nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-21 - 2017-12-10
Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. § (2) bekezdés alapján az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1-5. mellékletek tartalmazzák. Ezen belül

a) a bevételeket az 1. melléklet,

b) a kiadásokat a 2. melléklet,

c) a felhalmozási célú költségvetést a 3. melléklet,

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 4. melléklet,

e) az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet

tartalmazza.


3. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 51 684 ezer Ft-ban; ezen belül

a) a felhalmozási célú kiadást

ebből:

- a felújítások összegét

- beruházások összegét

b) a működési célú bevételeket

c) a finanszírozási kiadásokat

d) a pénzmaradvány felhasználást

e) a működési célú kiadásokat

ebből:

- a személyi kiadásokat

- a munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót

- a dologi kiadásokat

- az ellátottak pénzbeli juttatásait

- a működési célú pénzeszközátadást

f) a céltartalékot

g) az általános tartalékot

11 675 ezer Ft-ban;


8 817 ezer Ft-ban;

2 858 ezer Ft-ban;

36 313 ezer Ft-ban;

573 ezer Ft-ban;

15 371 ezer Ft-ban;

26 745 ezer Ft-ban;


5 669 ezer Ft-ban;


1 078 ezer Ft-ban

14 728 ezer Ft-ban;

2 680 ezer Ft-ban;

2 590 ezer Ft-ban;

1 726 ezer Ft-ban;

10 965 ezer Ft-ban;

állapítja meg.


4. § A képviselő-testület által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2 fő státusz (amelyet 2 fő négyórás, részmunkaidős munkavállaló tölt be).

5. § Az Áht. 5. § (3) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg összege -15 731 ezer Ft. A költségvetési hiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát veszi igénybe.

6. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat év közben keletkezett átmeneti szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítsa, továbbá az Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírt – átmeneti likviditási hiány esetén - az Önkormányzat fizetési kötelezettségének teljesítése érdekében értékesítse. Az egyéb, finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. Az átmeneti szabad pénzeszközök hasznosításáról, továbbá értékpapír értékesítéséről a polgármester a Képviselő testületet az Önkormányzat féléves, háromnegyed éves gazdálkodási helyzetéről szóló tájékoztató-, valamint a zárszámadási rendelet tervezetének előterjesztésekor tájékoztatja.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési előirányzatai közötti átcsoportosítás és felhasználás jogát jelen rendelet soron következő módosításáig, összesen 2 000 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

8. § Az Önkormányzat 2017. évben önként vállalt feladatot nem lát el, valamennyi – jelen rendeletben foglalt - bevétele és kiadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatai ellátását szolgálja.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
5. melléklet
98.53 KB
1. melléklet
137.42 KB
2. melléklet
149.18 KB
3. melléklet
121.96 KB
4. melléklet
114.13 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!