nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011 (II.17.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2011-02-17 - 2014-12-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011 (II.17.) Ör. számú rendelete
a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól

Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § és az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. (At.) 15/A. § (6) és 42/A.§ (4) bekezdései felhatalmazása alapján a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívüli engedélyezési eljárásairól és szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:1.§

A rendelet hatálya Ebes Községi Önkormányzat közigazgatási területén történő házasságkötések kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


2.§

 (1) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget Ebes, Széchenyi tér 1. szám alatt (házasságkötő terem) biztosítja.


(2) A házasságkötés lebonyolítása során ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése a hivatali munkaidőn belül, az anyakönyvvezető hivatali helyiségében.


(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését a jegyző engedélyezi.


3.§

 (1) A hivatali helyiségen és/vagy az anyakönyvvezető munkaidején kívül történő anyakönyvi eseményekért a megrendelők az alább meghatározott díjakat kötelesek fizetni:


a.) hivatali helyiségben, az anyakönyvvezető munkaidején kívül történő házasságkötés esetén:

8000.- + ÁFA


b.) hivatali helyiségen kívüli helyszínen megrendezett házasságkötés esetén:

                                                                                                                    10.000.- + ÁFA(2) Díjfizetési kötelezettség alól a polgármester adhat mentességet, amennyiben a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor. A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani.


(3) Az (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben való megjelenés.


4. §

 (1) A szolgáltatási díjat a Polgármesteri Hivatal számlájára kell megfizetni, a házasságkötés időpontját megelőzően 15 nappal.


(2) Amennyiben az esemény elmarad és azt 5 nappal korábban bejelentik, a szolgáltatási díjat a hivatal visszafizeti.


(3) A szolgáltatási díj a Polgármesteri Hivatal bevétele.


5. §

 (1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett


a.) hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményenként bruttó 8.000.- Ft összegű díj,


b.) hivatali helyiségben megtartott eseményenként bruttó 5.000.- Ft összegű díj,

vagy annak arányos része illeti meg.(2) Az anyakönyvvezetőt megillető díj kifizetése tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történik, míg a szabadidő megváltására a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.


6. §

A rendelet a kihirdetésével lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.                   Szabóné Karsai Mária                                                  Dr. Hajdu Miklós

                          polgármester                                                                  jegyző

                                                                                   Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!