nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-09-27 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.22.) Ör. számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Ebes községi önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

                  a Képviselő-testületre és annak szerveire, és

                  az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.2. §


(1) A Képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.


(2)  Az önállóan működő és gazdálkodó, továbbá az önállóan működő költségvetési intézmények önálló címrenddel rendelkeznek.


Az önkormányzat főbb gazdasági mutatói


3. §[1]


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 781.780 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 781.780 e Ft-ban állapítja meg a 2./Ö számú mellékletek szerint.


(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 761.485 e Ft.


(3) A polgármesteri hivatal 2016.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 69.941 e Ft.


(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 45.905 e Ft.


(5) A Benedek Elek Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 122.364 e Ft.


(6) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási mérlegeit a 3/a és 3/b. számú mellékletek tartalmazzák.


(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 65 főben állapítja meg a 4/Ö. számú melléklet szerint. Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszámadatait a 4. számú mellékletek tartalmazzák.


(8) Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 20 fő.


(9) Az önkormányzat az általa irányított Benedek Elek Óvodánál 2016. évben önálló intézményi közfoglalkoztatást szervez, melynek átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő.


Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai

4. §[2]


(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai


1.) Bevételek

         Intézményi működési bevételek                                               74.783 e Ft

         Önkormányzat sajátos működési bevételei                             367.123 e Ft

         Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                     42.000 e Ft

         Támogatások, kiegészítések                                                 136.863 e Ft

         Támogatás értékű bevételek                                                    46.139 e Ft

         Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                                0 e Ft

         Finanszírozási bevételek                                                            1152 e Ft

         Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         93.426 e Ft


    2.) Kiadások

         Működési kiadások                                                              310.832 e Ft

         Felhalmozási célú kiadások                                                   228.575 e Ft

         Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.                             222.078 e Ft

   Általános tartalék                                                                     1.000 e Ft(2) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


1.)Bevételek

   Intézményi működési bevétel                                                        22 e Ft     

         Önkormányzati támogatások                                                  67.634 e Ft

         Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                      2.285 e Ft


      2.)Kiadások

        Működési kiadások                                                                  68.941 e Ft

        Felhalmozási célú kiadások                                                         1000 e Ft


(3)Alapszolgáltatási Központ 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


  1.)Bevételek      

         Intézményi működési bevételek                                              9.018 e Ft

         Önkormányzati támogatások                                                34.955 e Ft

         Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                    1931 e Ft


      2.)Kiadások

        Működési kiadások                                                                  45.714 e Ft

        Felhalmozási célú kiadások                                                          190 e Ft


(4) Benedek Elek Óvoda 2016.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


  1.)Bevételek   

     Intézményi működési bevételek                                                      3.349 e Ft

     Önkormányzati támogatás                                                          115.327 e Ft

     Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                               2249 e Ft

     Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        1440e Ft


 2.)Kiadások

    Működési kiadások                                                                   121.864 e Ft

    Felhalmozási célú kiadások                                                             500 e Ft(5) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti részletezését a 2. számú mellékletek tartalmazzák.


5. §

(1) Az önkormányzat az általa irányított költségvetési szervek támogatását a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület a felújítási és fejlesztési előirányzatokat célonként a 7/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szervek költségvetései a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXC IV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaznak.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai


6. §


(1) A Képviselő- testület az államháztartási törvény 34. §-a alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát az önkormányzat gazdálkodási jogkörébe tartozó kormányzati funkciók vonatkozásában a polgármesterre ruházza át.


(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatok módosítási jogát – többletbevétel esetén az előirányzat megemelését ennek megfelelően a polgármesterre ruházza át.


(3) A kiadási célú forrásfelhasználással kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület egymillió forintos értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester ilyen átruházott hatáskörben hozott döntéséről a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények a többletbevételeiket csak a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása alapján használhatják fel.


(5) A (1)-(2) bekezdésében foglalt átcsoportosításáról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.


7. §


Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt, a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


8. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi ütemezésben biztosítja. Amennyiben az önkormányzat pénzügyi lehetőségei erre nem adottak, likviditási terv szerinti ütemezésben biztosítja a támogatást.


9. §


(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a béralap előirányzatot csak a Képviselő-testület hozzájárulásával módosíthatják.


(2) Az önállóan gazdálkodó intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.


10. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenységgel összefüggő módosított előirányzatot meghaladó többletbevétele, valamint az ellátotti létszám csökkenése esetén az intézményi ellátottakkal arányosan változó kiadási maradványok elvonásra kerülnek.

Változó kiadásoknak kell tekinteni az ellátottak vonatkozásában az élelmezési kiadásokat.


(2) Elvonására kerül az ellátotti létszám csökkenése esetén az ellátottakra megállapított költségvetési támogatás.


(3) Az önállóan gazdálkodó intézmények 2015. évi egyéb pénzmaradványa felhasználásáról a Képviselő- testület külön rendeletben dönt.


(4) Önkormányzati biztost akkor kell kirendelni, ha az önállóan gazdálkodó intézményeknél az elismert tartozás ideje eléri a 30 napot, mértéke meghaladja az intézményi éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.


11. §


Az önkormányzatnál a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft.Záró rendelkezések


12.§.


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 18/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.09.27.-től

[2]

A rendelet szövegét a 18/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.09.27.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
293.28 KB
5. sz. melléklet
577.01 KB
8. sz. melléklet
872.35 KB
9. sz. melléklet
544.93 KB
10. sz. melléklet
790.4 KB
11. sz. melléklet
778.1 KB
12. sz. melléklet
1.52 MB
2,3,4,6,7 számú mellékletek
11.55 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!