nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-31 - 2019-12-02
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulcs illetékességi területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül határozatlan időre a

a) vagyoni típusú adók közül

            aa) az építményadót

            ab) a telekadót

b) kommunális jellegű adók közül az idegenforgalmi adót

c) a helyi iparűzési adót

vezeti be.


2. § E rendelet alkalmazásában:

a) állandó lakos: fogalmát a Htv. 52. § 21. pontja állapítja meg

b) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület: fogalmát a Htv. 52. § 47. pontja állapítja meg

c) épület: fogalmát a Htv. 52. § 5. pontja állapítja meg

d) épületrész: fogalmát a Htv. 52. § 6. pontja állapítja meg

e) hasznos alapterület : fogalmát a Htv. 52. § 9. pontja állapítja meg

f) kereskedelmi egység: fogalmát a Htv. 52. § 45. pontja állapítja meg

g) külterület: fogalmát a Htv. 52. § 4. pontja állapítja meg

h) lakás: fogalmát a Htv. 52. § 8. pontja állapítja meg

i) nem lakás céljára szolgáló épület: fogalmát a Htv. 52. § 11. pontja állapítja meg

j) telek: a Htv. 52. § 16. pontja állapítja meg

k) üdülő: fogalmát a Htv. 52. § 20. pontja állapítja meg

l) vállalkozó: fogalmát a Htv. 52. § 26. pontja állapítja meg.

m) vendégéjszaka: fogalmát a Htv. 52. § 30. pontja állapítja meg.  1. Az építményadó


3.§ (1) A Htv. 11. § (1) bekezdése alapján adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, hasznosításától függetlenül.


4. § (1) Mentes az adó alól a lakás.

(2) Adómentességben részesül az a magánszemély, aki a tulajdonában lévő ingatlant életvitelszerű lakhatási célra használja,  más ingatlan tulajdonnal nem rendelkezik, és

a) az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át,

b) egyedülélő, és gyermekét egyedül nevelő esetében jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.

 (3) A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze nem mentesül az adó alól.


5. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


6. § Az adó évi mértéke:

a) üdülő m2-ben számított hasznos alapterületére 500,- Ft/m2/év;

b) kereskedelmi egység m2-ben számított hasznos alapterületére 350,- Ft/m2/év;

c) külterületen lévő, nem lakás célú épület m2-ben számított hasznos alapterületére 200,- Ft/m2/év;

d) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész közül

da) garázs, gépjármű tároló m2-ben számított hasznos alapterületére 200,- Ft/m2/év;

db) a fel nem sorolt egyéb nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész hasznos alapterületére 350,- Ft/m2/év.

e) az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett reklámhordozó esetében 0 Ft/m2.2. A telekadó


7. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.


8. §  (1) Mentes az adó alól az, aki a lakás építésére szolgáló telkét beépítési kötelezettséggel vásárolta, a használatba vételi engedély, illetve fennmaradási engedély jogerőre emelkedése, vagy a használatba vétel tudomásul vétele évének utolsó napjáig, legfeljebb a vásárlást követő negyedik év végéig.

(2) Mentes az épülettel, épületrésszel beépített ingatlan beépítetlen telekrésze.


9. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.


10. § Az adó évi mértéke:

     a) belterületi telek esetében: 20, Ft/m2/év,

     b) külterületi telek esetében: 0,- Ft/m2/év.
3. Idegenforgalmi adó


11. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


12. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200,- Ft.


13. §  A 11.§ alapján fizetendő adót a Htv. 34. (1) bekezdése értelmében a szállásadó, illetve a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.


14. § Az adót az adóbeszedésre kötelezett adóbeszedéssel állapítja meg. Az adóbeszedésre kötelezett adózó a helyi adó összegét közli a magánszeméllyel, az adót átveszi és erről bizonylatot ad.


15. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalmú Idegenforgalmi Adó Nyilvántartó Könyvet (továbbiakban: IFA Könyv) kell vezetnie. Az IFA könyvet Kulcs Községi Önkormányzat Jegyzője hitelesíti.

(2) A vendégnyilvántartásra számítástechnikai programot rendszeresítő adóbeszedésre kötelezett adózó nem köteles IFA Könyvet vezetni. A program használójának és forgalmazójának (készítőjének) a rendelet 2. számú melléklete szerint közösen nyilatkozni kell arról, hogy a termék megfelel a rendeletben előírtaknak.

(3) Az IFA Könyv sorai folyamatos sorszámmal ellátottak. Minden vendég adatát külön sorban kell feltüntetni. A vendég érkezésekor kell kitölteni a szoba/apartman számát, a személyi adatokat, az okmányokra vonatkozó adatokat és az érkezés időpontját.

(4) A távozás időpontjára, a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíjra, az idegenforgalmi adó összegére vonatkozó adatokat a távozás napján ki kell tölteni.

(5) Adómentesség esetében legkésőbb a távozás napján a rendelet 3. számú melléklete szerinti Idegenforgalmi Adó fizetési kötelezettség alóli mentességről szóló Nyilatkozatot kell kitölteni.


16. § (1) Az önkormányzati adóhatóság a hitelesített IFA Könyvről nyilvántartást vezet.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett tevékenységének megszűntetését köteles az önkormányzati adóhatóságnak bejelenteni. Az önkormányzati adóhatóság a könyvet lezárja, ennek tényét, időpontját a nyilvántartásában rögzíti.

(3) A lezárt IFA Könyveket az adókötelezettség elévülési idejéig az adóbeszedésre kötelezettnek meg kell őriznie.


17. § (1) Az önkormányzati adóhatóság az idegenforgalmi adóval összefüggő ellenőrzése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI.  törvény 85-117. §-ban foglaltak szerint jár el.

(2) Azaz adóbeszedésre kötelezett, aki bejelentési, nyilvántartás vezetési kötelezettségét nem teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.

(3) Az adóbeszedésre kötelezett előzetes értesítése esetén köteles biztosítani a területre illetve épületbe való bejutást reggel 8-tól este 20 óráig.

4. Helyi iparűzési adó


18. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).


19. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.


20. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek a 39/C. § (1) bekezdés, vagy a 39/A §, vagy a 39/B § alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.250.000,- Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a háziorvos, védőnő vállalkozót mentesség illeti meg, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja meg.

5. Záró rendelkezések


21.§ (1) Ez a rendelet 2018. augusztus 31-én  lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi adókról szóló  24/2015. (XI. 26.)  önkormányzati rendelete.
Kulcs,  2018. augusztus 30.
                        Jobb Gyula  s. k.                                                      Dr. Árva Helga s. k.

                        polgármester                                                                  jegyző
Záradék:A rendelet kihirdettem:   2018. augusztus 30. napján.

   
                                                                                   Dr. Árva Helga s. k.

                                                                                                jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.33 KB
2. melléklet
13.63 KB
3. melléklet
13.72 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!