nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-01 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról, a díjkedvezményről, díjmentességről

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy- és Közrendi Bizottság és Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. §


A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő anyagkibocsátás csökkentését, a környezet és a természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az önkormányzat és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.


2. A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya azon, Jászberény Város Önkormányzata közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést – ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmazóra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.


3.  Értelmező rendelkezések


3. §


E rendelet alkalmazásában:

1.[1] Átalány: egyedi vízbeszerzés esetében, illetve a mérési lehetőség hiányában a víziközmű-szolgáltatásról szóló Vksztv. rendelet[2] (a továbbiakban: Vksztv) szerint meghatározott átalánymennyiség.

2.Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jövedelem[3]

3.Kibocsátó: a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akivel a közszolgáltató szervezet szerződéses viszonyban áll, ennek hiányában az, aki részére az ivóvíz szolgáltatás ellenértéke kiszámlázásra került. Közszolgáltatás hiányában az egyedi vízkiemelő berendezéssel ellátott ingatlan vízfogyasztó és szennyvízelhelyező hasznosítója, amennyiben ez nem állapítható meg, az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyezett tulajdonosa vagy tulajdonosai – több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk arányában.

4.[4] Locsolási célú felhasználás: a Vksztv rendeletben[5] meghatározott vízmennyiség.

5.[6] Egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él.


4. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése


4. §


(1) A talajterhelési díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvény[7] alapján kell megfizetni.

(2) A Jászberény Város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó 1,5.

(3) A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amelyen a közszolgáltató szervezet a házi szennyvízhálózat utcai közcsatornára történő rákötését igazolja.


5.  A díj megfizetése és bevallása


5. §[8]


A talajterhelési díjat a Jászberény Városi Önkormányzat által vezetett 10300002-10697900-49020351 Talajterhelési díj beszedési számla javára kell megfizetni.


6. Díjmentességek, díjkedvezmények


6. §


(1) A bevallással egy időben benyújtott kérelemre a benyújtás évében mentesség illeti meg azt a magánszemély adóalanyt, aki igazolja, hogy a háztartásban élők 1 főre jutó nettó jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetében ennek kétszeresét.

(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó:

  1. 2012. április 1-től a jogszabályban meghatározott díj 15%-át
  2. 2013. évre a jogszabályban meghatározott díj 20%-át
  3. 2014. évre a jogszabályban meghatározott díj 25%-át
  4. 2015. évre a jogszabályban meghatározott díj 30%-át
  5. 2016. évtől a jogszabályban meghatározott díj 35%-át
  6. [9]2017. évtől a jogszabályban meghatározott díj 40%-át

köteles megfizetni.

(3)[10] Mentes a díjfizetés alól az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó.
(4)[11] Mentes a díjfizetés alól az a magánszemély kibocsátó, aki a közszolgáltató igazolása alapján a csatornára való rákötést többletköltséggel járó egyedi műszaki megoldással tudná teljesíteni.


7.  Adatszolgáltatási kötelezettség

   

7. §


A közszolgáltató szervezet a tárgyévet megelőző évben a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanoknak szolgáltatott víz mennyiségéről, és a locsolási célú felhasználásról minden év március 1-ig köteles adatot szolgáltatni


8. Záró rendelkezések


8. §


(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben  foglaltak kivételével – 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2) [12]

(3) [13]


9. §


(1) [14]

(2)[15]


10. §


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


11. §


(1)[16]

(2)[17]12. §Ezt a rendeletet a Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (9)-(10) bekezdéseiben leírtak szerint kell kihirdetni és közzétenni.[1]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[2]

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes végrehajtásairól szóló 58/2013. (II. 27.) Kormány Rendelet 8. számú melléklete

[3]

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 4. § (1) bekezdés

[4]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

[5]

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes végrehajtásairól szóló 58/2013. (II. 27.) Kormány Rendelet 63. § (6) bekezdés d) - e) pontjai

[6]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[7]

a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (1), (3) bekezdései

[8]

A rendelet szövegét a 9/2018. (IV. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. május 1-től.

[9]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[10]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[11]

A rendelet szövegét a 20/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2017. január 1-jétől.

[12]

A 8. § (2) bekezdése jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2014. január 2-án hatályát vesztette.

[13]

A 8. § (3) bekezdése jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. március 31-én hatályát vesztette.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 8/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan: 2014. január 1-től.

[15]

A 9. § (2) bekezdése a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.12. § (2) bekezdése alapján 2012. március 31-én hatályát vesztette.

[16]

A 11. § (1) bekezdése jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2012. április 2-án hatályát vesztette.

[17]

A 11. § (2) bekezdése jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján 2014. január 2-án hatályát vesztette.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!