nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-20 - 2015-09-29
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


I. rész


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege


1. §[1] A képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés

              a) bevételi főösszegét              56.972 ezer forintban,

              b) kiadási főösszegét               56.972 ezer forintban

állapítja meg.


2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


(2)Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.


(3)A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.


(4)A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.


(5)Az éves előirányzat felhasználási tervet a 4. melléklet tartalmazza.


(6)A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 5. melléklet tartalmazza.


(7)Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


3. § (1)[2] A képviselő-testület

       {cke_protected_1}

          a) az önkormányzat működési célú bevételeit          46.972 ezer forintban;

 

          b) az önkormányzat működési célú kiadásait          49.965 ezer forintban,

     ebből:

     ba) a személyi juttatásokat                                    18.155 ezer forintban,

     bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális

            hozzájárulási adó összegét                               3.670 ezer forintban,

     bc) a dologi kiadásokat                                          9.155 ezer forintban,

     bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait                          9.520 ezer forintban,

     be) az egyéb működési célú kiadásokat                    8.870 ezer forintban;

     bf) a finanszírozási kiadásokat                                   595 ezer forintban;

 

        c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit       10.000 ezer forintban;

 

        d) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait          7.007 ezer forintban,

     ebből:

            da) a beruházások összegét                                   530 ezer forintban,

            db) a felújításokat                                             6.477 ezer forintban

           

állapítja meg.


(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 8.142 ezer forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.


(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.


(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2015. évi költségvetésében nem tervez.


(5) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2015. évben tervezett összege 6.000 eFt összegű helyi adó.


4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2015. január 1. napján nem rendelkezik.


(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.


(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel főösszegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.


(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.


II. rész


A költségvetési tartalék előirányzatai


5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.


(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.


III. rész


Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál


6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.


(2)A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.


IV. rész


A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás,

az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása


8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Erzsébet utalványt, illetve Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.


(2)A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.


(3)Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.


(4)A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.


9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.


(2)A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.


(3)A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó e rendelet mellékletében meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.


(4)A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.


(5)A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.


(6)Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,

a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.


(7)A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,

a) ha a belépés a hónap 15. napja után,

b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.


(8)A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.


(9)A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.


(10)A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatóak fel.


V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok


10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.


(2)A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásait kell alkalmazni.


(3)A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.


(4)A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.


(5)Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.


VI. rész


A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása


11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.


(2)A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.


(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 13/2013. (X.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.


VII. rész


Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések


12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.


13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.


VIII. rész


Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok


14. § (1) A jegyző által előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.


(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.


15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,

b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,

c) az intézményi kihasználtság elemzését.


16. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.


(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.


IX. rész


Vegyes és hatályba léptető rendelkezések


17. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2015. január 1. napján nincs.


(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2015. január 1. napján nincs.


18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2015. január 1. napjától – 2015. évre – havi bruttó 22.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.


19. § (1) A helyben szokásos, legolcsóbb temetés költsége 2015. évben 100.000,- Ft.


(2) Az Önkormányzat által a telekhatárokon belülre korábban kiépített gázelosztó leágazó-vezetékre történő rákötés díja bruttó 150.000,- Ft.


20. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatálybalépésével Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 6/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.[1]

Módosította a 6/2015.(V.19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. május 20. napjától.

[2]

Módosította 6/2015. (V.19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. május 20. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
157.08 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!