nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-20 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (IV.19.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól

Tiszacsege Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § és 29/A. §-ban meghatározott feladatellátás érdekében a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya


1. § E rendelet hatálya Tiszacsege város (a továbbiakban: település) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának partnerségi egyeztetésére terjed ki.


II. Fejezet

Partnerségi egyeztetés szabályai

2. Az egyeztetésben résztvevők köre


2. § E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a) a település lakossága,

b) a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező érdekképviseleti szervezetek,

c) a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

d) a településen működő és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

              e) a településen működő vallási közösségek (az Országgyűlés által elismert egyházak).3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


3. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a www.tiszacsege.hu (a továbbiakban: honlap) honlapon külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk egységes megjelenítése érdekében.


(2) A polgármester a partnereket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint tájékoztatja:

a) az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján elhelyezendő hirdetmény kifüggesztésével,

b) az önkormányzat hivatalos honlapján tájékoztató anyag megjelentetésével,

c) az önkormányzat helyi lapjában közzétéve,

d) lakossági fórum keretében,


(3) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint előírt esetekben a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközökkel, valamint településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatban a település jövője iránt érdeklődő és azért tenni kívánó lakosság közvetlen találkozására ad lehetőséget a tervezésben résztvevőkkel.


(4) A lakossági fórum formája lehet:

a) önállóan megrendezett lakossági fórum, vagy

b) közmeghallgatással egy időben megrendezett lakossági fórum, mely esetben önálló  napirendi pontként történik meghirdetése, vagy

c) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésére összehívott lakossági fórum, mely esetben önálló napirendi pontként történik meghirdetése, vagy

d) nyilvános képviselő-testületi ülésére összehívott lakossági fórum. Ez esetben önálló napirendi pontként meghirdetve.


(5) A lakossági fórum előtt 8 nappal, annak helyszínéről és időpontjáról tájékoztatást kell közzétenni a honlapon és az önkormányzat hirdetőtábláján, amennyiben lehetőség van rá szórólapon.


(6) Lakossági fórumon az ott elhangzottakkal kapcsolatban vélemény tehető szóban jegyzőkönyvbe diktálva vagy írásban a jegyzőkönyvvezető részére átadva, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (kivéve, ha a Rendelet ettől eltérő határidőt állapít meg).


4. §  (1) Amennyiben az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén történő elhelyezést az anyag terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy mely időpontokban és hol van lehetőség a dokumentumokba történő betekintésre.


(2) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a fejlesztéseket megalapozó dokumentum tervezettel kapcsolatban az ott megjelölt időpontig javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az alábbi módokon:

a) papír alapon, postai úton írásban az önkormányzat címére (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.)

b) elektronikus levélben a pmhivatal@tiszacsege.hu e-mail címre történő megküldéssel.


(3) A hivatalosan javaslatot, véleményt adó partnerekkel történik tovább a Rendelet szerinti egyeztetés.


4. A vélemények kezelése, dokumentálása, nyilvántartása


 5. § (1) Az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén kifüggesztett hirdetmény, a helyi lapban történő közzététel, valamint a honlapon történő felhívás tartalmazza a partnerségi véleményadásra rendelkezésre álló időtartamot. Ez az időtartam nem lehet kevesebb a Rendelet szerint előírt időtartamtól.


 (2) A javaslatokat, véleményeket írásban kell a partnereknek megadni, kivéve lakossági fórum megrendezésekor, mely esetén a véleményeket szóban jegyzőkönyvbe diktálva, vagy írásban a jegyzőkönyvvezető részére átadva lehet megadni, vagy a lakossági fórum időpontjától számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikus úton megtenni.


 (3) A beérkezett javaslatokat, véleményeket az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.


 (4) A határidőben beérkezett javaslatokról, véleményekről összefoglaló táblázatot kell készíteni a megbízott főépítésznek. Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó kérdésekben ki kell kérni a Képviselő-testület döntését is. Ezt a táblázatot az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni a készítés időpontjával, valamint a készítőjének aláírásával ellátva.


 (5) Az összefoglaló táblázatot az aktuálisan megbízott településtervező részére is el kell juttatni, annak érdekében, hogy az érintett munkarészek javításra kerüljenek. A javítás módjáról tételesen, írásos tervezői válasz formájában válaszol, melyet szintén az ügyirathoz kell iktatni és abban kell megőrizni.


6. § (1) A partnerségi egyeztetés során beérkezett javaslatotokat, véleményeket a megbízott főépítész szakmailag értékeli és döntésre előkészíti a Képviselő-testület számára. Ebben megindokolja írásban a beérkezett, de elfogadásra nem javasolt véleményeket is.


(2) Az indokolásban külön kell választani a jogszabályon alapuló véleményeket a szakmai javaslatoktól. Az így készített szakmai előterjesztés alapján a Képviselő-testület meghozza döntését. Ezt követően a döntést és az írásban beérkezett, de el nem fogadott véleményeket, az ügyiratban kell elhelyezni és megőrizni.


(3) Az indokolást meg kell küldeni tértivevényes úton a javaslatot, véleményt tevő partnernek.


5. A nyilvánosságot biztosító intézkedések


7. § A jóváhagyott dokumentumok közzétételéről a polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadást követő 15 napon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében a 3. § (1) bekezdésében meghatározott tárhelyen, valamint az önkormányzat hivatalos közterületi hirdető felületén nyomtatásban.  Amennyiben annak terjedelme nem teszi lehetővé, az elérési hely megjelölését biztosítani kell.


III. Fejezet

Záró rendelkezések


8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2017. április 19.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet_14_2017
195.21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!