nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-10-30 - 2019-10-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 43. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete (továbbiakban R.) módosításáról a következőket rendeli el:


 1. §


Az R. bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati jogok törvényes és hatékony gyakorlásának érdekében, a széles nyilvánosságon alapuló demokratikus hatalomgyakorlás alapvető feltételeinek biztosításával, az alapvető szervezetének kialakítása és működése részletes szabályainak rendezése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat szervezeti- és működési szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ) a következőket rendeli el:”


 1. §


Az R. 2. § (6) bekezdésében az „5. számú melléklete” szövegrész helyébe a „4. számú melléklete” szövegrész lép.


 1. §


Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület hatásköre gyakorlását a 2. és 3. számú mellékletekben foglaltak és az egyéb önkormányzati rendeletek szerint ruházza át a polgármesterre és a bizottságaira.”


 1. §


(1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület tagjainak létszáma 7 fő, amelyből 6 fő képviselő és egy fő polgármester. A Képviselő-testület tagjainak névsorát az SZMSZ 1. számú függeléke tartalmazza. Minősített többséget igénylő döntéshez az önkormányzati képviselők több mint a felének – azaz 4 főnek – az igen szavazata szükséges.”


(2) Az R. 4. §-a kiegészül a következő (7) bekezdéssel:

„(7) Tevékenységi körükben tanácskozási joggal részt vehetnek a képviselő-testület és bizottsága ülésein az ebesi székhelyű önszerveződő közösségek képviselői a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatása, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonása céljából.”


 1. §


(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testületet a polgármester akadályoztatása esetén a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester hívja össze. Amennyiben mind a polgármester, mind az alpolgármester akadályoztatva van, akkor a képviselő-testületet az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le az ülést.”


(2) Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A meghívót legkésőbb az ülést megelőző 4. munkanapon kell a Képviselő-testület tagjainak megküldeni.”


(3) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívót legkésőbb az ülést megelőző negyedik munkanapon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, továbbá közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.”


 1. §


Az R. 22. § (2) bekezdés második tagmondatában az „interpelláció” kifejezés helyébe az „interpelláló” kifejezés lép.


 1. §


Az R. 28. § (4) bekezdésében a „3. számú melléklete” szövegrész helyébe a „2. számú melléklete” szövegrész lép.


 1. §


Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a)  Pénzügyi Bizottság, amelynek tagjai: 3 fő képviselő, 2 fő külső szakértő;

b)  Egészségügyi és Szociális Bizottság, amelynek tagjai: 2 fő képviselő, 1 fő külső szakértő;”


 1. §


Az R. 33. § (3) bekezdésében a „2. és 3. számú melléklete” szövegrész helyébe a „1. és 2. számú melléklete” szövegrész lép.


 1. §


(1) Az R. 35. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő a képviselő-testület ülésén a polgármestertől (alpolgármestertől), a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen – vagy legkésőbb harminc napon belül írásban – érdemi választ kell adni.”


 1. §


Az R. 40. § (3) bekezdésében a „4. számú melléklet” szövegrész helyébe a „3. számú melléklet” szövegrész lép.


 1. §


Az R. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – titkos szavazással egy alpolgármestert választ a saját tagjai közül.

(2) A Képviselő-testület – a polgármester javaslatára – titkos szavazással egy fő nem képviselő-testületi tag alpolgármestert választ.

(3) Mindkét alpolgármester társadalmi megbízatásban, a polgármester irányításával látja el feladatát. 1. §


(1) Az R. 1. számú függeléke helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 4. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Hatályát veszti az R. 5. számú melléklete.


 1. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba.


Ebes, 2019. október 30.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
14.33 KB
1. számú melléklet
13.58 KB
2. számú melléklet
14.44 KB
3. számú melléklet
13.87 KB
4. számú melléklet
13.98 KB
5. számú melléklet
14.67 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!