nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-26 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelete
az otthonteremtési támogatásról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény  32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Kulcs Községi Önkormányzat a kamatmentes kölcsön feltételeinek biztosításával elősegítse a Kulcson letelepedni, vagy helyben maradni szándékozó, Kulcs községben lakóhellyel rendelkező házasok vagy élettársak részére kulcsi lakóingatlan megvásárlását.2. A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya kiterjed Kulcs község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező személyekre.


3. § Az otthonteremtési támogatás (továbbiakban: támogatás) nyújtható:

a) lakóingatlan építéséhez

b) lakóingatlan vásárlásához

c) lakóingatlan felújításhoz

d) lakóingatlan bővítéshez.4. § (1) A támogatás folyósítása lakóingatlan építés esetén akkor történhet, ha a támogatott rendelkezik érvényes építési engedéllyel.  

(2) A lakóingatlan építéséhez, vásárlásához akkor igényelhető támogatás, ha a lakóingatlan 1 főre jutó alapterülete nem haladja meg

   a) egy személy esetén a 60 m2-t,

   b) családonként személyenként a 35 m2-t,

de a lakás összes alapterülete 120 m2-nél nem nagyobb.


5. §  (1)  A támogatás összege 500.000.- forint, amelyet a támogatásban részesülő a kölcsönnyújtást követő év első napjától kezdődően 5 év alatt, havi törlesztéssel egyenlő részletekben fizet vissza kamatmentesen.

(2) A támogatás forrása az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletben e célra elkülönített előirányzat.

 (3) Amennyiben a kérelem benyújtásának időpontjában az (1) bekezdés szerinti előirányzat felhasználásra került, a kérelem a következő évi költségvetési rendelet elfogadásakor kerül elbírálásra.

(4) A kérelem benyújtásának határideje: I. félév: május 15.,  II. félév: október 15.

(5) A kérelem elbírálásának határideje: I. félév: június 30., II. félév: november 30.


6. §  (1) Támogatásban részesülhetnek azok az igénylők, akik a következő feltételeknek együttesen megfelelnek:

a) a kérelem benyújtásakor nincs a tulajdonukban önálló, lakhatásra alkalmas forgalomképes lakás  a kérelemben megjelölt ingatlanon felül;

b) a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évig állandó lakcímmel rendelkeznek Kulcs Község közigazgatási területén;

c) az egy főre jutó havi jövedelem a nettó 200.000,- Ft-ot nem haladja meg;

d) a támogatást igénylők életkora a 40. életévet nem haladja meg.  

(2) Nem részesíthető támogatásban, akinek az Önkormányzat felé adó- vagy közműfejlesztési hozzájárulási tartozása van.


7. § (1) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a Kulcsi Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani annak kötelező mellékleteivel együttesen.

 (2) Amennyiben a támogatásban részesített kérelmező az (1) bekezdésben megjelölt 1. mellékletet annak mellékleteivel nem nyújtja be, illetve hiányosan nyújtja be, a kérelem hiánypótlás nem teljesítése esetén elutasításra kerül.

(3) Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a támogatás iránti kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak nem felelnek meg, a megítélt és már átutalt támogatást támogatott egy összegben köteles visszafizetni 30 napon belül a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten.


8. § (1) A támogatásra vonatkozó jogosultságot, és a támogatásról szóló döntést Kulcs Községi Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozati és Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testülete hozza meg.

(2)  A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat a támogatottal 2. melléklet szerinti Támogatási Szerződést köt.

(3) A Képviselő-testület döntése alapján, a Támogatási Szerződés megkötését követően a támogatást az igénylő nyilatkozata alapján az Önkormányzat az OTP Bank Nyrt. Dunaújvárosi Fiókjánál vezetett költségvetési számlájáról utalja ki a támogatásban részesített igénylő bankszámlájára.


9. § (1) A Támogatási Szerződésben a kölcsön biztosítékául jelzálogjog kerül bejegyzésre. A Földhivatali bejegyzés eljárási díját a kérelmező viseli. 

(2) A támogatást egy összegben kell visszafizetnie annak, aki az ingatlanát értékesítette vagy más településre költözött, a változást követő 30 napon belül. A változásról a támogatott köteles a változás bekövetkezését követően haladéktalanul bejelenést tenni az önkormányzat részére.

(3) Különösen méltánylást igénylő esetben kérelemre a Képviselő-testület a kölcsön visszafizetésére haladékot adhat vagy részletfizetést engedélyezhet.


10. § A támogatásban részesülőkről a Kulcsi Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a támogatásban részesülők nevét, lakcímét, a támogatás összegét, a törlesztés havi összegét, a kifizetés idejét, a befizetések idejét és a lejárat határidejét. 


11.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


12.§  A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kulcs Önkormányzat Képviselő-testületének a lakáshoz jutás támogatásáról szóló 13/1995. (VII.  20.)  önkormányzati rendelete hatályát veszti.


Jobb Gyula  s. k.                                                                                       Dr. Árva Helga s. k.

polgármester                                                                                                jegyző                                                                                                                                                                                                                              Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2015. június 2. napjától 2015. június 23.  

napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.


A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.


Kulcs, 2015. június 25.
Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2015. június 25-én.Dr. Árva Helga  s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
43 KB
2. melléklet
30 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!