nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-29 -tól
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdé-sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.    Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése


1.     § [3]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 333.206.816 forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 298.273.332 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 333.206.816 forintban állapítja meg. 

 (2) A 2017. évi költségvetés hiánya 34.933.484 forint, melyből a folyó évi hiány  34.933.484 forint.
  (3) A Képviselő-testület a meghatározott hiányt belső finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány)  igénybevételével finanszírozza.


2.     § [3]

(1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza:
        a)  önkormányzat működésének támogatása    190.578.644 Ft
        b) egyéb működési célú  támogatások    23.909.542 Ft
        c) egyéb felhalmozási célú támogatások      14.762.146 Ft                                       
       d) közhatalmi bevételek    42.650.000 Ft
        e) működési bevételek    16.752.000 Ft
        f) felhalmozási bevételek 8.571.000 Ft
        g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  működésre  27.218.567 Ft  
        h) előző évi pénzmaradvány igénybevétele  felhalmozásra  7.307.500 Ft
        
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
           a) a kötelező feladatok bevételei:     333.206..816 Ft
           b) az önként vállalt feladatok bevételei:     0  Ft
           c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:    0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
         a) működési bevételek:    318.318.316 Ft
         b) felhalmozási bevételek: 14.888.500 Ft


3.     §

(1)  [3]   Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza:
    a) költségvetési kiadások    326.574.472 Ft
      aa) személyi juttatások:     134.921.706 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok:  30.014.101 Ft
      ac) dologi iadások:  101.868.018 Ft
      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:     12.772.140 Ft
      ae) egyéb működési célú kiadások:    7.768.000 Ft
      af) beruházások,  9.823.500Ft
      ag) felújítások  5.068.000 Ft
      ah)  tartalékok 24.339.007 Ft
b) finanszírozási kiadások
     előző évi támogatás rendezése  6.632.344 Ft
                                                                         

(2) [3] Az önkormányzat összesített kiadásaiból
       a) a kötelező feladatok kiadásai    333.206.816  Ft,
       b) az önként vállalt feladatok kiadásai    0  Ft,
       c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:    0  Ft.

(3) [3]   A helyi önkormányzat nevében végzett  felhalmozási kiadások:
a) beruházások:
aa). Informatikai eszközök vásárlása   5.400.000 Ft 
ab). Konyha kisértékű te 305.000 Ft 
ac). Térfigyelő kamerák 445.000 Ft
ad)  Óvoda kisértékű te  60.000 Ft
ae)  Szénmonoxid érzékelő 25.000 Ft
af) Gyalogátkelőhely 1.541.000 Ft
ag) Településarculati kézikönyv 1.000.000 Ft
ah) Egyéb kisértékű eszközök  1.027.000 Ft
ai) Közös Hivatal részére monitor   20.500 Ft        
b) felújítások:
ba). Védőnői épület tervezés   2.000.000 Ft
bb). Művelődési ház felújítás  2.068.000 Ft
bc). Hivatalba ablakcsere  1.000.000 Ft   

       
(4)   [3]  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai, betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásai:
Települési támogatás   12.775.140 Ft

     

(5)    A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. (12. melléklet).


4.     §
(1)    Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
(2)    Az önkormányzat több évre kihatással járó kötelezettségeket nem tervez 2017-ben (4. melléklet), a több éves kihatással járó nyújtott adókedvezményeket a 5. melléklet  mutatja be.
(3)    Az önkormányzat három éves tervezett pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet  mutatja be.
(4)    Az önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 14. melléklet  tartalmazza.


5.     § [3]

A költségvetési egyenleg
            a) működési cél szerint     bevétel:    318.318.316 Ft
                               kiadás:     318.318.316 Ft
                               egyenlege:  0 Ft

           b) felhalmozási cél szerint bevétel: 14.888.500 Ft 
                               kiadás:  14.888.500 Ft 
                              egyenlege:    0 Ft
           A költségvetés pénzforgalmi egyenlege 0 Ft.


6.     §
(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 9. melléklet tartalmazza:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41,25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41,25 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.


7.     § [3] Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. melléklet tartalmazza, a projektek
    a) bevétele     14.762.146 Ft,
    b) kiadása        6.936.020 Ft.


8.     § [3] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék   24.339.007 Ft, a céltartalék  0 Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz.


2.    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal  költségvetése


9.     § [3] Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési fő összeget 69.910.525 forintban állapítja meg. (17. melléklet)


10.     § [3]A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás    58.147.084 Ft
b) működési bevétel   162.000 Ft
c) működési célú támogatásértékű bevétel 11.233.542 Ft
Finanszírozási bevétel:
a) 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele 367.899 Ft
    
11.     § [3] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 69.910.525 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:     47.754.183 Ft 
      ab) munkaadókat terhelő járulékok  10.977.342 Ft
      ac) dologi  kiadások:  11.158.500 Ft
      ad) felhalmozási kiadások   20.500 Ft


12.     §
(1)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám             13 fő.

(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


3.    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése


13.     § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 94.976.000 forintban állapítja meg


14.     § [3] A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás  75.341.241 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Ft
c) intézményi működési bevétel     15.384.000 Ft
Finanszírozási bevétel:
a) 2016. évi pénzmaradvány igénybevétele 40.518 Ft


15.     § [3] A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés:  90.765.759 Ft
      aa) személyi jellegű kiadások:  48.510.096 Ft
      ab) munkaadókat terhelő járulékok:  11.233.145 Ft
      ac) dologi kiadáso: 30.657.518 Ft
     ad) felhalmozási kiadások  365.000 Ft


16.     §
(1)    A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 2017. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzata:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  18,75 fő.
(2)    A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.


4.    A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


17.     §
(1)    A polgármester a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosíthat bevételek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig, kiadások esetén legfeljebb 5 000 000 Ft összeghatárig.
(2)    A polgármester (1) bekezdés szerinti hatáskörében hozott döntéseit a költségvetési rendelet következő módosításakor a költségvetésbe be kell építeni.
(3)    Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.


18.     §
(1)    Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3)    A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


19.     §
(1)    A képviselő-testület 2017. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
    a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
    b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/év/fő.
                      c) az anyakönyvvezetői munkakört ellátó köztisztviselők kétévente 77 300 Ft összegű ruházati költségtérítésre jogosultak.
(2)    A képviselő-testület 2017. évre a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők, Gyöngyöstarján Község Önkormányzata és Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda közalkalmazottai részére havi nettó 10000 Ft béren kívüli juttatást állapít meg, melynek közterheit az önkormányzat viseli.


20.     §
(1)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít Gyöngyöstarján Községi Tűzoltó Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2017. évre 500 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(2)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzata az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesület részére vissza nem térítendő támogatást 2017. évre 200 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(3)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Gyöngyöstarján Községi Sportkör részére vissza nem térítendő támogatást 2017. évre 2 852 000 Ft összegben, a munkatervében megjelölt feladataira.
(4)    Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésében biztosít a Muzsikál az Erdő Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatást 2017. évre 500 000 Ft összegben Gyöngyöstarjánban Muzsikál az erdő rendezvény megrendezéséhez.
(5)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat és az (1)-(4) bekezdésben jelölt szervezetek közötti támogatási szerződés megkötésére.

21.     § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.


5.    Díjmegállapító rendelkezések


22.     § [2]

 (1)     Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 30 perc díjmentes használatot követően bruttó 160 forint/óra.

(2)    A Közös Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete – fehér fénymásolás díja bruttó 365 forint/minden megkezdett 10 oldal.

(3)      A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja bruttó 4325 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele.

(4)    A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén bruttó 1765 Ft/megjelenés.

(5)    A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja bruttó 295 Ft/oldal.

(6)    Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 73 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.


6.    Záró rendelkezések


23.     §
(1)    Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2)    Az Önkormányzat 2017. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.
(3)    A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 2017. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt.


[1] A rendelet 2017. február 24-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

[2] A 18/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. január 1-jén.

[3] A 6/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2018. május 29-én.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
279 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!