nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2015 (XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-01-01 - 2016-12-31
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2015 (XII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
egyes rendeleteknek törvénymódosítás miatti módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

1. a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése,

2. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében,

3. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében,

4. a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 17. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A temető használatáról, kezeléséről és rendjéről szóló 3/2004. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról


1. § A temető használatáról, kezeléséről és rendjéről szóló 3/2004. (II.20.) rendelet (továbbiakban: R1) 1. § (2) bekezdésében „Gyöngyöstarján Önkormányzata” szövegrész helyébe „Gyöngyöstarján Község Önkormányzata” szövegrész lép.


2. § Hatályát veszti a R1 3. § (1) bekezdése.


3. § A R1 6. § (8a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8a) A síremlék alapjai rendezett terepszinttől vagy az oldaltávolság lebetonozása esetén a járdaszinttől számítva maximum 40 cm magasságra emelkedhetnek ki (oldalmagasság).”


4. § A R1 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temetőben végzendő engedélyhez kötött tevékenységek:

a) sírhelyen végzett építési munkák,

b) sírhely temető területét igénybe vevő felújítása vagy a sírhely lefedése,

c) sírok oldaltávolságainak lebetonozása.”


5. § A R1 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az (1) bekezdés szerinti tevékenységeket a polgármester engedélyezi. A kérelemhez csatolni kell síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát), a munkák kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, határidejét, a temetőbe történő behajtás és tartózkodás időpontját.”


6. § A R1 9. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A munkák befejezését követően, 5 napon belül a föld, beton és egyéb törmelékek elszállításáról a kérelmező köteles gondoskodni, s annak teljesítésére szolgáló igazolást a temetőőrtől megkérni, majd azt bemutatni a polgármesternek. Amennyiben jelen bekezdésben foglaltakat a kérelmező nem teljesíti, a polgármester határozattal az engedélyezett munka szerinti, 1. számú mellékletben meghatározott díj 10-szeresének megfizetésére kötelezi a kérelmezőt és a kérelmező költségére gondoskodik az elmulasztott munkák elvégzéséről.”


7. § A R1 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„13. § Az önkormányzat a sírhelyek megváltásának díjait és a temetőben végzett munkák után fizetendő díjakat a rendelet 1. számú melléklete szerint állapítja meg.”


  1. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


8. § Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 30/2004. (XII. 30.) rendelet (továbbiakban: R2) 1. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő cím és rendelkezés lép:


„Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.”


9. § Az R2 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tárgya a települési hulladék hulladékgazdálkodási tevékenységére.”

(3) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2020. december 31. napjáig az NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.) látja el.”


10. § Hatályát veszti az R2 3. §-a.


11. § Hatályát veszti az R2. 4. §-a.


12. § (1) Az R2. 5. §-t megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei”


(2) Az R2. 5. § (1) bekezdésben a „tulajdonosa” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználója” szövegrész lép.

(3) Az R2. 5. § (2) bekezdésben az „ingatlan tulajdonosa” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.

(4) Az R2. 5. § (3) bekezdésben az „ingatlantulajdonos” szövegrészek helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.

(5) Az R2. 5. § (3a) bekezdésben az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.

(6) Az R2. 5. § (3b) bekezdésben az „ingatlantulajdonosai” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználói” szövegrész lép.

(7) Az R2. 5. § (4) bekezdésben az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.

(8) Az R2. 5. § (5) bekezdésben az „ingatlantulajdonost” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót” szövegrész lép.

(9) Az R2. 5. § (6) bekezdésben az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.


13. §

  1. Az R2. 6. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.
  2. Az R2. 6. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.


14. §

  1. Az R2. 7. § (1) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.
  2. Az R2. 7. § (2) bekezdésében az „ingatlantulajdonos” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználó” szövegrész lép.
  3. Az R2. 7. § (4) bekezdésében az „ingatlantulajdonost” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználót” szövegrész lép.


15. § Az R2. 10. § (3) bekezdésében az „ingatlantulajdonosokat” szövegrész helyébe az „ingatlanhasználókat” szövegrész lép.


16. § Hatályát veszti az R2 13. §-a.


17. § (1) Az R2 14. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanhasználókkal az egyedi háztartási hulladékszállítási szerződések megkötését, illetve azok módosítását a Közszolgáltató végzi.”

(2) Az R2. 14. § (1a) bekezdés bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az (1) bekezdés szerinti szerződésben meg kell határozni:”


18. § Hatályát veszti az R2. 18. § (2) bekezdése.


  1. A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról


19. § A köztisztviselők illetménykiegészítéséről és egyéb juttatásairól szóló 29/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ktvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

”2. § A hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének mértéke:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén 20 %,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén 20 %.”


  1. A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról


20. § A mezőőri szolgálatról szóló 8/2014. (VII. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R3) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mezőőri járulékot az köteles megfizetni, aki a naptári év első napján Gyöngyöstarján közigazgatási területén fekvő föld használója, ha nem ismert, tulajdonosa. A mezőőri járulék megállapítása szempontjából a fizetésre kötelezett használatában vagy tulajdonában álló földterület méretétől függetlenül egybeszámítandó.”


21. § Az R3. az alábbi 5/A. §-sal egészül ki:

 „5/A. § (1) Az 5. §-ban meghatározott járulékot a fizetésre kötelezettnek megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyév augusztus 15. napjáig kell.

(2) Amennyiben a fizetésre kötelezett az (1) bekezdésben rögzített időpontig bevallást nem tesz és a mezőőri járulékot nem fizeti meg, a jegyző az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján tárgyév október 15-ig határozatot hoz a fizetési kötelezettségről a határozathozatal napjáig naponként a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd részével növelt összegben.

(3) Amennyiben a tárgyévben az előző évi bevalláshoz képest a fizetésre kötelezett és a mezőőri járulék alapját képező ingatlanok adataiban tárgyévben változás nem következett be és ezt a jegyző részére a fizetésre kötelezett tárgyév július 15. napjáig tárgyévi bevallás benyújtásával nem jelenti be, az utolsó bevallás alapján a jegyző a fizetési kötelezettségről értesítést küld a fizetésre kötelezett részére. Az értesítés mellőzhető, amennyiben a fizetésre kötelezett a mezőőri járulékot július 15-ig az önkormányzat részére megfizeti.

(4) A mezőőri járulékot a fizetésre kötelezett az önkormányzat mezőőri járulék számlájára köteles teljesíteni.”

22. § Hatályát veszti az R3. 1. mellékletében a „A járulék mértéke ……….. Ft/ha/év.” szövegrész.


  1. Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egyes önkormányzati rendeleteknek a 2016. évi költségvetést megalapozó módosításáról szóló 18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!