nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-01 -tól
Kardos Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdés felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) A köztisztasággal és a településtisztasággal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása keretében Kardos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a települési folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) Kardos község közigazgatási területén levő ingatlanok valamennyi tulajdonosa (tulajdonosi közössége), kezelője, illetve használója (a továbbiakban: tulajdonos) - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság - az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék szakszerű elhelyezéséről a gyűjtőtartályos ürítési és szállítási technológiára alapozott közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A települési folyékony hulladék a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon, meghatározott műszaki és közegészségügyi előírásoknak megfelelő gyűjtéséről és szakszerű elhelyezéséről az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az alábbiak szerint:

a) a keletkező szennyvíz megfelelő, szivárgásmentes tárolását, rendszeres elszállítását kell biztosítani,

b) a szennyvíz vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját szennyvíztisztítóba történő bevezetésével.

Fogalom meghatározások

2. § (1) E rendelet alkalmazása szempontjából

a)[1] [2]szolgáltatóa közszolgáltatás végzésére kötött szerződés alapján a Csabacsűdi Szolgáltató Nonprofit Kft.(5551 Csabacsűd, Szabadság u. 41.)

b) települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység: települési folyékony hulladék kezelése;

c) kezelés: települési folyékony hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és kijelölt lerakóhelyre való elszállítása;

d) ártalmatlanítás: települési folyékony hulladéknak a kijelölt lerakóhelyen elhelyezése;

e) ártalmatlanító telep: települési folyékony hulladék leürítésére szolgáló terület, ideértve az itt foglalkoztatott személyek elhelyezésére és kiszolgálására épített létesítmények területét is: Gyomaendrődi Szennyvíztisztító Telep;

f) települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb      helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

- a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből

származik;

g) kommunális szennyvíz: a lakossági ivó és háztartási, valamint a gazdálkodó szervezetek szociális célú (ivó, tisztálkodási, egészségügyi) vízhasználatából keletkező, más eredetű szennyvizekkel nem keveredett szennyvíz;

h) ipari szennyvíz: a gazdálkodó szervezetek működése során keletkező, nem kommunális szennyvíz, valamint a lakosság nem háztartási célú vízhasználatából keletkező szennyvíz.

(2) A nem települési folyékony hulladéknak minősülő folyékony hulladék ártalmatlanításáról a jogszabályi előírások betartásával a tulajdonos köteles intézkedni.

A rendelet hatálya

3. § (1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás Kardos község egész közigazgatási területére kiterjed.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az ipari szennyvizek azon részére, amelyek összetételük alapján a közcsatorna hálózatba nem vezethetők be,

b) egyéb jogszabályok alapján az emberre és a környezetre veszélyes hulladékok, szennyvizek, szennyvíziszapok kezelésére, szállítására, ártalmatlanítására.

A közszolgáltatást ellátóval történő szerződés megkötése

4. § (1) A szolgáltatóval a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás teljesítésére a képviselő-testület megbízásából a polgármester szerződést köt.

 (2) A szerződésben rögzíteni kell:

a) a települési folyékony hulladék elszállításának a bejelentéstől számított maximális határidejét,

b) a települési folyékony hulladékok gyűjtésének módját,

c) a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatási igazolási és ellenőrzési módját,

d) a leeresztőhelyek megnevezését,

e) a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,

f) a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,

g) a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.

Folyékony hulladék kezelése 

5. § (1)[3] A keletkezett települési folyékony hulladékot (kommunális) az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett Csabacsűd Önkormányzat tulajdonát képező (hrsz: 0331/40) szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni

(2) A szervezett közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltatást igénybevevő és a szolgáltató között - a polgári törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályok szerinti - szerződéses jogviszony jön létre.

6. § (1) Az 1. § (3) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó ingatlan tulajdonosa, használója az ingatlanán keletkező szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben meghatározott módon, a szolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni. A közszolgáltatást igénybevevő köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a szolgáltatást.

(2) A szolgáltatás igénybevételének bejelentése, a folyékony hulladék keletkezése szerinti ingatlan tulajdonosa vagy bérlője által, a szolgáltató telephelyén személyesen, írásban vagy telefonon történik.

A szolgáltatást ellátó kötelezettségei

7. § (1) A szolgáltatást végző vállalkozásnak rendelkeznie kell a közszolgáltatási feladat ellátásához szükséges hatósági és környezetvédelmi engedélyekkel.

(2) A szennyvíz szállítása kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű járművel végezhető. A jármű teljes mértékben meg kell hogy feleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak.

(3) A szolgáltató az általa nyilvántartott és visszaigazolt megrendelést a bejelentést követő 3 munkanapon belül, az igénylővel egyeztetett időpontban teljesíteni köteles.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás elvégzésének akadályoztatásáról köteles a megrendelőt értesíteni (írásban, személyesen, vagy telefonon) és közölni a teljesítés új időpontját.

(5) Az ellátó a szolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg, kivéve az alábbi esetekben:

a) az időjárási viszonyok nem teszik lehetővé az ingatlan megközelítését,

b) az útviszonyok miatt balesetveszélyes az ingatlan megközelítése,

c) az ingatlan alkalmatlan a járművel történő szolgáltatás végrehajtására,

d) nem biztosított a biztonságos, balesetmentes munkavégzés

e) a települési folyékony hulladék veszélyes anyaggal szennyezett.

f) a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján feltételezhető, hogy közcsatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.

(6) A szolgáltatást ellátó köteles a szállított szennyvíz eredetét igazolni és az erre vonatkozó iratokat két évig megőrizni.

(7) A szolgáltatás ellátójának rendelkeznie kell:

a) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezettel

b) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszerrel

A szolgáltatás díja

8. § (1) A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatásért a tulajdonos díjat köteles fizetni.

(2) A díjfizetés a szolgáltatás megtörténtekor esedékes készpénzfizetési számla ellenében.

(3) A települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb egységnyi díját a jelen rendelet melléklete tartalmazza.

(4) A szolgáltató az alkalmazott díjtételt megrendeléskor - amennyiben az nem levélben történik - köteles a megrendelő tudomására hozni. Ha a megrendelés és teljesítés közt eltelt időszak alatt árváltozás történik a szolgáltatásban az alkalmazott díjtétel a megrendeléskor érvényes tarifa szerint kerül számlázásra.

(5) A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban a tulajdonos a szolgáltatónál illetve megbízottjánál kifogást emelhet. A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettségre halasztó hatálya nincs. A tulajdonos által írásban tett kifogásra a szolgáltató 15 napon belül írásban köteles válaszolni.

(6) A szolgáltató köteles kártérítést fizetni, ha a tulajdonos ingatlanán a szolgáltatás végzése során kárt okozott.

(7) Szolgáltató köteles a szolgáltatás során okozott (keletkezett) szennyeződés megszüntetéséről gondoskodni.

Személyes adatok kezelése

9. § (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok közül a szolgáltatást igénybevevő természetes személyek (a továbbiakban: szerződő fél) személyazonosító adatai közül:

a) a nevét, nők esetében születési név

b) a születési idejét és helyét

c) az anyja nevét kezelheti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokon túl kezelheti a szerződő fél lakóhelyének, továbbá tartózkodási helyének címét is.

(3) Az adatkezelés célja a szerződő fél és a részére nyújtott szolgáltatás, a szolgáltatás mennyiségének, ellenértékének és az ellenérték kiegyenlítésére vonatkozó adatok nyilvántartása.

(4) A (3) bekezdésben foglalt cél érdekében a személyes adatok és a szolgáltatás tárgya e célra generált technikai azonosítóval összekapcsolható.

(5) Az adatkezelést úgy kell kialakítani és végezni, hogy annak tartalmát csak az arra jogosultak ismerhessék meg.

(6) Az adatkezelést kizárólag a szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy végezheti.

(7) A személyes adatok kizárólag a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezelhetők. A jogviszony megszűntével a személyes adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

Záró rendelkezések

10.. § (1) A rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti:

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 14/2001.(IX.27.) számú rendelet 1.§ (2) bekezdés második mondata, a 9.§ (5) bekezdése, a 13.§-a, a 16.§-a, a 17.§-a, valamint az 1., 2. és 3. melléklete


                                                         1. melléklet 8/2014. (III.27.)  önkormányzati rendelethezA szolgáltatás díjtételei

Folyékony kommunális hulladékszállítás lakosság részére:
2.660.- Ft/m3Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

[1]

A rendelet szövegét a 11/2015 (X.08.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2015.október 9-től

[2]

A rendelet szövegét a 1/2019 (I.23.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019.feburár 1-től

[3]

A rendelet szövegét a 1/2019 (I.23.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2018.február 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!