nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-26 - 2019-03-31
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2018. (X.25.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás helyi szabályairól

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti, A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása elnevezésű előirányzata alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet célja, hogy a téli rezsicsökkentés kiterjesztése alapján az önkormányzatnak biztosított kiegészítő szociális célú tűzifa támogatás ellátás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa.


(2) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú tűzifa kiegészítő keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Mesztegnyő községben van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(3) A juttatható támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.


(4) Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása


2. § (1) Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatásra jogosult,

a) akinek a családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén 350 %-át nem haladja meg és

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.


(2) A kiegészítő támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.3. § Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a kiegészítő támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.4. § (1) A szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás iránti kérelmek benyújtásának időszakát az önkormányzat a helyben szokásos módon hirdeti ki. A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.


(2) A kérelmek elbírálásról Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a benyújtási határidő lejártát követő első rendes ülésén, de legkésőbb 2019. február 05. napjáig dönt.


(3) A szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A tűzifa házhozszállításáról legkésőbb 2019. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.II. Fejezet


Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2019. március 31. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő, 2018. október 24.
                    Nagy László Péter                                                         Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                     jegyzőZáradék:


A rendelet 2018. október 25. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2018. október 25.                                                                                              Hajdu Szabina

                                                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
14.38 KB
2. melléklet
15.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!