nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-09-16 - 2019-12-31
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.12.) önkormányzati rendelete
a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI.5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy-és Közrendi Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

.          

1.  A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet területi hatálya Jászberény Város közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre – ide nem értve az erdőt, a halastavat – terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden termőföldhasználó, illetve termőföld tulajdonos természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra.              


2.  A mezei őrszolgálat


2. §


Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászberény Város közigazgatási területén található termőföldek őrzését és védelmét mezei őrszolgálat útján látja el.    

                                          

3.  A mezőőri járulék megfizetésére kötelezettek


3. §


A járulékfizetési kötelezettség azt terheli, akinek használatában - amennyiben a használó ismeretlen, a tulajdonában - a termőföld a tárgyév január 1. napján van. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában kötelezettek. Amennyiben a termőföld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották – melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni.


4.  A mezőőri járulék


4. §


(1) A mezőőri járulék mértéke:

     a) szántó művelési ágú földterület esetében                                           400-Ft/ha/év

     b) gyep (rét, legelő), nádas művelési ágú földterületek esetében              200-Ft/ha/év

     c) szőlő, gyümölcsös művelési ágú földterületek esetében                      500-Ft/ha/év                  

,de legalább 1.000-Ft/év.

(2) A mezőőri járulékot a művelési áganként, összevont földterület után kell meghatározni. A járulékfizetés szempontjából minden megkezdett 1 ha után kell a járulékot megfizetni.

(3) A (1) bekezdésben meghatározott, a kötelezett által ténylegesen fizetendő mezőőri járulék összegét, valamint megfizetésének kötelezettségét a polgármester határozatban állapítja meg.

(4) A járulék megállapítása az ingatlan-nyilvántartás adati alapján történik.

(5)[1] A mezőőri járulék megállapítását, és annak mértékét befolyásoló eseményeket,  különösen a használó vagy a tulajdonos személyének változása, módosult térmérték, megváltozott művelési ág, a használó, illetve a tulajdonos köteles a változást követő 15 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodájába.

(6) A mezőőri járulékot minden évben egy összegben az önkormányzat elkülönített járulékfizetési számlájára kell megfizetni tárgyév október 31-ig.  


5. Kedvezmények és mentesség


5. §


(1) Amennyiben a kötelezett tulajdonában, használatában lévő földterület nagysága nem éri el az 1 ha-t, mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól.

(2) A megállapított mezőőri járulék összegét kivételesen indokolt esetben – különösen árvíz, belvíz, és más elemi kár esetében – Jászberény Város Polgármestere, a kár mértékétől függően – amelyet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott igazolás alapján állapít meg -, kérelem alapján részben vagy egészben elengedheti.

                       

6. §


(1) A mezőőri járulékból az önkormányzat költségvetésébe befolyt összeg kizárólag a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

(2) A mezőőri ellátás folyamatos biztosítása érdekében – ha a befizetett mezőőri járulék a szükséges kiadásokat nem fedezi – az önkormányzat a költségvetésből biztosítja az indokoltan felmerült kiadások fedezetét.


6. Záró rendelkezések


7. §


Jelen rendelet 2011. szeptember 1. napjával lép hatályba.


8. §


(1) A 2011. évi járulék – időarányos – összegét 2011. december 31-ig kell megfizetni.

(2)  A 2011. évi járulékfizetési kötelezettség azokat a használókat terheli, akik  vagy amelyek 2011. szeptember 1-jén használónak minősülnek. 


9. §

           

 A rendeletet Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (9)-(10) bekezdéseiben foglaltak szerint kell kihirdetni és közzétenni.[1]

A rendelet szövegét a 21/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. szeptember 16-tól.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!