nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VIII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-14 -tól
Malomsok Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017.(VIII.14.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Malomsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 37/A. § (1) bekezdésében, 38. § (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 10,§/1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


 „10.§ (1)Aki a meghalt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, a személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként – kérelemre, - jövedelemre tekintet nélkül önkormányzati segélyben részesíthető, melynek összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-a, de maximum 30.000 Ft. . A kérelemhez csatolni kell, az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nevére kiállított temetési költségeit igazoló számlá(kat).”


2.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 11,§/1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„11.§ (1) Az önkormányzat – kérelemre-, jövedelemre tekintet nélkül 30.000,-Ft összegű születési támogatást biztosít annak a szülőnek, aki újszülött gyermekével együtt, a gyermek születésének időpontjában malomsoki állandó lakcímmel rendelkezik. A kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, illetve a szülő és a gyermek lakcímkártyájának másolatban történő benyújtása szükséges.’


3.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 2/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet 12,§/1) –(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„12.§ (1) Az önkormányzat – kérelemre – a tanévkezdés megkönnyítése érdekében a község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező óvodások és tanulók részére egyszeri beiskolázási támogatást nyújt, amennyiben a kérelmező család egy főre jutó havi jövedelme a minimál nyugdíj összegének négyszeresét nem haladja meg.


(2) A beiskolázási támogatás mértéke:

a) óvodások részére 5.000,Fr/fő

a) általános iskolás tanulók részére 10.000,Ft/fő

b) középfokú oktatásban részesülők számára 10.000,-Ft/fő

c) felsőfokú oktatási intézményi hallgatók 10.000,-Ft/fő ’


4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Hegyiné Böröcz Adél Fintáné Dóra Mária

jegyző polgármester

A rendeletet a mai napon kihirdettük.


Malomsok, 2017. augusztus 14.Hegyiné Böröcz Adél

Jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!