nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI.13.) rendelete
Hatályos:2015-11-13 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI.13.) rendelete
a helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI.30.) rendelet módosításáról

                                                 Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének

23/2015. (XI.13.) rendelete a helyi építési szabályokról szóló

9/2004. (VI. 30.) rendelet módosításáról


Akasztó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontja valamint, az  Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  13. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § és 38. §.-okban biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek. államigazgatási szervek és a megyei és szomszédos önkormányzatok véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A helyi építési szabályokról szóló 9/2004. (VI. 30.) rendelet (továbbiakban: R) 7.§ (1)d) a következő dg) alponttal egészül ki:

„dg) (Km) mezőgazdasági üzem”


2.§


A R 11.§ (6)bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

„h) Lk-3* építési övezet beépítési módja:  Oldalhatáros, kötelező építési vonal nélkül, a szabályozási terven jelölt beültetési kötelezettséggel.”3.§


A R 12.§ (3) bekezdés d)-e) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„d) Beépítettség: max 70%

e) Építménymagasság: max 7,5m”


4.§


 (1) R. 14.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kereskedelmi szolgáltató terület

1. (Gksz-1) általános építési övezet

2. (Gksz-2) lakóterülettel határos építési övezet

3. (Gksz-3) építési övezet


(2) A R 14.§ (4) bekezdés a), d) és f)  pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek és további g) ponttal egészül ki:

„ a) Telek: min 1000m2

d) Építménymagasság: max 9 m, toronyszerű, siló építmények: max 30 m

f) *-gal jelölt építési övezeti telkek és az 53. számú főút kapcsolata csak szervízúton, engedélyezett útcsatlakozáson keresztül vagy engedélyezett úton  biztosítható.

g) Az építési övezetben magánút alakítható.”


(3) A R 14.§ a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) (Gksz-3) építési övezetben

a) Telek: min 1000m2

b) Beépítés módja: zártsorú, elő-, oldal és hátsókert nélkül, a szabályozási terv szerinti beültetési kötelezettség figyelembevételével.

c) Beépítettség: max 60%

d) Építménymagasság: max 9 m

e) Zöldfelület: min 20 %

f) Az övezetben a lakóterületre előírt környezetterhelési határértékek tartandók.”


5.§


A R 15.§(4) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

 h) **-gal jelölt övezetben csak a természetvédelmi (gyep) fenntartást szolgáló építmények helyezhetők el.”


6.§

A R 16.§ a következő 8. ponttal egészül ki:

„8. Mezőgazdasági üzem (Km)

7.§


A R „ Mezőgazdasági üzem” szakasz című következő 21/C §-sal egészül ki:

„21/C. § (Km) mezőgazdasági üzemi terület előírásai

(1) A területen az előírások figyelembevételével

a) szolgálati lakás,

b) iroda,

c) üzemanyagtöltő,

d) kereskedelmi, szolgáltató épület,

e) mindenfajta gazdasági tevékenységi célú építmény elhelyezhető.

(2) Telek területe: min. 1000 m2

(3) Beépítés módja: szabadonállóan legalább az adott oldalon mért homlokzatmagasságnak megfelelő elő-, oldal- és hátsókerttel.

(4) Beépítettség: max 40%

(5) Építménymagasság: max 9 m, toronyszerű technológiai építmények és siló magassága. max 30m.

6) Zöldfelület: min. 40%”

8.§


A R 29.§(3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Régészeti lelőhelyeket a szabályozási terv ábrázolja és e rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

„(4) Belvízjárta területek lehatárolását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

9.§

E rendelet hatályba lépésével R

(1) Az igazgatási terület szabályozásának m=1:16 000 méretarányú (SZ-1) átnézeti lapja e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) A belterület 1:2000 méretarányú (SZ-2) szabályozási terv

a) (Gksz-1) építési övezeti azonosítójában a „7,5” szövegrész „9” szövegrészre módosul

b) „A”, „B” és „C” szelvényei e rendelet 2. melléklete szerint módosulnak.

(3) Az igazgatási terület és a belterület szabályozási tervei e rendelet 3. melléklete szerint módosulnak.

10.§


(1) E rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazható, amennyiben a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.


11.§


(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Akasztó Község Képviselőtestülete 14/2015. (VIII.11.) rendelete hatályát veszti.
Suhajda Antal                                                                             Varga Béláné

polgármester                                                                                       jegyző


Záradék:

Kihirdetve: 2015. november 13.

                                                                                  Varga Béláné

                                                                                       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
1.68 MB
2.melléklet
1.15 MB
3.melléklet
1.02 MB
4.melléklet
67 KB
5.melléklet
1.9 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!