nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (V.5.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-05-06 - 2017-05-07
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017 (V.5.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól 10/2015. (III. 26.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 2. § (2) bekezdés az alábbi 4.) és 5.) ponttal egészül ki:


4.) A 3.) pontban meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.

5.) A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemet biztosít.

2.§


(1) A R. 4. § alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:


(11) Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt.


(2) A R. 4. § (16) bekezdése az alábbiakra módosul:


(16) Ha a gondozási szükséglet – az annak vizsgálatáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott értékelő adatlap szerint – III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.


(3) A R. 4. § alábbi (18) és (19) bekezdéssel egészül ki:


(18) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

(19) Ha a (18) bekezdés szerinti ellátott állapota indokolja, az intézményvezető döntése alapján elvégezhető a gondozási szükségletének vizsgálata. A gondozási szükséglet megállapítása esetén – amennyiben az ellátotti létszám a finanszírozási rendszerbe befogadásra kerül – az ellátott után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás vehető igénybe és térítési díját az V. fejezet III. címe szerint kell megállapítani.

3. §


A R. 5. § (3) bekezdése az alábbiakra módosul:

(3) A felmondásnak akkor van helye, ha

a) az ellátott másik intézményben történő elhelyezése indokolt vagy további intézményi elhelyezése nem indokolt,

b) az ellátott a házirendet súlyosan megsérti,

c) az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy térítésidíj-fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,

d) az ellátott jogosultsága megszűnik.

4. §

A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

(1) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás és az idősek klubjában biztosított nappali ellátás intézményi díjait a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.


5. §

A R. 9. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:


(2) A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének

1. étkeztetés esetén a 30%-át,

2. házi segítségnyújtás esetén a 25%-át

3. házi segítségnyújtás és étkeztetés esetén együttesen a 30%-át

4. nappali ellátás esetén, amennyiben az ellátott bent tartózkodik és étkezik a 30%-át

5. nappali ellátás esetén, amennyiben az ellátott csak bent tartózkodik, az ellátás ingyenes.

6. §


Hatályát veszti a R. 4. § (17) bekezdése és a R. 6. számú melléklete. A R. melléklete az 1-6. számú mellékletre módosul.


7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Ebes, 2017. április 26.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
60 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!