nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-09-13 -tól
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2011. (VIII.15.) önkormányzati rendelete
a kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatokról

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI.5.) önkormányzati rendelet 22. § (6) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Jogi, Ügy-és Közrendi Bizottság és a Humán Erőforrás Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet személyi hatálya kiterjed Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott vagy működtetett kulturális, közgyűjteményi és közművelődési tevékenységet folytató intézményekre, szervezetekre, az e szervezetek működtetésében résztvevőkre, és azokra, akik a kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátásában közreműködnek.


2. A kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatok köre


2. §


Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászberény Város közigazgatási területén a törvény szerinti kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatot látja el.


3. A kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladat-ellátás struktúrája


3. §[1]


(1) A Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális, közgyűjteményi és közművelődési feladatot


a) kulturális, közgyűjteményi és közművelődési megállapodás alapján a Jászkerület Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft.,

b) üzemeltetési szerződés alapján a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. (a továbbiakban együtt: önkormányzati társaságok), és

c) a Jász Múzeum

útján látja el.

(2) Az önkormányzati társaságok, valamint a Jász Múzeum tevékenységüket a vonatkozó jogi szabályozás keretei között végzik.

4. §


A Jászkerület Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft. által ellátott feladatok:


1. a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

2. Jászberény város gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztálya közművelődésének, kulturális, művészeti igényeinek, közösségi életének komplex szolgálata,

3. gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály formális ismeretszerzését kiegészítő korszerű ismeretátadási  tevékenység folyamatos ellátása, működtetése,

4. az egészséges életmódhoz, a természet- és környezetvédelemhez kapcsolódó komplex ismeretterjesztő programok megvalósítása és az ezekhez kapcsolódó táborok, üdültetések szervezése,

5. nagyrendezvények szervezése,

6. felnőtt kórusmozgalom ügyeinek gondozása,

7. hangversenyek szervezése,

8. könyvtári szolgáltatások biztosítása: dokumentumok kölcsönzése, helyben használata, tájékoztatás, információszolgáltatás,

9. gyermekkönyvtári szolgáltatások biztosítása,

10. helyismereti gyűjtemény gondozása, sajtófigyelő szolgálat,

11. elektronikus szolgáltatások biztosítása, fejlesztése, internet szolgáltatás, számítógép-használat, digitalizálás, laminálás, nyomtatás,

12. zenehallgatás, zenei szakirodalmak, hangoskönyvek gondozása, kölcsönzése,

13. vakok, csökkentlátók részére hangoskönyvek, hangos folyóiratok kölcsönzése,

14. könyvtári rendezvények, használói képzések szervezése,

15. fiókkönyvtár igény alapján történő szervezése, működtetése,

16. könyvtári és nem könyvtári anyagok másolása,

17. könyvtárközi kölcsönzés hazai és külföldi könyvtárakból,

18. különgyűjtemények gondozása, sajtófigyelés,

19. csillagászati ismeretterjesztő szakkör működtetés,

20. nyomtatott, elektronikus képzőművészeti dokumentumok gyarapítása, feltárása, gondozása,

21. kulturális, turisztikai, közhasznú információk nyújtása a város polgárai és a Jászságba látogató vendégek részére,

22. művészeti és közhasznú kulturális jellegű tartós közösségek működtetése, illetve azokkal való együttműködés,

23. együttműködés a város alsó fokú oktatási intézményeivel,

24. együttműködés a város kulturális civil szervezeteivel.


5. §


A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. által ellátott feladatok:


a) az intézmény állat- és növénygyűjteményéhez kapcsolódó programok szervezése,

b) az állatkertben látható fajok bemutatása szakvezetéssel,

c) környezet- és természetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése,

d) karácsonyi, húsvéti, gyermeknapi rendezvények szervezése,

e) az állatok jellegzetes viselkedését bemutató előadások tartása,

f) kiállítások megrendezése,

g) állatkerti örökbefogadás.


5/A. §[2]


A Jász Múzeum által ellátott feladatok

a) Biztosítja a nyilvántartásában lévő kulturális javakhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

aa) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja;

ab) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét;

ac) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához;

ad) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez;

ae) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és iskolán kívüli nevelés céljainak elérését;

af) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít;

ag) az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

 b) feladata ellátásában együttműködik muzeális intézményekkel, a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.

c) Szabad kapacitásai terhére kiállítások megrendezésével, kulturális javak kölcsönzésével, valamint tudományos, állományvédelmi és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatást nyújthat.

d) Gyűjtőterületére kiterjedően a megyei hatókörű városi múzeummal kötött megállapodás alapján elláthatja a megyei hatókörű városi múzeum alábbi feladatait, vagy azok egy részét:

da) gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében;

db) részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában.

e) A Jászság területén gondoskodik a kulturális javak gyűjtéséről, őrzéséről, tudományos feldolgozásáról, bemutatásáról és hozzáférhetővé tételéről, a régészeti örökség védelméről.

f) Közreműködik a kultúráért felelős miniszter és a kulturális örökségvédelmi hatóság feladatainak ellátásában.

g) Részt vesz a Jászság területén lévő régészeti emlékek és a műemlékek vissza nem építhető, illetőleg a helyszínen meg nem őrizhető töredékei és tartozékai muzeális közgyűjteményben történő elhelyezésében.


6. §


A Jászkerület Kulturális és Művészeti Nonprofit Kft. közművelődési feladatok megvalósítására külön megállapodás köthet:


a) más, nem az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekkel,

b) civil szervezetekkel,

c) művészeti csoportokkal,

d) közművelődési tevékenységi körű gazdálkodó szervezetekkel4. Jászberény Város díjmentes és díjköteles kulturális, közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatásai


7. §


Díjmentesek a nemzeti ünnepek, valamint a Város Napja kapcsán szervezett városi rendezvények.


8. §[3]


(1) A díjköteles közművelődési és kulturális szolgáltatások díjának mértékét a tevékenységet igénylő lakossági csoport művelődési érdekei és a széleskörű hozzáférhetőség figyelembevételével a szolgáltatást nyújtó önkormányzati társaság saját hatáskörben határozza meg.

(2) A Jász Múzeum belépő és egyéb díjainak mértékét az intézmény saját hatáskörben határozza meg.

9. §


Az Önkormányzat a 2. §-ban meghatározott közművelődési feladatainak finanszírozását az alábbiak szerint végzi:

a) közművelődési feladataira előirányzott összeget a mindenkori éves költségvetés tartalmazza

b) kulturális tevékenység támogatására a költségvetésben évente meghatározott összeget különít el, melyből egyedi pénzügyi támogatásban részesítheti – pályázat útján – a közművelődési tevékenységben résztvevőket,

c) pénzügyi támogatásban részesítheti az éves költségvetés terhére a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.


10. §


Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatok, vagy feladat-együttesek ellátására közművelődési megállapodást köthet a feladat ellátását vállaló jogi személlyel vagy magánszeméllyel.5. Záró rendelkezések


11. §


Ez a rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.


12. §


A rendeletet Jászberény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 22. § (9)-(10) bekezdéseiben foglaltak szerint kell kihirdetni és közzétenni.


12/A. §[4]


Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


13.§


Hatályát veszti a kötelező közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/2004. (IV. 29.) sz. önkormányzati rendelet.[1] A 3. §-t módosította az 1/2013. (I. 17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2013. január 18-tól.

[2] Az 5/A. §-t megállapította az 1/2013. (I. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2013. január 18-tól.

[3] A 8. §-t módosította az 1/2013. (I. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2013. január 18-tól.

[4] A 12/A. §-t módosította a 35/2013. (IX. 12.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2013. szeptember 13-tól.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!