nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2017 (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2017-12-20 -tól
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2017 (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2016.(XII.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) és (2) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1.§


(1) A rendelet 1.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(5) Szikszó város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3527 Miskolc, Besenyő út 26.), (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.


(2) A rendelet 1.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


„(6) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a közszolgáltatást.”


2.§


(1) A Rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdések a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.


(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház és lakásszövetkezet esetében a törvényes képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik.


(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.”


(2) A Rendelet 5. §-a az alábbi (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:


„(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.


(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.”


3.§


A rendelet 6.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(4) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

- 60 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 15 kg,

- 120 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 27 kg,

- 240 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 50 kg,

- 770 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 175 kg,

- 1100 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 250 kg,

- 4000 literes gyűjtőedény esetén legfeljebb 3000 kg lehet.”


4.§


A rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul:


(1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján

- a természetes személy Ingatlanhasználók negyedévente utólag,

- a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint fizetik meg.


(2) A lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek stb.) által közösen használt gyűjtőedények után a közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek alapján fizetendő.


(3) Az Ingatlanhasználó köteles a díjat a Koordináló szerv által kiállított számlán szereplő határidőre megfizetni.

Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított számlák esetében a számla kiállítója, míg a 2016. április 1. napjától kiállított számlák vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.


(4) A lakossági hulladékgyűjtő edényzetek ürítési díját az Önkormányzat egy összegben fizeti.”


5.§


(1) A Rendelet 10. § (1) bekezdése hatályát veszti.


(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(1) A települési hulladék elhelyezéséről, ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.”

6.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szikszó, 2017. december 19. Polgáriné Dsupin Dóra sk.                                                             Füzesséri József sk.

             jegyző                                                                                  polgármester


A rendeletet kihirdettem:


Szikszó, 2017. december 19.Polgáriné Dsupin Dóra sk.

                        jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Hulladék rendelet egységes szerkezetben
94.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!