nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-26 -tól
Csertő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III. 6.) rendelet módosításáról


  1. §.A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


2. §. A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 161 827 000 forintban állapítja meg.


2.   §.


A rendelet 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:


3. §. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetéséből kapott támogatás                                    28 898 000 Ft


b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                110 152 000 Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,

származik                                                                                    77 603 000 Ft

     bc) fejezeti kezelésű bevételek                                                  453 000 Ft

     bd) felhalmozási célú                                                            25 660 000 Ft  

     be) egyéb bevétel                                                                  6 436 000 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                              5 748 000  Ft

d) előző évi pénzmaradványa                                                                16 023 000 Ft

e) áh-n belüli megelőlegezés                                                                   1 006 000 Ft


3.  §.


A 4.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


4. §. (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                     121 258 000 Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                           66 713 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   8 562 000 Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                 39 512 000 Ft

      ad) ellátottak juttatás:                                                             4 097 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                        2 374 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                  39 397 000 Ft

      ba) beruházás                                                                            5 853 000 Ft

      bb) felújítás                                                                             33 544 000 Ft

c) hitel visszafizetés                                                                                      291 000 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezés                                                     881 000 Ft

    


4.  §.


A 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:       

6. §. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 40 fő.


5. §.A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. §. Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0  Ft.6.  §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csertő, 2018. május 23.


Fleckistánné Csöme Edit                                                       Dr.  Szilas Tamás

          polgármester                                                                       jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!