nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Semjénháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015 (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-11-01 - 2016-03-31
Semjénháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015 (X.1.) önkormányzati rendelete
A szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól


Semjénháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Semjénháza Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező állampolgárokra, akik életvitelszerűen a településen élnek.


 1. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként térítésmentes tüzelőanyag – tűzifa – támogatást állapíthat meg annak az igénylőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén annak 150%-át nem haladja meg. Ettől a Képviselő-testület egyedi méltánylást igénylő esetekben eltérhet. A jövedelemszámításnál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.


 1. A (2) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben kell részesíteni, aki
  1. települési támogatásra jogosult (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők), vagy
  2. aktív korúak ellátásra, vagy
  3. időskorúak járadékára jogosult, vagy
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


 1. A (2) bekezdésben meghatározott igénylők közül előnyben részesíthető, aki
  1. 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
  2. 65 év feletti, egyedül élő nyugdíjas.


 1. A támogatás egy ingatlan esetében egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


2. §


 1. A települési önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag természetbeni biztosításáról egyedi képviselő-testületi határozattal dönt.


 1. Az önkormányzat korlátozott lehetősége, valamint a központi normatív támogatás korlátozottsága miatt, az (1) bekezdésben meghatározott ellátásra való jogosultság,  nem jelent feltétlen jogosultságot a szociális  célú tüzelőanyag juttatásra.


 1. Háztartásonként egy jogcímen nyújtható be kérelem, és szociális tüzelőanyagként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható.


 1. A támogatásban részesített kérelmezők részére a szociális célú tüzelőanyag biztosítása térítésmentes, az önkormányzat a támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.


 1. A szociális célú tüzelőanyag szállításából - ide értve a támogatásban részesülőkhöz való eljuttatást is - származó költségek az önkormányzatot terhelik.


 1. A kérelem benyújtása az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon történik. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemnyilatkozatot alátámasztó igazolásokat.


 1. A kérelem legkésőbb 2015. november hó 30. napjáig nyújtható be a Képviselő-testület felé. A kérelmeket a Semjénháza Közös Önkormányzat Hivatalhoz kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


 1. A beérkezett kérelmekről a Képviselő-testület zárt ülés keretében, soron következő testületi ülésén dönt.


3. §


Amennyiben az önkormányzat saját szociális célú tűzifakészletet vásárol, nem jogosult szociális tűzifajuttatásra, aki (akinek családja) az önkormányzat saját tűzifa készletéből, 2015 évben már részesült ellátásban.


4. §


 1. Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.


 1. Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyag biztosítása, szállítása, rakodása költségeinek csökkentése érdekében az önkormányzatnál közfoglalkoztatásban részt vevő személyeket vonja be.


 1. Azon, támogatásban részesített, egyedül élő, idős, egészségügyileg rászoruló, akinek a támogatásként megítélt tűzifa aprítása, behordása jelentős terhet jelentene, az önkormányzattól szóban kérheti a közfoglalkoztatásban részt vevők segítségét. A kérelmekről egyedileg a polgármester jogosult dönteni.


 1. A tüzelőanyag támogatásban részesülő támogatott kizárólag az általa lakott ház fűtésére használhatja fel, azt másnak át nem adhatja, nem értékesítheti.


 1. Amennyiben támogatott a (4) bekezdésben foglaltakat bizonyíthatóan megszegi, vele szemben alkalmazni kell a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésének Sztv. 17. §-a szerinti előírásait.


      5. §


(1) Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, és 2016. március 31. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző helyben szokásos módon gondoskodik.


Semjénháza, 2015. szeptember 29.


Preksen László

polgármester

Kónyáné Józsa Csilla

jegyző


Rendelet kihirdetve:

Semjénháza, 2015. október 1.Kónyáné Józsa Csilla

jegyző
1. Melléklet  10/2015. (X.01.)  önkormányzati rendelethez


Kérelem szociális tüzelőanyag igénylésére


Név:.................................................................................................................................................

Anyja neve:...................................................................................................................................

Születési hely:......................................................idő:...............................................................


Lakóhely:.................................................település.......................................................közterület neve ....................házszám.


Kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nagysága: ………………..

(csatolt jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolások alapján)


A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult[1]:

 1. települési támogatásra
 2. aktív korúak ellátására,
 3. időskorúak járadékára,
 4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.Igényelt szociális tűzifa: ……………………………………. m3
Kelt:.......................................................................................


                                                                                              .................................................................

                                                                                                          kérelmező aláírása
[1]

(a megfelelő rész aláhúzandó).


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!