nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (X.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-13 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (X.12.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályiról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


E rendelet hatálya Jászberény Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során jelen rendelet 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.2. §


Jászberény város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.2. A partnerek meghatározása


3. §


(1) A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a település közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

c) a jászberényi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

d) a jászberényi székhellyel bejegyzett civil szervezet,

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a véleményezési eljárásába Jászberény Város Polgármesterénél (a továbbiakban: polgármester) írásban bejelentkező egyéb érdekképviseleti szervezet,

f) ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság, Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt. 


(2) A partnerek az adott véleményezési eljárásba – az egyeztetési eljárás megindításáról szóló felhívástól számított 8 napon belül – a polgármesternek címezve írásban bejelentkezhetnek. A bejelentésben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, postai és e-mail címét.


(3) A (2) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a Városvédő és Szépítő Egyesület (Jászberény), valamint a 3. § (1) bekezdés f) pontjában felsoroltak, melyek külön bejelentkezés nélkül, valamennyi véleményezési eljárásban partnernek tekintendők.4. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


4. §


A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó hirdetményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint a településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően – a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.5. §


(1) Településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció) vagy integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia) készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –

a) a Jászberényi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) épülete előtt található közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, továbbá a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján,

b) a Jászkürt Újságban, és

c) a www.jaszbereny.hu városi honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(2) A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.jaszbereny.hu városi honlapon közzétett hirdetmény útján történik.6. §


Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –

a) a polgármesteri hivatal épülete előtt található közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, továbbá a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján,

b) a Jászkürt Újságban, és

c) a www.jaszbereny.hu városi honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.7. §


(1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –

a) a polgármesteri hivatal épülete előtt található közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, továbbá a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján,

b) a Jászkürt Újságban, és

c) a www.jaszbereny.hu városi honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –

a) a polgármesteri hivatal épülete előtt található közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, továbbá a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján,

b) a Jászkürt Újságban, és

c) a www.jaszbereny.hu városi honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén – a (4) bekezdés szerinti eset kivételével, – a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről, – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –

a) a polgármesteri hivatal épülete előtt található közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, továbbá a polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláján,

b) a Jászkürt Újságban, és

c) a www.jaszbereny.hu városi honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.


(4) Településrendezési eszköz készítésének vagy módosításának tárgyalásos eljárása során, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében, – a www.jaszbereny.hu városi honlapon közzétett hirdetmény útján történik.


(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.jaszbereny.hu városi honlapon közzétett hirdetmény útján történik.8. §


(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

a) a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a partnerek észrevételeinek, javaslatainak és véleményének benyújtására nyitva álló határidőt, és

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahová az észrevételek, javaslatok és vélemények megküldhetők.


(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsátott dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,

b) a partnerek észrevételeinek, javaslatainak és véleményének benyújtására nyitva álló határidőt, és

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahová az észrevételek, javaslatok és vélemények megküldhetők.9. §


(1) A lakossági fórum összehívása és lebonyolítása során a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet szerinti szabályozás az irányadó.


(2) Amennyiben a hirdetőtáblán, közterületi hirdetőfelületen történő elhelyezést vagy a helyi lapban történő közzétételt a településfejlesztési, településrendezési, valamint a településképi dokumentum terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a hirdetményben megjelölésre kerül, hogy a www.jaszbereny.hu városi honlapon történő elérhetőségen kívül, mely időpontokban és mely helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.5. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja10. §


A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül, a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a)    papíralapon a polgármesternek címezve, a Jászberény Városi Önkormányzat címére (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.) történő megküldéssel, vagy

b)    elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.11. §


(1) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a települési főépítész (a továbbiakban: főépítész) összesíti, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja és az érintett településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentum ügyiratához csatolja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját,
c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
d) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 12. § (5) bekezdés szerinti döntést követően a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a polgármester döntését.


(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.12. §


(1) A beérkezett észrevételek, javaslatok, vélemények összegzését követően, a főépítész, szakmai véleményében azok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.


(2) Az eltérő észrevételek, javaslatok, vélemények esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.


(3) Az egyeztetésben érintettek meghívásáról a főépítész gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.


(4) A beérkezett javaslatokat, észrevételeket, véleményeket – egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel.


(5) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.


(6) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.


(7) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (3) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.6. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések13. §


(1) A polgármester – a főépítész közreműködésével – gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a www.jaszbereny.hu városi honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. §-a és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól.


(2) Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.7. Záró rendelkezések14. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.15. §


A rendeletben foglalt szabályokat a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!