nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sajóörös Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2014-12-31
Sajóörös Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sajóörös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

 1. Sajóörös Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) biztosít a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására és kezelésére.
 2. A közszolgáltatás az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

2. §

 1. Az Önkormányzat közigazgatási területén a közszolgáltatást hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Nonprofit Kft. (MiReHuKöz Nonprofit Kft., a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el. A Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására ezen időszakban kizárólagos jogosultsággal rendelkezik.
 2. A Közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele esetén köteles haladéktalanul tájékoztatást nyújtani az Önkormányzat részére az általa igénybe vett alvállalkozói tevékenység tartalmáról és a jelen rendelet hatálya alá tartozó közszolgáltatáshoz viszonyított arányáról.
II. Fejezet

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3. §

 1. Az Önkormányzat feladata hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék rendszeres begyűjtésének, átvételének elszállításának, ártalmatlanításának, kezelésének, hasznosításának megszervezése, a feltételek biztosítása. Az önkormányzatok feladata különösen.
 1. a közszolgáltatás ellátására a Közszolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Közszolgáltatóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése,
 2. gondoskodás a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékgazdálkodási létesítmény, hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanító hely és hasznosító hely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,
 3. az erre vonatkozó eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a közszolgáltatás díjfizetési rendjének megállapítása,
 4. a Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,
 5. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás e rendeletben és más jogszabályokban rögzített előírásai teljesítésének ellenőrzése az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató tekintetében egyaránt.
 1. Az Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak ellátása során a hulladékgazdálkodás jogszabályokban megfogalmazott céljának elérése érdekében együttműködik más települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, a lakossággal.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

4. §

 1. Az ingatlanhasználó köteles:
 1. az ingatlanán keletkező települési hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) és végrehajtási rendeleteiben, valamint e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni és a Közszolgáltató részére rendszeres időközönként átadni,
 2. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
 3. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani.
 1. Az ingatlanhasználó köteles e rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenteni, ha tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
 2. Ha az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl – ideértve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is- és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott edények számát.
 3. Az az ingatlanhasználó, aki által használt ingatlanon települési hulladék keletkezik, de az ingatlan egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.


5. §

 1. Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik és hulladék nem keletkezik. A szünetelésre vonatkozó igényt a szünetelés kérelmezett kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal írásban kell bejelenteni a Közszolgáltatónak. Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.
 2. Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt az ingatlanon a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy – az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.
 3. A települési hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat jegyzőjének írásban bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.
 4. Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

6. §

 1. Tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
 2. Tilos a közterületeken, vagy az ingatlanoknál kihelyezett gyűjtőedényekből, illetőleg zsákokból, lomokból guberálni.
 3. Tilos a gyűjtőedénybe, gyűjtőeszközbe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

III. Fejezet

A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

7. §

 1. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasználókat írásban, vagy felhívás közzététele útján köteles tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának útvonalát és időpontját – a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével – a közszolgáltató köteles kialakítani, arról és esetleges változásáról az ingatlanhasználókat értesíteni.
 2. Amennyiben a települési hulladék árusító, szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán közterületen keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület használati engedély birtokosa köteles bejelenteni, hogy hulladékának kezeléséről hogyan gondoskodik. A közterületi hozzájárulás megadását az Önkormányzat az általa szervezett közszolgáltatás igénybevételéhez kötheti.
 3. A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Közszolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a lakosok száma, a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.
 4. A hulladék elszállítása heti egy alkalommal, szerdai napon történik 0600 órától.
 5. A kihelyezett gyűjtőedény, szemeteszsák, lom nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése, nem járhat baleset vagy károkozás veszélyével.
 6. A gyűjtőedények pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Közszolgáltató általi, bizonyított károkozást. Ebben az esetben a Közszolgáltató a sérülést díjmentesen köteles megjavítani, ill. ha az edény használhatatlanná válik, kicserélni.

Egyéb, nem háztartási hulladék kezelése

8. §

 1. A rothadó vagy bűzös szemét hulladék elszállításáról haladéktalanul gondoskodni kell. Ha a szemét egészségre ártalmas, vagy mérgező anyagot tartalmaz, azt az ÁNTSZ rendelkezése szerint ártalmatlanná kell tenni, vagy meg kell semmisíteni.
 2. A Közszolgáltató karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el minden év január 31-ig.

9. §

 1. A hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten gyűjtött szemét, hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.
 2. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten – a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel – úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek egymással, és a környezetet ne szennyezzék.

A közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

10. §

 1. A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya, és az alkalmazható edényzet mérete.
 1. 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kg,
 2. 110 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
 3. 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,
 4. 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
 5. 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,
 6. 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg.
 1. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.
 2. A (2) bekezdésben foglaltak esetén a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a Közszolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését ha:
 1. a hulladék nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, szabványos gyűjtőedénynek megfelelő méretű edényzetben került elhelyezésre,
 2. a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,
 3. a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.
 1. A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállítójárműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.


Lomtalanítás

11. §

 1. A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi két alkalommal, az önkormányzattal előzetesen egyeztetett időpontban.
 2. A lomtalanítás zavartalan lebonyolítása érdekében az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljából az ingatlan elé vagy arra a helyre, amelyet a szolgáltató, illetve az önkormányzat előzetesen megjelölt.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. §

A Miskolc Térségi Konzorcium keretében együttműködő települési önkormányzatok, köztük Sajóörös Község Önkormányzata közigazgatási területén keletkező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körbe tartozó hulladék kizárólag az Önkormányzat illetve a feladat ellátására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium közös tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig az MiReHuKöZ Nonprofit Kft. kizárólagos üzemeltetésében levő Hejőpapi Regionális Hulladéklerakóban ártalmatlaníthatja.

A közszolgáltatási díj megfizetésének részletszabályai

13. §

 1. Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, a Közszolgáltató vagy az általa megbízott személy által megküldött számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti.
 2. A Közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg honlapján tájékoztatja.
 3. A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közszolgáltató válaszol.
 4. Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Közszolgáltató visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
 5. Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

14. §

 1. A közszolgáltató a Ht.-ben meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére jogosult.
 2. A közszolgáltatással összefüggő személyes adat csak közüzemi szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, közüzemi díj hátralékok behajtására használható fel és a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 3. A közszolgáltató köteles gondoskodni az adatok biztonságáról. Az adatokat védeni köteles különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. §

 1. Ez a rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.
 2. Hatályát veszti Sajóörös Község Önkormányzatának a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról szóló 12/2004. (XI. 15.) Ök. rendeletének 1. § és 2. §-a, a 13. §, 14. § és 15.§-a, továbbá a 16. § (1) – (3) bekezdései, valamint a 17. §-a.Baranczó József

polgármester

P.h.


Kocsis Gábor

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. december 30. napján.


P.h.


Kocsis Gábor

jegyző


1. melléklet a 9/2013.(XII. 30.) önkormányzati rendelethez


BEJELENTÉS


hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről (Magánszemélyek adatlapja)


AZ INGATLANHASZNÁLÓK ADATAI:


Neve:                                   ________________________________________________


szül. hely, idő:                     ________________________________________________


anyja neve:                          ________________________________________________


Neve:                                   ________________________________________________


szül. hely, idő:                     ________________________________________________


anyja neve:                          ________________________________________________


Neve:                                   ________________________________________________


szül. hely, idő:                     ________________________________________________


anyja neve:                          ________________________________________________


Az ingatlan címe:                 ________________________________________________


Levelezési cím:                     ________________________________________________


Adóazonosító jele:               _______________________________________________


Ingatlanon lakók száma (kitöltése nem kötelező)*:         


Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente:            __________________________


 edényzet:                                                                              __________________________

Az ingatlan használatba vételének időpontja:                       __________________________


…………., 20...... ..................................


                                                                       ...............................................................

                                                                                        ingatlanhasználó(k)


*          Ezen pont kitöltésével az ingatlanhasználó(k) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján felhatalmazást ad(nak) a Szolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k) kezeléséhez. A Szolgáltató vállalja, hogy – a törvényi kötelezettségének megfelelően – az adatokat harmadik félnek nem adja tovább.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!