nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2020-02-29
Kondoros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004.(II.16.) önkormányzati rendelete
a temetőről és a temetkezésről

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1990. Évi XLIII. Tv., valamint az ennek a végrehajtására kiadott 145/1999 évi (X. 1.) Korm. rendelet alapján a temető és a temetkezések rendjéről üzemeltetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


Alapelvek


1.§


 1. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.
 2. E rendeletben foglalt rendelkezéseket a nemzeti és etnikai kisebbségek törvényben biztosított jogainak érvényesítésével kell végrehajtani.
 3. A temetés módja lehet világi és egyházi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.


Általános rendelkezések


2.§


(1) A rendelet hatálya Kondoros nagyközség köztemetőjére terjed ki, amely a az. 1 és a 6/1      helyrajzi számú ingatlan területén helyezkedik el.** A rendelkezés hatálya kiterjed a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyekre, illetőleg azokra, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

.


(2) A temető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat a Települési Szolgáltató Intézménye útján gondoskodik.


(3) A köztemetőben felekezetre vagy más egyéb megkülönböztetésre való tekintet nélkül kell a temetést elvégezni. A temetőben polgári és egyházi gyászszertartás szerint történhet temetés.


**(4) E rendelet alkalmazásában:

            a/  köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető,

            b/ temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely.
A temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele


3.§**


A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra-használatbavételére a tv. 8-12. §-ait, és a Vhr. 19-22. §-ainak szabályait kell alkalmazni.


Temetési hely, temetőfenntartás, üzemeltetés

4.§ 1. A temetési helyek nyilvántartását a temető üzemeltetője köteles vezetni.


 1. A parcellák kiadása a parcellázási terv szerint sorban, folyamatosan történik.


(3) A sírkövet a hozzátartozók egyénenként készíttetik el.** ) A sírjel (sírkő) mérete nem haladhatja meg a sírhelyek méreteit, magassága legfeljebb a köztemetőben lévő sírjelek magasságáig terjedhet.


(4)A temetési helyet a kiváltásra kijelölt helyen lehet előre megváltani, az előre megváltott temetési hely rendelkezési joga másra nem ruházható át.

A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.


(5) A kolumbáriumban kiképzett urnafülkék egyszemélyesek és kétszemélyesek lehetnek, így igény esetén a családtagok elhelyezését is biztosítani lehet.

A kegyeleti szabályok szerint csak hozzátartozó kerülhet ugyanazon urnafülkébe, kivéve, ha az elhunyt ezzel ellentétesen végrendelkezik.

Az urnafülkék lezárása egységesen urnatáblával történik, amelyet a hozzátartozók egyénenként készíttetnek el.

 1. A sírhelyek mérete:

a/ az egyszemélyes sírhely mérete:          270 x 140 cm,

b/ a kétszemélyes sírhely mérete:            280 x 270 cm,

c/ urnafülke (kolumbárium) :                    30 x   30 cm

d/ nagy családi urnahely (2-es,3-as,4-es) 25,5 x 25,5 cm/urnahely

e/ a sírgödör mélysége:                            200 cm.

f/ gyermeksírhely mérete:                        130 x   65 cm, mélysége: 160 cm.


**(7) A sírgödör mélysége 2,5 méter mélységben vagy annál mélyebben található talajvízszint esetén 2 méter. A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával természetes – talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.

**(8) Nem végezhető koporsós temetés azon a temetési helyen, ahol a talajvíz a talajszint alatti 2 métert eléri. A temetési tilalmat a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni.

**(9) Az előző bekezdésben körülírt esetben a sírhelyre rátemetés csak akkor végezhető, ha

            a/ az első temetés óta legalább tíz év eltelt,

            b/ a talajvíz szintjét havi rendszerességgel mérik, és a mért adatok folyamatos nyilvántartásáról az üzemeltető gondoskodik,

            c/ a rátemetés előtt az első temetéskor elhelyezett koporsót a talajvíz szintjének csökkenését követően legalább 2 méteres sírgödör mélységbe helyezik.

**(10) A fenntartó a temetési hely felett rendelkezni jogosultat biztonságos használatot veszélyeztető sírjel helyreállítására határidő megjelölésével felszólítja a helyreállításra.  Amennyiben a felszólítás eredménytelen és az életet is veszélyeztető veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére azt az önkormányzat szünteti meg. A sírjel helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.


**(11) A temetőben a temetési helyekről az üzemeltető nyilvántartást vezet, amelyre a nyilvántartókönyv szolgál.

**(12) A nyilvántartó könyv vezetésére, az abba történő betekintésre és az adatvédelemre vonatkozóan a tv. 18. §-ában meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.**(13) Díszsírhely biztosítható a parcellázási tervben kijelölt parcellákban azon a kondorosi vagy más illetőségű elhaltak részére, akik a község érdekében vagy annak életében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, hozzájárultak Kondoros nevének országos és nemzetközi megismertetéséhez, elismertségéhez, tevékenységükkel elősegítették a település fejlődését.


A temetési helyek feletti rendelkezési jog


5. §


 1. Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetőnek meg kell váltania és ezzel a temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.
 2. A temetési helyek árát az önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg. Az összegek az üzemeltető javaslata alapján felülvizsgálhatóak.
 3. A temetkezési hely díját, illetve az újraváltási díjat a temettetőnek előre kell megfizetnie az üzemeltető részére, amit az köteles a temető fenntartása és üzemeltetési során felmerült költségek fedezésére fordítani.
 4. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a/ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

            b/ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától 25 év,

            c/ urnafülke esetén 10 év.

 1. A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára a (4) bekezdésben foglaltak az irányadók.

(6)** Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.


(7)***A temetési szolgáltatások díjait e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazzaA temető létesítményei


6. §


 1. A temető területén lévő utak, zöldfelületek, felépítmények fenntartásáról, felújításáról az üzemeltető gondoskodik.
 2. A fenntartás körében köteles gondoskodni kell a temető tisztaságáról a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről, kezeléséről.
 3. A vízvételt (kút, közkifolyó) – a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével – legalább 150 m-enként biztosítani kell.


7. §


 1. A temetőben ravatalozót kell fenntartani.
 2. A temetőbe kiszállított holttest hűtéséről – halott hűtő berendezésben – a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.
 3. A ravatalozó rendszeres takarításáról és szükség szerinti fertőtlenítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik.


8. §


( 1)Az 5. §-ban felsorolt létesítmények közül

            a/ sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyre díjtalanul lerakhatja;

            **b/ a mozgássérültek, az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek a temetőben kiépített utakat a nyitva tartás ideje alatt gépjárművel ingyenesen használhatják.

            c/ a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják.


***(2) A temetkezési szolgáltatások díjait e rendelet 1. sz. melléklete szabályozza.


8/A. §.**


Temetés, temetési szolgáltatások


 1. Az eltemetés módja szerint a temetés történhet hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül, az elhunyt életében tett rendelkezésére figyelemmel.

Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni vagy elhamvasztani. Hamvasztásos temetés esetén a hamvak urnába helyezhetők el. Az eltemetésre olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik, és nem veszélyezteti a környezetet.

(2) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek – kérésére – ki kell adni.

(3) A temetkezési szolgáltatások a következők:

            a/ a temetésfelvétel,

            b/ az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése,

            c/ a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,

            d/ a ravatalozás,

            e/ a búcsúztatás,

            f/ a sírhelynyitás és visszahantolás,

           g/ a sírba helyezés,

          h/  a halottszállítás,

          i/ a hamvasztás és az urnakiadás.

(4) A temetkezési szolgáltatás ellátása során:

            a/ az elhunyt hűtését,

            b/ a halottszállító jármű tárolását csak az engedélyezett telephelyen végezheti.A temető rendje


9. §


 1. A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.
 2. A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja.

**(3) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás kivételével – a munkavégzés megkezdését megelőzően az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

**(4) A munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. A munkavégzés ideje alatt s temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.


Állami és egyházi ünnepeken (karácsony, újév, március 15., húsvét, pünkösd, augusztus 20. október 23., november 1.) a temetőben munkát végezni nem szabad.

**(5) A búcsúztatás ideje alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

**(6) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl.: beton) úgy kell elhelyezni, illetve felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen (pl.: vaslemezen vagy keverőgépben).10. §

(1) Tilos:

a/ a temető területére állatot bevinni tilos. Kivétel a vakvezető kutya.

b/ hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyek kívül más helyre lerakni,

            c/ hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,

d/ hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni,

            e/ a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.


(2)[1]


 1. [2]Vegyes rendelkezések


11. §


 1. A fenntartó köteles a temető bejáratánál kifüggeszteni a fenntartó nevét, címét, a nyitva tartás idejét, valamint a temető részletes térképét.
 2. A temető nyitvatartási ideje:


március l-jétől szeptember 30-ig                 7-20 óráig,


október 1-jétől február 28-ig:                     7-18 óráig


október 28-tól november 5-ig:                    0-24 óráig


Záró rendelkezések


12. §


 1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 2. Hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat temetőről és temetkezésekről szóló 1992. évi 1. (I. 28.) sz. és az azt módosító 1999. évi 24. (XII. 21.) sz. rendelete hatályát veszti.


Kondoros, 2004. február 4.Dankó Béla sk.                                                                      ZsindelyFerencné sk.

Polgármester                                                                                jegyzőZáradék:[3]

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006./123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


1.melléklet a 8/2004.(II.16.) sz .rendelethez[4][5][6]
Temetkezési helyek díjai:


Megnevezés                                                                 Díj (Ft)

egyszemélyes sírhely                                                     13.797.-

egyszemélyes sírhely újraváltás                             12.539.-

kétszemélyes sírhely                                                      27.571.-

kétszemélyes sírhely újraváltás                                       25.040.-

gyermek sírhely                                                               6.138.-

gyermek sírhely újraváltás                                                4.969.-

urnafülke új urnafalban egyes                                          41.892.-

urnafülke új urnafalban egyes újraváltás                           11.691.-

urnafülke új urnafalban kettes                                         64.302.-

urnafülke új urnafalban kettes újraváltás                           23.382.-

nagy családi urnahely kettes                                          187.060.-

nagy családi urnahely kettes újraváltás                   35.074.-

nagy családi urnahely hármas                                        191.737.-

nagy családi urnahely hármas újraváltás                           46.765.-

nagy családi urnahely négyes                                        219.212.-

nagy családi urnahely négyes újraváltás                           58.456.-

kiemelt sírhely kétszemélyes                                           58.456.-


Egyéb díjtételek:

Megnevezés                                                                 Díj (Ft)

hűtőkamra használat                                                          1.987.-

ravatalozó használat                                                         10.873.-

vállalkozó által fizetett temető fenntartási díj              2.965.-


A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!                                                   


[1]

Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012.május 31-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 12/2012.(V.24.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012.május 31-től.


[3]

A záradékot beépítette a 18/2009.(XI.27.) rendelet. Hatályos: 2009. december 1-től.

[4]

Módosította a 30/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.január 1-től.

[5]

Módosította a 31/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2013. február 1-től.

[6]

Módosította a 20/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015.január 1-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!