nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019(XII.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-01 - 2020-04-30
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019(XII.31.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tüzelőanyag-támogatás igénylésének részletes feltételeiről


Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1.  §

A Képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyag-támogatás megállapítására vonatkozó döntést az Ügyrendi Bizottságra ruházza át.


2. §

Szociális célú tüzelőanyag-támogatásra jogosult a rendelkezésre álló 367 m³ tűzifa készlet erejéig, az a természetes személy, aki Járdánháza község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, életvitelszerűen ott tartózkodik és 2019. december 1. napján

a) aktív korúak ellátásban részesült, vagy

b) időskorúak járadékában részesült, vagy

c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásra volt jogosult, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családnak minősült, vagy

e) ápolási díjban részesült, vagy

f) gyermekek otthongondozási díjában, vagy

g) szociális étkeztetésben részesült vagy

h) közgyógyellátásban részesült.


3. §

(1) Tűzifa támogatásban kizárólagosan az a kérelmező részesülhet, aki az általa lakott lakás fűtését fatüzeléssel oldja meg.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) A támogatás elbírálásánál előnyben kell részesíteni a 2. § a), b), c) pontja alapján jogosultakat és a d) pont vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat.

(4) A benyújtott kérelem valóságtartalma megállapítása céljából a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Járdánházai Kirendeltségének ügyintézői az ellátást igénylő ingatlanán környezettanulmányt készíthetnek.

(5) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(6) A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás mennyisége 1,30 m³.


4. §.

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2020. január 31. napjáig lehet a Nekézsenyi Közös Önkormányzati Hivatal Járdánházai Kirendeltségén benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása az Ügyrendi Bizottság hatáskörébe tartozik.

(4) A döntést követően 2020. február 17. napjáig az Önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa kiszállítás az igénylések benyújtásának sorrendjében történik.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. §.

A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által az Önkormányzat számára megállapított 8.389.620 Ft összegű kiegészítő támogatás.  A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §. (2) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.


6. §.

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és 2020. április 30. napján hatályát veszti.  Kovács Gábor                                             Dr. Tóth Rita

                            Polgármester                                                   Jegyző

  1. melléklet a 7/2019.(XII.31.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

Név: ………………………………………………………………………………………………...

Születési név: ………………………………………………………………………………………

Anyja neve:………………………………………………………………………………………...

Születési hely, év, hó, nap: ………………………………………………………………………..

Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………………………………………………..

Járdánháza, …………………….. út ….. szám alatti lakos kérem, hogy részemre Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag-támogatás igénylésének részletes feltételeiről szóló 7/2019.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként 1,30 m3 tűzifát biztosítani.

A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó helyi rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert 2019. december 1. napján:

Jogosultság

A megállapító határozat/okirat száma:

aktív korúak ellátásában részesültem,


időskorúak járadékában részesültem,


tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakhatáshoz kapcsoldódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos települési támogatásra voltam jogosult,


a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családnak minősültünk,


halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősültünk,


ápolási díjban részesültem,


gyermekek otthongondozási díjában részesültem,


szociális étkeztetésben részesültem,


közgyógyellátásban részesültem.
Kijelentem, hogy az általam lakott lakás fűtését fatüzeléssel oldom meg.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához, valamint tudomásul veszem, hogy a rendeletben meghatározott forrás kimerülését követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és 2020. január 31. napjáig beérkeztek-e – el kell utasítani.

Nyilatkozat:
Kijelentem, hogy a szociális célú tüzelőanyag-támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Járdánháza 2020. ……………....…..

………………………………

                                        Kérelmező


A kérelemben fent megjelölt szociális ellátás folyósítását/a halmozottan hátrányos helyzet fennállását igazolom:

Járdánháza, 2020. ……………….…..                                                                                                                       

                                                                             ………………………………………

                                                                                        eljáró igazgatási szerv


                                                                                                                                                         

 2. melléklet a 7/2019.(XII.31.) önkormányzati rendelethez

ÁTVÉTELI   ELISMERVÉNY

..................................................  (név) Járdánháza,  .............................................  szám alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag-támogatás igénylésének részletes feltételeiről szóló 7/2019.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként 1,30 m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Járdánháza, ……………..………….….


                ………………………………….                  ………………………………….

                                     Átadó                                                             Átvevő


Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2019. december 31. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.Járdánháza, 2019. december 31.                                                  

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Tóth Rita

                                                                                                              Jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
53.52 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!