nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-08-31 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018 (VIII.30.) önkormányzati rendelete
a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §  Az Alaptörvény J Cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepek alkalmával Kulcs községben az alábbi közterülek kerülnek  fellobogózásra a kihelyezett állványokon:

  a) a Kossuth Lajos utca 1. számtól a Kossuth Lajos u. 115. számig tartó szakasza

  b) a Rákóczi utca 138 számtól a Rákóczi utca 168. számig tartó szakasza

  c) Büszkeségpont, Kulcs, Temető utca 1/A.

  d) Sportpálya, Kulcs, Rákóczi utca 0423/26. hrsz.


2. § A fellobogózást a nemzeti ünnepet megelőző munkanapon 16:00 óráig, a bevonást legkésőbb a nemzeti ünnepet követő 3. munkanapon, 16:00 óráig kell elvégezni.


3. § A közterületek  fellobogózásáról a polgármester gondoskodik.


4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kulcs, 2018. augusztus 30.


Jobb Gyula s. k.                                                        dr. Árva Helga s. k.

                 polgármester                                                              jegyző


Záradék:


A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2018. augusztus 8. napjától 2018. augusztus 29. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.A rendeletet kihirdettem: 2018. augusztus 30.   napján.
                                                                                   Dr. Árva Helga s. k.

                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!