nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2014-09-17 -tól
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§. (2) bekezdése, 51. §-ában biztosított feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24 § (4) bekezdése alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Városlőd Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).


2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő költségvetési szervek: Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen e Rendelet 5. melléklet tartalmazza.


3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2014. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét          192 951 e Ft-ban,

b) bevételi főösszegét        192 951 e Ft-ban állapítja meg.


4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését e Rendelet 2., 2/a. mellékletei tartalmazzák.


5. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. § (2) bekezdésében meghatározott címek 2014. évi működési kiadásait – külön-külön címenként – e Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                          Megnevezés                                                           e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen:                     153 934,-

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                          66 693,-

- munkaadókat terhelő járulékok:                                 16 786,-

- dologi jellegű kiadások:                                              62 793,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                      7 662,-

           - Tartalék:                                                                              27 667,-

 


6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 11 350 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból a beruházások előirányzata 11 350,- ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(4) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van.


7. § (1) A kiadások költségvetését szakfeladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A címek költségvetését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.


8. § Az önkormányzat általános tartaléka 11 048 e forint.


9. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai következő háromévi alakulásának bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat év során várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését prognosztizáló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.


10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát:

a) 26 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 26 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

1. Önkormányzati igazgatási tevékenység: 5 fő

2. Háziorvosi Szolgálat: 3 fő

3. Védőnői Szolgálat : 1 fő

4. Házi Segítségnyújtás: 1 fő

5. Közös Hivatal: 6 fő

6. Óvoda 6 fő

7. Könyvtár 1 fő

8. Közművelődés 2 fő

9. Múzeumi tevékenység 1 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 17 fő.


11. § Az önkormányzat és az önkormányzat szakfeladatainak költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


12. § 2. Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 27 492 eFt-ban állapítja meg. (2) A Közös Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a.) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 27 486 ,-eFt b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft h) kölcsön 0.- e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 6 eFt (3) A Közös Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a.) működési költségvetés: aa) személyi jellegű kiadások: 17 362 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 615 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 5 515 e Ft b.) felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft c.) kölcsönök: 0.- e Ft (4) A képviselő-testület a Közös Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


13. § 3. Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése (1)Az önkormányzat képviselő-testülete a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi költségvetési főösszegét 24 852 eFt-ban állapítja meg. (2) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a.) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 24 758 ,-eFt b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft d) intézményi működési bevétel, 0.- e Ft e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ,-Ft g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft h) kölcsön 0.- e Ft i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 94 eFt (3)A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak: a.)működési költségvetés: aa) személyi jellegű kiadások: 15 024 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 000 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 5 828 e Ft b.)felhalmozási költségvetés: 0.- e Ft c.)kölcsönök: 0.- e Ft (4) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 6. fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.


14. § 4. Az éves gazdálkodás egyes szabályai, záró rendelkezések

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet szükség szerint, de legalább negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület a vonatkozó jogszabályban meghatározott határidőkig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(5) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 500.000,-Ft, azaz ötszázezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.


15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitel felvétele.

(2) A hitelfelvétellel és egyéb hitelügyletekkel (például készfizető kezességvállalás) kapcsolatosan a képviselő-testület kizárólagos hatáskört gyakorol.

(3) A hitelfelvétel során a képviselő-testület legalább három hitelintézettől ajánlatot kér, amelyek közül az önkormányzat gazdasági helyzetéhez legmegfelelőbb hitelkonstrukciót választja.

(4) Az éves kötelezettségvállalás felső határa a saját bevétel éves előirányzatának 50%-a.


16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek előkészítése a polgármester-, a szerződések megkötése, illetve a pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A polgármester a fenti feladatai ellátásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdés szerinti költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatában dönt.


17. § (1) E rendelet 2014.február 6-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 3/2013.(II.13.) rendelete.
Csekényi István                           dr. Ádám Renáta

polgármester                                             jegyző


Záradék: A kihirdetés napja 2014. február 5.

dr. Ádám Renáta

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2/a.melléklet
28.5 KB
6,melléklet
28 KB
7.melléklet
25.5 KB
8.melléklet
31 KB
1.
31.5 KB
2.
32 KB
3.
44.5 KB
4
20.5 KB
5.
21 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!