nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-01 - 2018-04-01
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§. (1) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a Képviselő-testület az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. A rendelet célja


1.§ Az intézményi élelmezési nyersanyagnormák, valamint a gyermekétkeztetésért és a személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjak mértékének meghatározása, és a térítési díjkedvezmények megállapítása.


2. A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya Magyargéc közigazgatási területén a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha által a magyargéci oktatási – nevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetést, felnőtt szociális étkeztetést, munkahelyi étkeztetést, házi segítségnyújtást és nappali ellátást igénybevevőkre terjed ki. 


3. Intézményi élelmezési nyersanyagnormák megállapítása


3. § (1) Óvodában napi háromszori étkezés               278 Ft/nap

(2) Általános Iskolában

a) tízórai                                                       50 Ft/nap

            b) ebéd                                                       240 Ft/nap

            c) uzsonna                                                   72 Ft/nap

(3) Felnőtt étkeztetés

            a) tízórai                                                      100 Ft/nap

            b) uzsonna                                                  100 Ft/nap

            b) ebéd                                                       300 Ft/nap

(4) Szünidei gyermekétkeztetés                                240 Ft/nap


4. A térítési díj megállapítása


4. § (1) Gyermekétkeztetés esetében a térítési díj összege a kerekítés szabályait alkalmazva

            a) óvodában                                       278 Ft/nap+ÁFA=355 Ft/nap

            b) Általános Iskolában                                  

                 ba) napi háromszori étkezés          362 Ft/nap+ÁFA=460 Ft/nap

                 bb) menza                                    240 Ft/nap+ÁFA=305 Ft/nap

                 bc) tízórai+ebéd                            290 Ft/nap+ÁFA=370 Ft/nap

(2) Felnőtt étkeztetés

a) A szolgáltatás önköltsége a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összegével azonos.

            Nyersanyagnorma                              300 Ft/nap

            Rezsi költség 158%                            474 Ft/nap

            Összesen:                                         774 Ft/nap

A kerekítés szabályait alkalmazva a felnőtt étkeztetés térítési díja 775 Ft/fő/nap.

b) Szociálisan rászorulók térítési díja a kerekítés szabályait alkalmazva

A napi egyszeri meleg ebéd biztosítása a szolgáltatás önköltségét figyelembe véve 551 Ft + 149 Ft ÁFA = 700 Ft/fő/ellátási nap.

c)[1] Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal alkalmazásban állók, a magyargéci általános iskolában dolgozók, valamint a helyi egyház képviselője részére a napi egyszeri meleg ebéd térítési díja 400 Ft/fő/nap.

d) A szociálisan nem rászorulók térítési díja az önköltség ÁFA-val növelt összegével azonos.

Az önköltség a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összegével azonos.

            Nyersanyagnorma                             300 Ft/nap

            Rezsi költség 158%                           474 Ft/nap

            ÁFA 27%                                          209 Ft/nap

            Összesen:                                        983 Ft/nap

A kerekítés szabályait alkalmazva a szociálisan nem rászorulók térítési díja 985 Ft/fő/nap.

e) Szociálisan rászorulók térítési díja napi háromszori étkezők esetében:

A szolgáltatás önköltsége:

Nyersanyagnorma:     500 Ft

Rezsi költség: 158%  790 Ft

Összesen:              1.290 Ft

A szolgáltatás önköltségét figyelembe véve és a kerekítés szabályait alkalmazva 921 Ft + 249 Ft ÁFA = 1.170 Ft/fő/ellátási nap.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót (27%).

(4)   Az ebéd házhoz szállításának díja 65 Ft/adag +ÁFA (mentes) = 65 Ft/adag.

(5)   Idősek klubja nappali ellátás térítési díja

a) Kizárólag napközbeni tartózkodást igénybe vevők esetében – a szolgáltatás önköltségét figyelembe véve 420 Ft + ÁFA (mentes) = 420 Ft/fő/ellátási nap.

b) A napközbeni tartózkodást és az ott napi háromszori étkezést igénybe vevők esetében 420 Ft + 1.170 Ft = 1.590 Ft/fő/ellátási nap.

c) A napközbeni tartózkodást és az ott ebédet igénybe vevők esetében 420 Ft + 700 Ft = 1.120 Ft/fő/ellátási nap.

(6)   Házi segítségnyújtás térítési díja

a) Személyi gondozás esetén a szolgáltatás önköltsége: 145 Ft/óra + ÁFA (mentes) = 145 Ft/gondozási óra.

b) Szociális segítés esetén a szolgáltatás önköltsége: 145 Ft/óra + ÁFA (mentes) =145Ft/gondozási óra.


5. Kedvezmények megállapítása


5. § (1)  Az önkormányzat az általános iskolában a 3. § (1) bekezdés ba) vagy bc) pontja szerinti étkeztetés valamelyikét igénybe vevő gyermek részére 65Ft/fő/nap térítési díjkedvezményt biztosít, amennyiben

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (2) bekezdés b) - c) pontjában meghatározott kedvezményekre jogosult vagy

b) a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezményekre nem jogosult.

(2) Az önkormányzat az óvodában a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezményekre nem jogosult gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a napi háromszori étkezést.

(3) Az étkezéshez az Önkormányzat 300 Ft/nap kedvezményt biztosít minden szociálisan rászoruló részére.

(4) Az önkormányzat 420 Ft/nap kedvezményt biztosít azon szociálisan rászoruló részére, aki a nappali ellátás szolgáltatást igénybe veszi.

(5) Az önkormányzat 145 Ft/gondozási óra kedvezményt biztosít a házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybe vevő részére.

(6) Az Önkormányzat a szociálisan rászorulók részére 65 Ft/adag kedvezményt biztosít az ebéd házhoz szállításának díjához.


6. Záró rendelkezések


6. § (1) Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 2/2016.(III.14.) Önkormányzati rendelet.[1]

A rendelet szövegét a 10/2017 (V.31.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017. június 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!