nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-09 - 2017-07-07
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V.9.) önkormányzati rendelete
a Budakeszi 081/11 helyrajzi számú, Má-v2 jelű övezet területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el:



1. §


E rendelet hatálya Budakeszi város közigazgatási területén a Budakeszi 081/11 helyrajzi számú, a Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet szerinti Má-v2 jelű övezet területére terjed ki.


2. §


Budakeszi Város Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott területen elhelyezkedő ingatlanokra változtatási tilalmat rendel el az azok területére vonatkozó helyi építési szabályzat készítésének időszakára, de legfeljebb a rendelet hatályba lépésétől számított 3 évig.


3. §


Jelen rendelet 2017. május 9-én 16.00 órakor lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!