nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-01 - 2020-02-11
Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.1.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a hulladék felhasználás egyéb kérdéseiről

Nagybajom Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.          §.


A rendelet hatálya Nagybajom Város közigazgatási területére, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban érintett személyekre terjed ki.


2.          §.


(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a hulladék begyűjtését, szállítását a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2., a hulladék kezelését, ártalmatlanítását és a hulladéklerakó üzemeltetését a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft 7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2.  (együtt a továbbiakban feladatkörükben közszolgáltató) végzi.


(2) A közszolgáltató, külön jogszabályban előírt módon kezeli az e rendeletben meghatározott közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat. Ilyenek különösen a közszolgáltatást igénybe vevő személy neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve.


(3) A rendelet értelmezése során a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Htv.), valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.301.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól  szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet fogalom-meghatározásait kell alkalmazni.A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a zöldhulladék ártalmatlanítása


3.          §.


(1) A hulladék szállítását úgy kell elvégezni, hogy a közterület ne szennyeződjön. A közszolgáltató köteles az általa okozott szennyeződést haladéktalanul eltávolítani.


(2) A karácsonyi ünnepek után a fenyőfák közterületről történő elszállításáról a közszolgáltatónak kell gondoskodnia. A lakosság a fenyőfákat a hulladékgyűjtő edények mellett helyezheti el legkésőbb, minden év január 14-ig

4.          §


(1) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról elsősorban saját ingatlanán gondoskodik.


(2)A nem komposztált zöldhulladékot az ingatlanhasználó a gyűjtési naptárban megadott zöldhulladék-szállítási napon megelőző 15 napon keresztül elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltató részére átadja, illetve a (7) bekezdésben meghatározott módon megsemmisítheti.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamon kívül az ingatlanhasználó a nem komposztált zöldhulladékot a települési vegyes hulladék céljára szolgáló gyűjtőedényben gyűjti.


(4) A zöldhulladékot a közszolgáltató az alapszolgáltatás részeként szállítja el, a gyűjtési naptárban meghatározott napon.


(5)A zöldhulladékot az ingatlanhasználó ép és zárt fóliazsákban, vagy kötegelve helyezheti ki.


(6) A szállításra kihelyezett anyagok legkorábban a szállítást megelőző nap 18.00 óra után helyezhetők ki a közterületre.


(7)Az avar, zöld és egyéb hulladékok ártalmatlanítását Igal Város Önkormányzatának 4/2015. (IV.10.) önkormányzati rendeletében szabályozott módon lehet elvégezni.


5.          §.


(1)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladékot a mellékletben szereplő szabványos, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű gyűjtőedényben gyűjti, melynek használata kötelező.


(2)Az (1) bekezdésben szereplő gyűjtőedényen felül az elkülönített gyűjtött hulladékot – a zöldhulladék kivételével – az ingatlanhasználó az erre a célra  rendszeresített, az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiségnek megfelelő méretű 80 illetve 120 literes, 770 literes vagy 1100 literes, szabványos kék színű gyűjtőedénybe gyűjti, melynek használata kötelező.


(3)A gyűjtőedény beszerzése, javítása, pótlása az ingatlanhasználó kötelezettsége. A lakossági és gazdálkodó szervezeti gyűjtőedény lehet saját tulajdonú, vagy a közszolgáltatótól bérelt. Külterületen a gyűjtés történhet konténerekben is.


(4)A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gép ürítést ne akadályozza.


(5)A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Az ingatlanhasználó az ingatlanán tárolt gyűjtőedényt úgy helyezi el, hogy ahhoz állatok vagy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.

6.          §


(1)Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt a Hkr. 5. §-a szerinti módon tartja, azt a közterületre csak a begyűjtést megelőző napon 18.00 óra után, a begyűjtés napján 6.00 óráig helyezheti ki, és azt a begyűjtés napján köteles a közterületről bevinni. A közszolgáltató hulladékgyűjtő edények ürítését a begyűjtési napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. A begyűjtés napját a közszolgáltató állapítja meg. A tulajdonos kötelezettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően a gyűjtőedény tárolási helyre történő visszahelyezése.


(2)Amennyiben a gyűjtőedény ingatlanon történő tárolása nem lehetséges, úgy az ingatlanhasználó a gyűjtőedény közterületi tárolására köteles az önkormányzattal a közterület térítésmentes használatára szerződést kötni.


(3)A gyűjtőedény közterületre csak zárt fedéllel helyezhető ki. A közterületre kihelyezett gyűjtőedény nem lehet sérült és piszkos. A gyűjtőedény és közvetlen környezetének tisztán tartása az ingatlanhasználó kötelessége.


(4)A hulladékgyűjtő edényekről a közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza:

  1. az ingatlanhasználó nevét, címét,
  2. gazdálkodó szervezeteknél a szállítandó (szerződő) hulladék mennyiségét,
  3. a szerződés számát,
  4. a gyűjtőedény ürítési helyét.


(5)A gyűjtőedény tisztítása szükség szerint, de legalább évente két alkalommal a gyűjtőedény tulajdonosának kötelezettsége.


  1. §.


(1)A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevétele és a közszolgáltatási díj behajtása érdekében jogosult kezelni az ingatlanhasználó nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.


(2)Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét.


(3)A települési hulladékot a közszolgáltatási szerződésben megállapított szállítási napokon elszállítás céljából a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

Lakóövezetben hetente 1 alkalommal szerdai napokon, 52 alkalom évente.

Üdülőövezetben hetente 1 alkalommal május 1-től – október 31-ig szerdai napokon. Külterületen a szolgáltatás igénybevétele nem kötelező, az esetenként megrendelt hulladékszállítás gyakoriságát a szerződő felek határozzák meg. A közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig térítésmentesen gyűjtési naptárt biztosít, amely tartalmazza a begyűjtött hulladék fajtáját és a begyűjtés időpontját.


(4)Ha a gyűjtőedény ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.


(5)A közszolgáltató a közszolgáltatás nem kötelező igénybevételének körében az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő, illetve idényjellegű szolgáltatásban is megállapodhat.


(6)Az ingatlanhasználó a települési vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény űrtartalmát a szállítási gyakoriság és a Hkr. 7. §-ának figyelembe vételével választja ki. A Hkr. 7. §. (1b) szerinti igazolást a Jegyző adja ki.


(7)Az ingatlanhasználó a rendszeresen használt típusedény űrméretében bekövetkező változást 30 napon belül köteles a közszolgáltatóhoz írásban bejelenteni.


(8)A szolgáltatási igény változását az ingatlanhasználó írásbeli bejelentése alapján közszolgáltató már a legközelebbi szállításkor köteles figyelembe venni, és ezt a soron következő számlázáskor érvényesíteni.


(9)Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken folyamatosan legalább 60 napig senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik.

A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, legalább 30 nappal megelőzően és a számlákkal utólag igazolni a szüneteltetés tényét.

Ha a szünetelésben bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A szünetetetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a közszolgáltató a számlákkal való igazolás benyújtását követően, utólag írja jóvá.


8.          §.


(1)A települési vegyes, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a közszolgáltató házhoz menő szolgáltatás keretében szállítja el.


(2)Az ingatlanhasználó a települési papír, műanyag és fém hulladékot a települési vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti, amely elkülönítetten gyűjtött hulladékfajták közös gyűjtőedényben helyezhetőek el.


(3)Az ingatlanhasználó a települési üveg hulladékot elkülönítetten gyűjti és a hulladékgyűjtő szigeten helyezi el.


(4)Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag és fém hulladékot hulladékgyűjtő szigeten is elhelyezheti.


(5)Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési papír, műanyag, fém és üveg hulladékot a hulladékgyűjtő udvarban is térítésmentesen leadhatja.


(6)A (4) – (5) bekezdésben foglalt lehetőség az ingatlanhasználót az előírt gyűjtőedények beszerzése alól nem mentesíti.  1. §.


(1)A szervezett köztisztasági szolgáltatás igénybevételével az ingatlanhasználó és a közszolgáltató között a Ptk. közszolgáltatási szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződés jogviszony jön létre. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre.


(2)A közszolgáltató a háztartási hulladékot köteles a gyűjtőedénybe elhelyezhető szemét mennyiségén felül is korlátlan mennyiségben elszállítani, ha a közszolgáltató által rendszeresített, és szabványos felirattal ellátott műanyag zsákban van elhelyezve.


(3)Az ingatlanhasználó (kivéve gazdálkodó szervezetek) és a közszolgáltató között létrejött szerződésben foglaltnál nagyobb mennyiségű hulladék elszállítását a közszolgáltató külön térítés ellenében végzi el a rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

Ebben az esetben a közszolgáltató a hulladékot az erre a célra rendszeresített és forgalmazott, igénybevételi jogosultságot igazoló címkével ellátott 120 literes űrtartalmú  nylonzsákban szállítja el, melyet a szabványos regisztrált gyűjtőedény mellett kell elhelyezni.

A 120 literes nylonzsákot a közszolgáltatótól térítés díj ellenében lehet igényelni.


(4)Az ingatlanhasználónak télen, szükség esetén a tároló hely és az úttest között legalább 1 méter széles átjárót kell létesítenie, azt a hótól meg kell tisztítania, síkosság mentesítésre alkalmas anyaggal felszórni, hogy a hulladékgyűjtő edény mozgatása akadályba ne ütközzön.


  1. §.


(1)A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező települési hulladék összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a közszolgáltatóval kötött szerződés alapján az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

A keletkező települési hulladék más intézményekkel, illetve lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el.

Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által közszolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél.


(2)A gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező települési hulladékot – amennyiben a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek vagy azt igénybe veszik – közszolgáltató szállítja el.


(3)Szokásosnál nagyobb mennyiségű települési hulladék elszállíttatásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


  1. §.


(1) Elhasználódott gumiabroncsot, lakk- és festékmaradványt, étkezési olajat, fáradt olajat, növényvédő szereket, akkumulátort és szárazelemet, műanyag-, üveg, papírhulladékot, fénycsövet, izzólámpát és lomot a hulladékgyűjtő udvarban (Nagybajom 0197/33. Hőgyész 038/20) és a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen) elhelyezni.


(2)Az (1) bekezdés szerinti hulladék elhelyezését a közszolgáltató a lakosság részére térítésmentesen, az alapszolgáltatás részeként biztosítja. A hulladékgyűjtő udvarban kezelési műveletek nem végezhetők.


(3)A még használható bútorokat, működő elektronikai cikkeket, háztartási eszközöket a Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban kialakított újra használati központban, és a hulladékgyűjtő udvarokban (Nagybajom 0197/33, Hőgyész 038/20) lehet (természetes személy ingatlanhasználó által történő beszállítás esetén térítésmentesen elhelyezni.


(4)A település hulladék lehelyezése, kezelése, ártalmatlanítása, hasznosítása kizárólag az erre a célra létesített Kaposvár, Dombóvári úton, a 0324/24 hrsz-ú hulladékkezelő központban történhet.


(5)A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egyéb feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni. A lomtalanítást a közszolgáltató végzi, az Önkormányzattal egyeztetve. A gyűjtés helyéről, időpontjáról, a helyben szokásos módon, a lakosságot tájékoztatni kell.


  1. §.


(1)A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.


(2)A díj megfizethető csekken, átutalással, vagy a közszolgáltató pénztárában, készpénzben, a számlán szereplő fizetési határidőre, mely a számla kiállítását követő 15 nap.


(3)A díjfizetés időszaka egy naptári év.


(4)A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a közszolgáltató által megküldött számla alapján negyedévente köteles megfizetni.


(5)Késedelmes díjfizetés esetében a közszolgáltató a késedelmi kamat felszámítására jogosult.A zöldhulladék ártalmatlanítása


  1. §


(1) A zöldhulladékokat elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.


(2)A belterületen a zöldhulladék égetése az alábbi időpontokban engedélyezett:


Május 1. és szeptember 30. között szerdán és szombaton 8.00 órától 17.00 óráig.

Október 1. és április 30. között szerdán és szombaton 10.00 órától 15.00 óráig.


(3) Külterületen  az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.


(4) Aki az avar és a kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be, hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.


(5) A bírság összegére a mindig hatályos jogszabályok, jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rend szabályai vonatkoznak.Záró rendelkezések


14.§


(1)  Ez a  rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a 3/2015. (III.25.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a köztisztaság fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet.


Nagybajom, 2016. február 1.

Czeferner Józsefné                                                 dr. Schütz Nikolett  

     polgármester                                                                   jegyzőA rendelet kihirdetésének napja:Nagybajom, 2016. február 1.

                                                                                                          dr. Schütz Nikolett  

                                                                                                                      jegyző


Melléklet a 1/2016. (II.01.) önkormányzati rendelethez
A szabványos tároló gyűjtőedényTípus gyűjtőedény: a korszerű pormentes gyűjtés járműveihez kifejlesztett speciális, szabványosított tárolóedények, melyek térfogatuk és anyaguk szerint különböző gyűjtési igények kielégítésére alkalmasak.


Használható típusok a lakosság körében:                 Gazdálkodó szervezetek, intézmények:


50 literes (DIN)                                                                     50 literes (DIN)

60 literes (DIN)                                                                     60 literes (DIN)

70 literes (DIN)                                                                     70 literes (DIN)

80 literes (DIN)                                                                    110 literes (DIN)

90 literes (DIN)                                                                    120 literes (DIN)

110 literes (DIN)                                                                   240 literes (DIN)

120 literes (DIN)                                                                   360 literes (DIN)

240 literes (DIN)                                                                   770 literes (DIN)

360 literes (DIN)                                                                   1100 literes (DIN)

770 literes (DIN)

1100 literes (DIN)
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!