nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-12 - 2016-09-27
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya a Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 118.130 ezer Ft-ban állapítja meg.


(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei
                                                                                                    104.728 ezer Ft

a) a működési támogatás (állami támogatás)                                  42.905 ezer Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n. belülről                              2.992 ezer Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                8.200 ezer Ft

d) intézményi működési bevételek                                               25.351 ezer Ft

e) finanszírozási bevételek                                                          25.280 ezer Ft

   ebből: előző évi műk.célú pénzmaradv..igénybevétele              6.098 ezer Ft

                  műk.c.intézményfinanszírozás                                19.182 ezer Ft


(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai
                                                                                           104.728 ezer Ft

a) személyi juttatások kiadásai                                                    26.539 ezer Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok                                                6.548 ezer Ft

c) a dologi kiadások                                                                    40.025 ezer Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  5.550 ezer Ft

e) működési célú támogatások áh. belülre                                         495 ezer Ft

f) működési célú támogatások áh. kívülre                                          280 ezer Ft

g) működési célú finanszírozási kiadások                                     20.686 ezer Ft

h) működési célú tartalék                                                              4.605 ezer Ft


(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei               13.402 ezer Ft

a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      5.500 ezer Ft

b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás                                  1.000 ezer Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                      6.902 ezer Ft

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai                13.402 ezer Ft

a) beruházások                                                                            6.770 ezer Ft

b) felújítások                                                                                    700 ezer Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások                                            516 ezer Ft

d) víziközmű hitel törlesztés                                                            1.536 ezer Ft

e) fejlesztési tartalék                                                                       2.880 ezer Ft

f) felhalm.célú irányítószervi támogatás                                         1.000 ezer Ft


Az önkormányzat bevételei


4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.


5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


Az önkormányzat kiadásai


6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat tekintetében összevontan az 5. melléklet, szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2016. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre

 (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei összevont működési kiadásait kormányfunkciónként a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 15. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 17. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.


7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 14. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.Általános és céltartalék


8. §(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 2.880 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 4.605 ezer Ft-ban állapítja meg.


9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és kiadási előirányzatot nem tervez. (13. melléklet)Többéves kihatással járó feladatok


10. § (1)A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16, 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet tartalmazza.


(3) Jásd Község Önkormányzata 2016. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.


A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


11. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet és gondoskodik a költségvetési rendeletbe történő beépítéséről

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


12. §(1) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi főcsoportokra szóló kiértesítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A gazdasági és társadalmi szempontból kiemelt jelentőségű célokhoz és pályázatokhoz államháztartáson kívülről átvett támogatások befogadásáról és felhasználásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.


13. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


14.§ (1) A költségvetési szerv a támogatáson kívüli bevételeinek alakulásáról és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási igényeiről az első negyedévtől kezdődően, a negyedév utolsó napjáig tájékoztatja az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályát.

(2) A költségvetési szerv, jelentési kötelezettségét az erre a célra kialakított, segédtáblák alkalmazásával teljesíti.

(3) A megállapított szabad pénzmaradvány elvonásáról a zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló önkormányzati rendelet keretében dönt a Képviselő-testület

(4) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítása az alábbiak figyelembevételével hajtható végre:

a) a módosítás a működési és felhalmozási egyensúlyt nem változtathatja, működési célú bevétel saját hatáskörben nem használható fel felhalmozási célú kiadások teljesítésére,

b) abban az esetben, ha a költségvetési szerv- meghatározott feladatra vonatkozóan-, államháztartáson belülről származó támogatás és átvett pénzeszköz többletéből működési és felhalmozási célú kiadást is teljesített, akkor a forrás összegét is a felhasználás céljának megfelelően, annak egyező értékével, bontásával kell könyvelni és ennek megfelelően az előirányzatot módosítani,

(5)  Az irányító szervi hatáskörbe bevont többletbevételek az intézményi működési és közhatalmi  bevételek kivételével csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatók fel.

(6) A költségvetési szervnek, a felhasználásra nem engedélyezett összeget a jóváhagyás közlésétől számítva, az Önkormányzat elszámolási számlájára tizenöt napon belül kell befizetnie.


15. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(3) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(4) A költségvetési szervek létszámát a 2. melléklet szerinti bontásban tartalmazza.


16.§  Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.


17. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.


18. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.Záró rendelkezés19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                      Győry Tünde                                                                Borteleki Istvánné

                      polgármester                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
8.83 KB
2. melléklet
11.92 KB
3. melléklet
13.05 KB
4. melléklet
10.59 KB
5. melléklet
10.5 KB
6. melléklet
11.55 KB
7.melléklet
11.87 KB
8. melléklet
9.83 KB
9.melléklet
11.49 KB
10.melléklet
12.14 KB
11.melléklet
9.58 KB
12. melléklet
11.61 KB
13.melléklet
9.52 KB
14.melléklet
10.49 KB
15. melléklet
9.65 KB
16. melléklet
9.9 KB
17. melléklet
12.95 KB
18.melléklet
11.42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!