nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-09-22 -tól
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra. 


2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 202 143 e forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                             98 041 e Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                                    32 725 e Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                             65 316 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                             24 000 e Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                                  2 000 e Ft

     bb) értékesítési és forgalmi adók                                                   18 000 e Ft

     bc) gépjárműadó                                                                            4 000 e Ft

c) működési bevételek                                                                                               22 839 e Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                          57 263 e Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                         151 132 e Ft

      aa) személyi juttatások                                                                 64 623 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                                     12 022 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    57 502 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     5 805 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              11 180 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                       51 011 e Ft

      ba) beruházások                                                                          26 597 e Ft

      bb)) felújítások                                                                             24 414 e Ft  


(2) Az önkormányzat beruházási kiadásai:

a) erdei kirándulóhely és erdei kilátó kialakítása                                                        26 597 e Ft

b) önkormányzati ingatlanok napelemes fejlesztése                                                    24 414 e Ft


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                         354 e Ft

b) lakhatással kapcsolatos ellátások                                                                             2 000 e Ft

c) egyéb nem intézményi ellátások                                                                                2 000 e Ft


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám (közfoglalkoztatottak nélküli) átlaglétszám   10 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 50 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


3. Egyéb rendelkezések


7. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2015. évre nem tervez.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


8. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) Az államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:


5. Záró rendelkezések


9. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.

                         dr. Dobó István                                                    Nagy Renáta

                          polgármester                                                            aljegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. február 16.                                                                                                       Nagy Renáta

                                                                                                            aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
31.5 KB
1. számú melléklet
41 KB
2. számú melléklet
23.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!