nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-30 - 2016-05-30
Marcaltő Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott  eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló, 2011.. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetési zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról a következőket rendeli el:
1.§


(1) A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2014. évi bevétele 159.479 e.

      forint volt.

(2) A bevételek részletezését az 1.2.3. számú melléklet tartalmazza.2.§


(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi kiadásait 138.643  e. forintban állapítja

      meg.

(2) A kiadások részletezését a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.3.§


(1) A Képviselőtestület a 2014.évi záró pénzkészlet állománya 20.734 e. forint,

      az 5.sz melléklet szerinti részletezésben.     

(2) A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a 2014. évi pénzkészlet a 2015. évi

      bevételek között szerepel.4.§


       Az önkormányzat vagyona a 2014. évi mérleg alapján 183.474 e. forint. Az összevont

      zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.5.§

      

A Képviselőtestület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodása a

     jogszabályi előírásoknak megfelelően a takarékosság messzemenő figyelembevételével

     történt.                                                                                     


                                                                       6. §.


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) önkormányzati rendelete,  valamint a Marcaltő

      község Önkormányzat és Szervei  2013 évi zárszámadásáról és pénzmaradvány          jóváhagyásáról szóló 3/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete.


                                                           Hegyiné Böröcz Adél                               Sandl Zoltán

                                                                    jegyző                                   polgármester


Kihirdetve: Marcaltő, 2015. május 29.                                                                               Hegyiné Böröcz Adél

                                                                                                                     jegyző1.sz.melléklet

                                                                                                                      ezer forintbanMarcaltő Önkormányzat 2014. évi bevételeinek részletezése
Bevétel jogcíme                                            Előirányzat                Teljesítés              %


KÖZHATALMI BEVÉTELEK                     27.579                      25.504            100

- igazgatási szolgáltatási díj                                       80                               5                6

- iparűzési adó                                                     25.920                      25.920            100

- gépjárműadó                                                       1.579                        1.579            100  

                                                                                                                                         


INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL      21.413                      21.030              98


TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰK.BEVÉT.     21.809                      19.555              90

- tb.támogatás                                                       9.558                        7.648              80

- elkülönített állami pénzalapoktól                        7.763                        3.428            100

- központi kv-i szervtől                                         4.488                        4.144              92


MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN     70.801                      68.089              96


FELHALMOZÁSI BEVÉTEL                       56.765                      31.784              56


KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS             48.586                      48.586            100

- települési önk.működési támogatása                40.876                      40.876            100  

- pénzbeni szoc.ellátások                                       4.129                        4.129            100            

- könyvtár támogatás                                               920                           920            100

- központosított előirányzatok                                 190                           190            100

- kiegészítő támogatások                                       2.471                        2.471            100

                                                                                                                       

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK              176.152                    148.459              84              

PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁS      9.207                        9.207            100


FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                 1.813                        1.813            100


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                187.172                    159.479              85

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.sz.melléklet

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ezer forintban

BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT ÉS INTÉZMÉNYENKÉNT 2014. 12.31-ÉN
BEVÉTEL JOGCÍME                                    ÖNKORMÁNYZAT                                KÖZÖS HIVATAL          MINDÖSSZESEN


Közhatalmi bevétel                                             27.504                                                                                         27.504

Intézményi működési bevételek                         21.030                                                                                         21.030

Támogatásértékű műk.bevétel                            15.411                                                                              4.144  19.555

Felhalmozási bevétel                                           31.784                                                                                         31.784

Költségvetési támogatás                                     48.586                                                                                         48.586

Pénzforgalmi bevételek                                   144.315                                                                              4.144 148.459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pénzmaradvány igénybevétele                              5.815                                                                              3.392    9.207                                                                                                                                                                             

Finanszírozási bevétel                                           1.813                                                                                           1.813


MINDÖSSZESEN                                          151.943                                                                              7.536 159.479                                                                                                                                                                             


3.sz.melléklet

ezer forintbanBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT

2014. 12.31-ÉNSzakfeladat neve                                                        Bevétel                               Kiadás


Marcaltői Közös Önk-i Hivatal                                      7.536                                  37.453

Közutak, hidak üzemeltetése                                                                                      5.149

Munkahelyi étkeztetés                                                 19.153                                  19.105

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése                              33                                                  

Zöldterület kezelés                                                                                                         568     

Önkormányzati jogalkotás                                             4.378                                  22.280

Közvilágítás                                                                                                                   708     

Város és községgazdálkodás                                            177                                    5.322

Háziorvosi alapellátás                                                    4.252                                       948

Család és nővédelmi ellátások                                       3.396                                    3.010

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                                                          236

Falugondnoki szolgálat                                                                                               3.201

Rendszeres gyerekvédelmi támogatás                                                                           365

Lakásfenntartási támogatás                                                                                           646

Önkormányzati vagyonnal való gazdáskodás                                                             4.068

Egyéb önkormányzati pénzbeni támogatás                                                                 1.134

Hosszú távú közfoglalkoztatás                                      7.314                                    7.314

Közművelődési intézmények                                         9.533                                  26.770

Máshová nem sorolható sporttámogatás                                                                             

Köztemető fenntartás                                                                                                    366

Önkormányzatok elszámolásai                                                                                            

Önkormányzatok elsz.kv-i szerveikkel                        96.392                                            

Támogatási célú finanszírozási bevéel                           7.315                                                  

M I N D Ö S S Z E S E N :                                      159.479                                138.643  


4.sz.melléklet

ezer forintban


Kiadások jogcímenként és intézményenként 2014. 12. 31-én

                  Kiadás jogcíme                              Ö n k o r m á n y z a t              Közös Önkorm. Hivatal              M i n d ö s s z e s e n

                                                         előír.       teljes.       %                Előír.      teljes.    %.             előír.                teljes.  %.

Személyi juttatás                            27.743       25.660     92             23.651       23.651   100             51.392          49.311 100

Járulékok                                          5.508         5.508   100               6.414         6.414   100             11.922          11.922 100

Dologi                                            26.087       23.311     89               7.612         6.924     91             33.699          30.235   90

Támogatásért.műk.kiad.                      627            627   100                                                                     627               627 100

Műk.célú pe.átadás áht.kívülre        7.009         6.979   100                                                                  7.009            6.979 100

Önk.által folyós.ellátások                2.562         2.381     93                                                                  2.562            2.381   93                                                                 

Beruházási kiadás                          15.266         4.350     28               2.034            464     23             17.300            4.814   28

Elvonások és befizetések                    166            166   100                                                                     166               166 100

Felújítás                                          34.379       32.208     94                                                                34.379          32.208   94

Pénzforgalmi kiadások              119.347     101.190     85             39.711       37.453     94           159.058        138.643   87

Tartalék                                          27.231                                                                                           27.231                           

Ö S S Z E S E N :                       146.578     101.190     69             39.711        37453     94           186.289        138.643   74                                                                 

Finanszírozási kiadások                      883                                                                                                883

MINDÖSSZESEN:                    147.461     101.190     69             39.711       37.453     94           187.172        138.643   745.sz.melléklet

ezer forintban
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZ KIMUTATÁS

2014. DECEMBER 31.


Megnevezés             Önkormányzat                             Közös Hivatal          MindösszesenZáró pénzkészlet                  18.720                                             2.014                      20.734

-    pénztár                                  410                                                  81                           491

-    bankszámlák                    18.310                                             1.933                      20.243                                                                                                              6.sz.melléklet

ezer forintban
Marcaltő Önkormányzat és Intézményei összevont mérlege

2014. 12.31-én

                                  ESZKÖZÖK                                      FORRÁSOK
 Immateriális javak                                1.521                                                                      

 Tárgyi eszközök                               155.178                                                                     

                                                                                                                                             

 BEFEKT.ESZKÖZÖK                 156.699              SAJÁT TŐKE                 159.806


Készletek                                                 322                                                                     


Követelések                                          5.589              PASSZÍV ID.ELHAT.       20.972          


Értékpapírok                                                                Hosszú lejár.kötel.                          

                                                                                     Rövid lejár. Kötel.                  2.696

Pénzeszközök                                      20.734              Passzív pü. Elszám.                         


Egyéb aktív elszám.                                 130                                                                      


FORGÓESZKÖZÖK                       26.775              KÖTELEZETTSÉGEK      2.696


ESZKÖZÖK                                    183.474              FORRÁSOK                     183.474

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!