nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 1/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-14 - 2016-02-12
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 1/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

1/2015. (II.13.) Nágocs Község önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról a 9/2015 (V.14.) önkormányzati rendeletben foglalt módosítás szövegével egységes szerkezetben

Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1.§ (2) bekezdésében, 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, 32.§ (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 18.§ (2) bekezdésében, 29.§ (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási és hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 74.§ (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


  1. fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet célja


1.§ (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzen a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük módjáról.

(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni.

2.§ E rendelet a Szt.-ben és a Gyvt.-ben foglalt rendeletalkotási kötelezettségnek megfelelően a Szt. 1.§ (2) bekezdésének felhatalmazása alapján rendelkezik az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról.A rendelet hatálya3.§ E rendeletet kell alkalmazni Nágocs Község Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként, vagy oltalmazottként elismert személyekre,


Hatásköri szabályok


4.§ (1) A Szt.-ben, valamint a rendeletben meghatározott feltételek szerint Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) alapján a Képviselő-testület dönt:

a) a települési támogatás megállapításáról.

1. Kivételt képezze a 16.§- ban szabályozott települési támogatásként az elhunyt személy eltemettetés költségeiről való hozzájárulásról szóló döntés. Ezt a hatáskört a polgármesterre ruházza át.


Eljárási rendelkezések


5.§ (1) A szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet – az igénylésre rendszeresített nyomtatványon – egész évben folyamatosan lehet benyújtani az Önkormányzat igazgatási feladatait ellátó hivatalnál. A formanyomtatványt a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


(2) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a szociális ügyekkel foglalkozó ügyintéző az alábbiak szerint ellenőrizheti:


a) megkeresheti az illetékességgel rendelkező adóhatóságot,

b) megkeresheti a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

c) megkeresheti a benyújtott igazolást kiállító szervet, munkáltatót.


A települési támogatás


6.§ A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.


7.§ (1) Nem szükséges a kérelmezőnek új igazolást csatolni, illetve nyilatkozatot tenni tárgyévi kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta


a) a tárgyévi nyugdíjáról szóló igazolást,

b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy a társadalombiztosítási szerv igazolását,

c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást,

e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f) álláskereső esetében az együttműködésről, az álláskereső ellátásról, vagy a regisztrálásról a munkaügyi központ Tabi kirendeltsége által kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra való jogosultságot megállapító határozatot,

g) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, vagy gyámhatósági határozatot.


(2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, képzelt apát megálapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat.


8.§ (1) A települési támogatás részben vagy egészben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az eltást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(2) A természetbeni szociális ellátás formái: étkezési, illetve gondozási díj átvállalása, a gyermek tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása, temetéssel kapcsolatos költségek megelőlegezése.

  1. A készpénzben megállapított és folyósított ellátás felhasználásáról a jogosult az összeg kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.
Az ellátások folyósítása


9.§ (1) A megállapított támogatás folyósítása elsősorban készpénzben, Nágocs Község Önkormányzatának házipénztárából való kifizetéssel, vagy a jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történik.

(2) A települési támogatás visszatérítendő és vissza nem téríténdő formában is nyújtható. A döntéshozó előírhatja, hogy a támogatás meghatározott célra, a családsegítő közreműködésével, a jogosult nevére szóló számla ellenében történő vásárlással kerülhet folyósításra.

(3) A természetbeni ellátásként megállapított lakhatási támogatást havonta kell folyósítani.  1. fejezet


A települési támogatás formái


10.§ Települési támogatás

a) a létfenntartási gondok enyhítésére,

b) a lakhatás támogatására,

c) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás (gyógyszerköltség, gyógyászati segédeszközök, ill. szemüveg kiváltása, stb.)

d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás,

e) a gyermek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás,

f) ápolási támogatás

céljából nyújtható.


11.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át és önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a) tartós betegség, vagy rokkantság, munkahely elvesztése miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be,

b) gyógyíthatatlan betegség esetén a Képviselő-testület egyedi mérlegelés alapján

c) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára keletkezett,

d) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik,

e) önhibáján kívül legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátraléka halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,

f) nagyobb összegű, váratlan, vagy előre látott kiadásai vannak, melyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni (pl. végszámla, stb.)

g) gyermek nevelésével, gondozásával, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás maximum 50.000.- Ft lehet, de nem haladhatja a tényleges költségeket.


(3) A települési támogatás a létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondja enyhítésére évente maximum 4 alkalommal, mindösszesen 100.000.- Ft nyújtható minimum 2.000.- Ft összegben ugyanarra az indokra hivatkozva 30 napon belül a kérelmező nem nyújthat be támogatási kérelmet.

12.§ (1) Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként, illetve akinek a családjában élő személy munkanélküliként nem működik együtt a Somogy Megyei KormányHivatal Tabi Járási Hivatal Munkaügyi Központjával.


13.§ (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként közüzemi díj támogatás a megjelölt szolgáltatóhoz való utalással állapítható meg.

(2) Közüzemi díjtámogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

(3) A közüzemi díj támogatásának összege maximum 3000 Ft/hó, és nem haladhatja meg a havi számla összegét.


14.§ (1) A lakhatást elősegítő támogatás háztartásonként egy személy részére állapítható meg.

(2) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra:

a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását,

b) olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult,

c) akinek lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozó tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn,

d) aki az emberi együttélés szabályait nem tartja be.

  1. A lakhatást elősegítő települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától maximum 12. hónap végéig kerülhet megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony időtartamára.


15.§ (1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való teljes, vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek

a) aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és

aa) igazoltan a rendszeresen szedett gyógyszerkiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költsége meghaladja saját jövedelme 15 %-át és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

ab) esetenként felírt gyógyszerkiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át

(2) Az (1) bekezdés aa) pontja szerinti települési támogatás a kérelem benyújtásától számítva maximum egy éves időtartamra állapítható meg, összege az igazolt gyógyszerköltség, de nem haladhatja meg a 3000 Ft-ot.

(3) Az (1) bekezdés ab) pontja szerinti települési támogatás összege maximum 10.000 Ft, mely évente maximum 2 alkalommal adható.

(4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy a kezelőorvos által felírt rendszeresen vagy esetenként szedett gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz költségének összegéről szóló igazolás.


16.§ (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át.

(2) Az (1) bekezdésben igényelt támogatási kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a szükséges adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének maximum 100%-a, melyet a Képviselő-testület elsősorban kamatmentes kölcsön formájában biztosít.

(4) A Képviselő-testület a támogatás maximumát 150.000.- Ft összegben határozza meg, de minimum 20.000 Ft-

(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.


17.§ (1) Települsi támogatás nyújtható annak a személynek aki köznevelési intézménybe járó gyermekre tekinettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulásként

a) tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására,

b) a gyermek étkezési támogatására.


18.§ (1) A 17.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozott települési támogatás iránti kérelem a tárgy év július, augusztus hónapban nyújtható be, melynek kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállásáról szóló igazolás.

(2) A támogatás természetben is nyújtható.

(3) A 17.§ (1) bekezdés b) pontjában szabályozott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a köznevelési intézmény által igazolt tanévre szóló étkezési költség, összege gyermekeként maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de nem lehet több a tényleges költségnél.


19.§ Ápolási célú települési támogatás állapítható meg az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:


a) az igénylő 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi és erre kora, egészségi állapota alapján alkalmas, az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekinettel a feladatot el tudja látni.

b) a hozzátartozó ápolása miatt aktív kereső tevékenységét szüneteltetni, vagy megszüntetni szükséges,

c) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-át és vagyonnal nem rendelkezik,

d) nem jogosult a Szt. 41.§-a alapján ápolási díjra és háztartásában rajta kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs,

f) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn.


(2) Az ápolási települési támogatás iránti kérelmet – az igénylésre rendszeresített nyomtatványon – lehet benyújtani az Önkormányzat igazgatási feladatait ellátó hivatalnál. A formanyomtatványt a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


20.§ (1) Az ápolási támogatás ügyében hozott döntés megalapozása érdekében a háziorvos véleményét ki kell kérni. A háziorvos által kiállítandó szakvélemény formanyomtatványt a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


(2) Az ápolási célú települési támogatás folyósítása alatt az ápolási kötelezettség teljesítése bármikor ellenőrizhető, mellette munkaviszony nem létesíthető.


21.§ (1) Az ápolási célú települési támogatás összege maximum 10.000 Ft. Az ápolási támogatás alkalmanként legfeljebb 12 hónapra állapítható meg.Szociális célú tüzifa biztosítása


22.§ (1) Nágocs Község Önkormányzati Képviselő-testülete, amennyiben erre a központi költségvetésből támogatást kap- a jelen rendeletben szabályzott feltételek szerint az arra rászoruló személyek részére szociális célú tüzifa támogatást biztosít.


(2) A támogatást a központi költségvetési támogatás biztosításáról szóló rendelet előírásai szerint természetben nyújtott támogatásként kell adni úgy, hogy annak mértéke háztartásonként nem haladhatja meg az 5 m3-t.


(3) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület hivatalból dönt.A STARTMUNKA projekt által természetben nyújtott támogatás biztosítása
23.§ (1) A STARTMUNKA Projektben megtermelt zöldségeket a képviselő-testület az arra rászoruló nágocsi lakosok részére természetben nyújtott vissza nem térítendő támogatásként biztosítja.


(2)Az (1) bekezdésben biztosított támogatás szempontjából rászoruló az a nágocsi állandó lakos, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg-.


(3) A támogatási kérelmet a települési támogatás igénylése esetén alkalmazott formanyomtatványon írásban kell benyújtani az önkormányzat igazgatási feladatot ellátó hivatalhoz.


  1. A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.


Lakásépítés, vásárlás és korszerűsítés támogatása.


24.§.(1) Azon nágocsi állandó lakosok, akik


a.) Nágocs közigazgatási területén ingatlant kívánnak vásárolni, építeni,

b.) Nágocson állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő személy lakásának komfortfokozat növeléséhez 5 évente egyszer támogatást vehet igénybe.


Komfortfokozat növelésének kell tekinteni:

-fűtéskorszerűsítést,

-hőszigetelést,

-fürdőszoba kialakítását,

- komfort nélküli lakás komfortossá alakítását,

-  komfortos lakás összkomfortossá alakítását,

-mozgáskorlátozott személy közlekedési és lakóterének speciális kialakítását.


(2)Támogatás formája és mértéke: kamatmentes kölcsön.

(3) Támogatás mértéke: A lakásfelújítás 50 %-a, de maximum 60.000 Ft lehet.

(4)A kölcsön visszafizetése: Kamatmentes kölcsön legfeljebb 12 havi részletre adható. Az évente erre fordítható összeget a képviselő-testület minden évben költségvetés elfogadásakor határozza meg. Az évente meghatározott összeg megtérülése esetén éven belül újra felhasználható. Kamatmentes kölcsön megtérüléséig az ingatlanra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom jegyezhető be. Öt évente csak egyszeri alkalommal veheti igénybe.

(5)Kizáró okok: Nem adható kölcsön


- nem állandó lakás céljára szolgáló ingatlanra, üdülőingatlanra, hétvégi házra, külterületen lévő épületre,

- kamatmentes kölcsönre nem jogosult aki üdülőingatlannal, vagy annak haszonélvezetével rendelkezik, 5 évnél fiatalabb gépkocsija van, segéllyel kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, vagy 5 évre visszamenőleg vizsgálva a célzott segélyt nem a kapott célra használta fel,.


(6)Eljárási szabályok:


-Kamatmentes kölcsön megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

- A megállapított határozat alapján a támogatottal megállapodást kell kötni, amelyet a polgármester ír alá az önkormányzat nevében.

III. fejezet


Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások


A Szociális szolgáltatások formái


25.§ (1) Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások formái:


a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) családsegítés

d.) gyermekjóléti szolgáltatás


Étkeztetés


26.§(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a.) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c)fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk

miatt.


Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.


(2) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.


(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzat polgármesteréhez lehet benyújtani.


(4) Az ellátás iránti kérelemről Nágocs község polgármestere dönt.


Házi segítségnyújtás

27.§ (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.


(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.


(3) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően – az Szt. 68/A. § (4) bekezdése, valamint a (8) bekezdés szerinti kivétellel - vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző kezdeményezi az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.


(4) A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban megjelölt szakértői bizottság végzi, mely kötelező erejű szakvéleményt ad a napi gondozási szükséglet mértékéről.


(5) A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.


(6) Ha a szolgáltatást igénylő személy egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, a házi segítségnyújtás az intézményvezető döntése alapján legfeljebb három hónapos időtartamra a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül is nyújtható.


(7) A települési önkormányzat a megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról köteles gondoskodni.


(8) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz lehet benyújtani.


(9) Az ellátás iránti kérelemről amennyiben szakfeladatként gondoskodik a feladatellátásról az önkormányzat képviselő-testülete, vagy megbízásából a polgármester dönt.


A gondozásra fordított időt a gondozás napló alapján kell megállapítani.


Az ellátás igénybevétele, valamint annak megszüntetése a képviselő-testület , vagy annak megbízásából a polgármester intézkedése alapján az Sztv.93.§.-94/A.§. rendelkezéseinek megfelelően történik.


Családsegítés


28.§(1) Családsegítés keretében segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy egyéb krízishelyzete miatt segítségre szoruló személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

(2) A családsegítést a képviselő-testület a Koppány-völgyi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott és fenntartott Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat útján biztosítja.

(3) Az ellátás iránti kérelmet a kérelmezőnek a Koppány-völgye Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat helyi kirendeltségéhez kell benyújtani.

(4) Az ellátás iránti kérelemről Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője dönt.A fizetendő személyi térítési díj és csökkentésének, elengedésének esetei, módjai


29.§(1) Ha az Szt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért személyi térítési díjat kell fizetni.


(2) A személyi térítési díjat

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,

e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy a c)-e.) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

köteles megfizetni az a)-e.) pont alattiak (a továbbiakban együtt: kötelezett).


(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,

b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében, akinek a családja jövedelemmel
(119/C. §) nem rendelkezik, és bentlakásos ellátás esetében az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs.


(4) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott, illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családja jövedelme

a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.


30.§.(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál

a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,

b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében az Szt. 119/C. § (3) bekezdése szerinti jövedelemigazolásban meghatározott jövedelmet,

c) kiskorú igénybe vevő esetén - a b) pont szerinti kivétellel - a vele közös háztartásban élő szülők egy főre jutó rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.


(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem

a) 25%-át étkeztetés,

b) 20%-át házi segítségnyújtás,

c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak,


(3)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a képviselő-testület, évenként kétszer állapíthatja meg.


(4) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.


(5) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet az ellátást biztosító intézmény vezetőjétől kell kérni.


(6) A polgármester a személyi térítési díj 50 .%-áig terjedő térítési díjkedvezményt adhat különösen akkor, ha az igénybe vevő életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, így:

-elemi kárt szenvedett,

- bűncselekménnyel (pl.: lopással vagy rablással) jelentősen megkárosították,

-lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt súlyos kár keletkezett,

-egészségében állapotrosszabbodás következett be,

- családi körülményeiben olyan változás állt be (pl. tartósan beteg, vagy fogyatékos hozzátartozó, haláleset), amely miatt az ellátott a térítési díjat, vagy annak teljes összegét átmenetileg nem tudja megfizetni.

-havi gyógyszerköltsége meghaladta a havi jövedelmének 30 %-át.


(7) Térítési díjkedvezmény legfeljebb 3 hónap időtartamra adható.
A személyi térítési díjak megfizetése


31.§ 1)A személyi térítési díjat konkrét összegben, forintra

kerekítve kell megállapítani. Ha a személyi térítési díj az ellátás igénybevételét követő 30 napon belül nem állapítható meg, a megállapítására jogosult térítési díj- előleg fizetését kérheti. Megállapításkor intézkedni kell, hogy az előleg, illetve az előleg fizetésének időszakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjen.

2) Ha megállapodás eltérően nem rendelkezik, a személyi térítési díjat havonta utólag a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.

3)A befizetett és a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj különbözetét a következő befizetés alkalmával a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.27.) Korm. rendelet 5.§. (4) bekezdése szerint korrigálni kell.

4) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybe vételének szüneteltetését az alábbiak szerint kell bejelenteni a polgármesternek

a./ alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban kell a bejelentést megtenni.

5) A képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj mértékét e rendelet 4.. számú melléklete tartalmazza.Az önkormányzat és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodás


32.§(1) A polgármester az ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/B. és 94/D. §-ában foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;

b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára;

c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;

d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira;

e) az ellátás megkezdésének időpontjára

f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre

g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.Az ellátás megszűnése33.§ (1) Az intézményi ellátás megszűnik az Szt 100 §-a és a 101. § (1) (2) bekezdésében foglalt esetekben.


(2) Az alapellátás megszűnik, ha az igénylő:

a.) a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki,

b.) a szolgáltatást 1 hónapon keresztül nem veszi igénybe,

c.) elhalálozik,

d.) kéri az ellátás megszüntetését.


(3) Az alapellátás megszüntetése az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének hatásköre, aki az ellátás megszűnéséről írásban értesíti az ellátásban részesülőt. Ha az ellátott a döntéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Képviselő-testülethez fordulhat. A jogerős és végrehajtható döntésig az ellátást változatlanul biztosítani kell.


(4) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület évente egy alkalommal állapítja meg.


(5) A térítési díj megállapítására, beszedésére vonatkozóan e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében az Szt. 114-119. §-ában foglaltak az irányadók.


Az ellátások igénybevétele


34.§ (1) E rendeletben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében az ellátások igénybevétele iránti kérelmet Koppány-völgye Alapszolgáltatási Központ illetékes munkatársához kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. melléklete szerinti formanyomtatványon.


(2) Az ellátás iránti kérelemről a intézményvezető dönt.


(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható ellátás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

Az intézményvezető külön eljárás nélkül ellátásban részesíti azt, aki a 9/1999 (XI. 24.) SzCsM rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
35.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a határozattal jogerősen el nem bírált, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, egyidejűleg hatályát veszti Nágocs Község Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 1/2008. (II. 19.) számú rendelete.


Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, és e törvény végrehajtására hozott magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.


N á g o c s, 2015. február 13.Kiss Szilveszter                                                                                                          Werner Józsefné

polgármester                                                                                                                      jegyző
Hirdetőtáblára kifüggesztve: 2015. február 13.


Werner Józsefné

jegyző


Az egységes szerkezetbe foglalt szerkezet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.Nágocs, 2015.május 14.Kiss Szilveszter Werner Józsefné

polgármester jegyző
Hirdetőtáblára kifüggesztve: 2015. május 14.


Werner Józsefné

jegyző
1.Módosította a 9/2015 (V.14) számú rendelet 1.§
Csatolmányok

Megnevezés méret
Nágocs 1/2015.(II.13.)sz. rendeletének 1.sz. melléklete
55 KB
Nágocs 1/2015.(II.13.)sz. rendeletének 2.sz. melléklete
35.5 KB
Nágocs 2015.(II.13.)sz. rendeletének 3.sz. melléklete
23.5 KB
Nágocs 1/2015.(II.13.)sz. rendeletének 4sz. melléklete
18.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!