nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesterszállás község képviselő testületének 5/2015(IV.28..)
Hatályos:2015-04-29 - 2017-05-29
Mesterszállás község képviselő testületének 5/2015(IV.28..)
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Mesterszállás Községi Önkormányzat


Képviselő-testületének


5/2015.(IV.29.)


önkormányzati rendeletea hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékérőlMesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, továbbá az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:


 1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Mesterszállás Község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos eljárásokra, az azokkal kapcsolatos e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekre terjed ki.


 1. §


Értelmező rendelkezések


 1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése;
 2. hivatali helyiség: az önkormányzat által az anyakönyvi esemény lebonyolításához térítésmentesen biztosított – Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltsége Mesterszállás, Szabadság út 24. szám alatt található - házasságkötő terem;
 3. hivatali munkaidő:           a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltségének mindenkori Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend;
 4. hivatali munkaidőn kívüli idő: pénteki napon 16.00-19.00 óráig, szombati napon 10.00-19.00 óráig;
 5. rendkívüli körülmény: valamely házasuló, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személy közeli halállal fenyegető állapota.


 1. §


A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események engedélyezésének szabályai 1. Az anyakönyvi esemény – az e rendeletben foglalt kivételekkel – minden olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek adottak és ahol az anyakönyvi iratok védelme biztosított.


 1. Egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható.


 1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.


 1. Az engedély iránti kérelmet írásban, kell előterjeszteni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.


 1. A kérelemben meg kell jelölni:
 1. a házasságkötés pontos helyszínét,
 2. a házasságkötés időpontját,
 3. nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak.


 1. Szabadtéri helyszínen anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha helyben rendelkezésre áll olyan fedett helyiség, ahol rossz idő esetén a szertartás lebonyolítható.


 1. Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés abban az esetben engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött arról, hogy a helyszínen a házasságkötés ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi iratok védelme és a személyes adatok védelme biztosított.


 1. A házasságkötés hivatali helyiségen kívül történő megtartását a jegyző engedélyezi.


 1. Rendkívüli körülmény fennállása esetén az anyakönyvvezető a jegyző engedélyével a házasulók vagy egyikük lakóhelyeként szolgáló ingatlanban bonyolítja le a házasságkötést.


 1. Külső helyszínen zajló házasságkötéskor az anyakönyvi iratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.


 1. §


Díjmentes szolgáltatások


 1. Az egyes anyakönyvi események lebonyolítása során nem minősül díjköteles többletszolgáltatásnak


 1.  az ünnepség céljára megfelelően berendezett hivatali helyiség,


 1.  hivatalos helyiségben, hivatali munkaidőben az anyakönyvvezető közreműködése, ünnepi beszéd.


 1. §


Díjfizetési kötelezettség


 1. A hivatalos helyiségben hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításának szolgáltatási díja 10.000.-Ft+ÁFA, mely tartalmazza a személyi és tárgyi feltételek biztosítását.


 1. A hivatali helyiségen kívüli, anyakönyvi események lebonyolításának szolgáltatási díja 20.000.-Ft +ÁFA, mely tartalmazza a személyi és tárgyi eszközök biztosítását, kivéve, ha a külső helyszínen tartandó anyakönyvi eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.


 1. A díjat az anyakönyvi eseményt megelőzően a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltség pénztárába kell befizetni. A befizetést igazoló nyugtát az anyakönyvvezető részére be kell mutatni, aki annak másolatát az iratokhoz csatolja.


 1. Elmaradt anyakönyvi esemény esetén a megrendelők által befizetett díjat 10 % kezelési költség levonásával csökkentett mértékben vissza kell fizetni.


 1. §


Az anyakönyvvezető díjazása 1. Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 10.000.-Ft díjazás illeti meg, mely összeget az anyakönyvi esemény lebonyolítását követő hónap 15. napjáig kell átutalni.


 1. §


Záró rendelkezések


 1. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


 1.  A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló 4/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet.
 Kiss Gábor                                                                        dr. Szűcs Attila

polgármester                                                                               jegyző

A kihirdetés napja: 2015. április 28.                                                                                                           dr. Szűcs Attila

                                                                                                                   jegyző   


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!