nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-07 - 2018-03-29
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az „Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás”-ban (a továbbiakban: Társulás) részt vevő települések közigazgatási területére terjed ki.2. § (1) A Társulás fenntartásában működő Enyingi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni:

a) időskorúak tartós bentlakásos ellátása,

b) idősek nappali ellátása,

c) szociális étkeztetés,

d) házi segítségnyújtás.


(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény értelmében a Társulás térítésmentesen biztosítja az arra jogosult részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.3[1]. § Az időskorúak tartós bentlakásos ellátásának intézményi térítési díja:

a) Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben 2 730 forint naponta, azaz 81 900 forint havonta,

b) Enying, Hősök tere 5. szám alatti intézményben 3 100 forint naponta, azaz 93 000 forint havonta.


4. § (1) Az idősek nappali ellátás igénybe vétele esetén fizetendő intézményi térítési díj tartózkodás, valamint étkezés és tartózkodás esetén:

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő, vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén térítésmentesen vehető igénybe,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 70%-a,

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 100%-a.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat összegszerűen a rendelet 1. melléklete [2]​általános forgalmi adóval növelten tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdés szerinti ellátás a hét 5 napján, hétfőtől péntekig vehető igénybe.


5. § (1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja a jogosult által történő elszállítással, valamint házhoz történő kiszállítás esetén:

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének megfelelő, vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén térítésmentesen vehető igénybe,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át meghaladó, de 200%-nál alacsonyabb jövedelem esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 70%-a,

c) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy azt meghaladó jövedelem esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díj 100%-a.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat összegszerűen a rendelet 2. melléklete[3][4] általános forgalmi adóval növelten, települések szerinti bontásban tartalmazza.


(3) Ha az étel házhoz történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személy után lehet megállapítani.


(4) Az (1) bekezdés szerinti ellátás a hét 5 napján, hétfőtől péntekig vehető igénybe.


6.[5] § (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítható személyi gondozás vagy szociális segítés személyi térítési díja

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy annál alacsonyabb jövedelem esetén térítésmentes,

b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ánál magasabb jövedelem esetén 200 forint óránként, mely az általános forgalmi adót tartalmazza.


(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátás a hét 5 napján, hétfőtől péntekig vehető igénybe.


7. § (1) A térítési díjat az ellátott részére e jogszabály rendelkezéseinek figyelembe vételével az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője állapítja meg.


(2) Az e rendelet szerinti ellátásra történő jogosultság feltételeit az intézményvezető minden esetben köteles megvizsgálni.


(3) A térítési díjakat a kötelezettnek tárgyhó 15. napjáig kell megfizetni, figyelembe véve a kerekítés szabályait.


(4) A megállapított személyi térítési díj mérsékelhető vagy elengedhető, ha annak megfizetése a kérelmező és családja megélhetését súlyosan veszélyezteti, valamint a térítési díj fizetésre kötelezett és a vele egy háztartásban élők egy főre eső rendszeres havi bruttó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el.


(5) A térítési díj fizetésre kötelezett átmeneti fizetési nehézség esetén az elmaradt térítési díj részletekben történő megfizetésének engedélyezését kérheti.


(6) A (4)-(5) bekezdésben foglalt kérelemről az intézményvezető dönt, mely során vizsgálni köteles a kérelmező jövedelmei, vagyoni helyzetét.


(7) Az intézményvezető (1) bekezdésben meghatározott döntésével kapcsolatos vita esetén a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.


8. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól.


                        Viplak Tibor s.k.                                                                Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                         polgármester                                                                                    jegyző


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2016. március 23. – 29. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.


Enying, 2016. március 31.


Kihirdetve: 2016. március 31.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

             jegyző[1]

módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet

[2]

módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet

[3]

módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet

[4]

módosította a 12/2017. (VI.6.) önkormányzati rendelet

[5]

módosította az 5/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet​


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
113.98 KB
2. melléklet
164.07 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!