4_melléklet_Gazd.társ.belüli részesedése_2017
39.5 KB
5_melléklet_Normatív áll.hj.elszám.int.2017
42 KB
6_melléklet_Önkorm.2017.évi központosított bevételei
37 KB
7_melléklet_Adóelengedések, adókedvezmények 2017
40.5 KB
8_melléklet_Adósságállomány alakulása 2017.
36 KB
9_melléklet_Értékvesztések 2017.
39.5 KB
10_melléklet_Több éves kihatással járó kötelezettségek 2017
41.5 KB
11_melléklet_Több éves kötelezettségek 2017
39.5 KB
12_melléklet_Vagyonkimutatás 2017.
61.5 KB
1_táblázat_Címrend 2017.
34.5 KB
2_táblázat_Bevételek-kiadások 2017.
58 KB
3_táblázat_Önkorm intézmények 2017. évi kiemelt előirányzatai összesen
49.5 KB
3a_táblázat_CímszI.1 ESZI 2017.év
43.5 KB
3b_táblázat_CímszI.2. Városi Óvodai Intézmény 2017.év
42.5 KB
3c_táblázat_CímszI.3. Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 2017.év
46 KB
3d_táblázat_CímszI.4. Jász Múzeum 2017.év
42 KB
3e_táblázat_CímszI.5. JCsGyK 2017.év
42 KB
4_táblázat_Polgármesteri Hivatal 2017.év
45 KB
5_táblázat_Helyi önkormányzat bevételei-kiadásai 2017.év
57.5 KB
6_táblázat_Intézmények 2017. évi létszámadata
44 KB
7_táblázat_Felhalmozási kiadások 2017.
49.5 KB
7a_táblázat_Több évre áthúzódó felhalm.kiadások 2017.
34.5 KB
7b_táblázat_Uniós pályázatok forrásszerkezete 2017.
43 KB
8_táblázat_Szociálpolitika kiadások 2017.
43.5 KB
9_táblázat_Önkormányzat 2017.évi müködési és fejlcélúbev és kiad teljesítése
54 KB
10_táblázat_céltartalék 2017. év
55 KB
11_táblázat_Mérleg_2017
95 KB
12_táblázat_Maradványkimutatás_2017
35.5 KB
12a_táblázat_Intézményi maradványkimutatás_2017
36.5 KB
13_melléklet_Vagyonleltár
329.74 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!