nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-14 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(I.13.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Egyházaskesző község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Egyházaskesző község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.II. Az alapellátás körzetei


2.§


  1. Egyházaskesző község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. orvosi rendelő.


3.§


Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.


4.§


  1. Egyházaskesző község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A körzet székelye: 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76.

5.§


  1. Egyházaskesző község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 8532 Marcaltő, Fő

tér 24.


  1. Egyházaskesző község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.


  1. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Csolnoky Ferenc Kórház Szájsebészet 8200 Veszprém, Kórház utca 1.


  1. A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8200 Veszprém, Halle utca 5/D.


6.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.7. §


(1) Egyházaskesző község Önkormányzata a háziorvosi, védőnői és iskolaorvosi feladatellátást 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. szám alatt biztosítja.


(2) Egyházaskesző község Önkormányzata a fogorvosi feladatok ellátását 8532 Marcaltő, Fő tér 24. szám alatt a fogorvosi körzet székhelyén biztosítja.III. Záró rendelkezések


7.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Egyházaskesző község önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról.Lendvai Jánosné Hegyiné Böröcz Adél

polgármester jegyző


Záradék:

A rendelet 2017. január 13. napján kihirdetésre került.

Hegyiné Böröcz Adél

jegyző1. melléklet:


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSmely létrejött egyrészről Egyházaskesző község Önkormányzata (székhelye: 8532 Egyházaskesző, Kossuth u. 76. a továbbiakban:, Gesztor) képviselője: Lendvai Jánosné polgármester,


másrészről Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (székhelye: 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Tatai László polgármester valamint


Nagyacsád Község Önkormányzata (székhelye: 8521 Nagyacsád, Deák u. 1-3., a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Szalóky Nándor polgármester (a továbbiakban együtt Felek)


Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.


  1. Az Egyházaskesző község háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet működési (ellátási) területe Egyházaskesző, Nemesgörzsöny, Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja a községek teljes területét is.Egyházaskesző Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Nagyacsád község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: 8532 Egyházaskesző, Kossuth u. 76.


3) A Megállapodás 2017. január 16. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.


4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.


Egyházaskesző, 2017. ………………………………………………..Lendvai Jánosné Tatai László Szalóki Nándor

polgármester polgármester polgármester
Ellenjegyezte:

Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


Záradék:Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást a …/2017. (I.04..) határozatával hagyta jóvá.


Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást a …/2016. (…..) határozatával hagyta jóvá.


Nagyacsád Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást …/2016. (…..) határozatával hagyta jóvá.

2. melléklet:


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSmely létrejött egyrészről Marcaltő község Önkormányzata (székhelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 13. a továbbiakban:, Gesztor) képviselője: Sandl Zoltán polgármester,


másrészről Malomsok község Önkormányzata (székhelye: 8533 Malomsok, Fő tér 19.) képviselője: Fintáné Dóra Mária polgármester,


másrészről Egyházaskesző község Önkormányzata (székhelye: 8523 Egyházaskesző, Kossuth u. 76.) képviselője: Lendvai Jánosné polgármester,


másrészről Várkesző község Önkormányzata (székhelye: 8523 Várkesző, Kossuth u. 36.) képviselője: Lendvai Jánosné polgármester,


másrészről Nemesgörzsöny Község Önkormányzata (székhelye: 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10.) képviselője: Tatai László polgármester valamint


másrészről Nagyacsád Község Önkormányzata (székhelye: 8521 Nagyacsád, Deák u. 1-3.,) képviselője: Szalóky Nándor polgármester (a továbbiakban együtt Felek)


Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.


  1. Marcaltő község fogorvosi körzet működési (ellátási) területe Marcaltő, Malomsok, Egyházaskesző, Várkesző, Nemesgörzsöny község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja a községek teljes területét is.


Marcaltő Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Malomsok Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Egyházaskesző Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


Nemesgörzsöny község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: 8532 Marcaltő, Fő tér 24.

3) A Megállapodás 2017. január 16. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.


4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.


Marcaltő, 2017. ………………………………..Lendvai Jánosné Sandl Zoltán Fintáné Dóra Mária

polgármester polgármester polgármester


Szalóki Nándor Ferencz Dezső

polgármester polgármester

Ellenjegyezte:

Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


Záradék:


Marcaltő Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást a …/2017. (I.04..) számú határozatával hagyta jóvá.


Malomsok Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást a …/2017. (I.04..) számú határozatával hagyta jóvá.


Egyházaskesző Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást a …/2017. (I.04.) számú határozatával hagyta jóvá.


Várkesző Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást a …/2017. (XII.29.) számú határozatával hagyta jóvá.


Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő- testülete a megállapodást …/2016. (…..) számú határozatával hagyta jóvá.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!