nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-06 - 2017-10-07
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2016. (IX. 08.) rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:


1.§ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 23/2016. (IX. 08.) rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§-át az alábbi (5) bekezdéssel egészíti ki:


„(5) E rendelet alkalmazásában:


a) Zöldterület: állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását ökológiai rendszerének védelmét, a pihenést és testedzést szolgálja.


b) Gépjármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelékének II/b) pontja szerinti járművek.

Lassú jármű: a KRESZ 1. számú függelékének II/m. pontja szerinti járművek.

Üzemben tartó: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 3. § 35. pontja szerinti személy vagy szervezet.”


2.§ A R. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„1.§ (3) A rendelet hatálya kiterjed Enying város közigazgatási területén az e rendelet II. fejezetében meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat megvalósító nagykorú cselekvőképes természetes személyre, jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, valamint a gépjármű üzembentartójára.


3.§ A R. 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására – közigazgatási bírság kiszabására – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.”


4.§ A R. 2.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„2.§ (3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.”


5.§ A R. 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és természetes személy esetében kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”


6.§ A R. 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és gyakoriságát, az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat a jegyző erre vonatkozó felhívására igazolja.”


7.§ A R. 5.§-a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) A gépjármű üzembentartója az e rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt közösségi együttélés alapvető szabályának megsértéséért objektív felelősséggel tartozik.


(6) A gépjármű üzembentartója mentesül a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértéséért való objektív felelősség alól, ha az eljáró hatóság eljárást megindító értesítését követő 8 napon belül igazolja, hogy:

            a) a gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és   igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben – a szabályszegést megelőzően –           kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását,

            b) a gépjárművet – a szabályszegés időpontját megelőzően – más természetes személy vagy         nem természetes személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokirattal alátámasztja.”


8.§ A R. 7.§ b) pontjába a „21/2012. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete...” szövegrész helyébe „20/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelete” szöveg lép.”


9.§ A R. 11.§ b) pontját e rendelet hatályon kívül helyezi.


10.§ A R. 12.§ (2) bekezdés a) pontjában a „gépkocsi” szövegrész helyébe „gépjármű” szöveg lép.


11.§ A R. 12.§ (2) bekezdés 1) pontját e rendelet hatályon kívül helyezi.


12.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Enying, 2017. október 5.


              Viplak Tibor s.k.                                              Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k

 polgármester                                                                  jegyző

Kihirdetve:


Enying, 2017. október 5.


                                                                                 Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!