nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-27 -tól
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

Vámoscsalád községi önkormányzat  képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában , az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV törvény LXV. törvény 111 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


I. Általános rendelkezések


1.§

/1/A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki.

/2/ A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
II. Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetése


       2.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi kiadási és bevételi főösszegét 76.273.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a.) Működési bevételek                                                                 54.379 e Ft.

aa.)önkormányzatok működési támogatásai                                   13.941 e Ft.

ab.)működési célú támogatások államháztartáson belülről             11.480 e Ft.

ac.) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       10.000 e Ft.

ad.)közhatalmi bevétel                                                                       8.217 e Ft.

ae.)egyéb működési bevétel                                                               4.094 e Ft.

af.)egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      165 e Ft

b.) Felhalmozási bevételek                                                               1.900 e Ft.

      Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                                                  1.900 e Ft.

(2a) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként:

a.)előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                          7.000 e Ft.

b.)hitelfelvétel államháztartáson kívülről                                           12.470 e Ft.

c.)államháztartáson belüli megelőlegezés                                               506 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített 2014.évi bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2.melléklet tartalmazza


                                                                       3.§


(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a.) működési kiadások                                                                                   55.905 e Ft.  

ezen belül                                                    

      aa.) személyi juttatások                                                                             9.653 e Ft.

      ab.)  munkaadót terhelő járulékok                                                             2.070 e Ft.

      ac.) dologi kiadások                                                                                  21.052 e Ft.

      ad.) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               1.766 e Ft.

      ae.) egyéb működési kiadások                                                                   21.364 e Ft.

b.)felhalmozási kiadások                                                                               17.363 e Ft.

     ba.)beruházás                                                                                               12.917 e Ft.

     bb.)felújítások                                                                                                4.446 e Ft.

c.)finanszírozási kiadások                                                                                3.005 e Ft.

     ca.)rövidlejáratú hitelek törlesztése                                                               2.499 e Ft.

     cb.)államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                               506 e Ft.

     

(2)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.évi kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3.melléklet tartalmazza.


(3)Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének egyenlege nulla.


(4) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti  adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által 2014. évben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát  2 főben állapítja meg.


(6 ) Az önkormányzat 2014.évi összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az 4. melléklet tartalmazza.

4.§.


A képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 5. melléklet szerint állapítja meg


5.§


(1)A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, valamint az általános és céltartalék feletti rendelkezés jogát minden esetben fenntartja magának.

(2)A gazdálkodás során év közben létrejött, feladattal nem terhelt költségvetési bevételei többletet a bevételi előirányzat megemelése mellett az általános tartalék növelésére kell fordítani.

(3) A (2) bekezdés szerinti bevételi többletet befektetési jegy vásárlás ill. pénzintézeti lekötés útján kell hasznosítani.

(4) A gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja elsősorban a szabad pénzeszközökből vásárolt befektetési jegy visszaváltása.

(5) A (3)-(4) bekezdés szerint pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület 20 millió forint értékhatárig a polgármester határkörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


                                                                       6. §.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

                                

Vámoscsalád, 2014. február 17.
                                                  Németh Imre                                 Dr.Husz Norina

                                                  polgármester                                       jegyző

  
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
13.66 KB
4. melléklet
18.99 KB
5. melléklet
20.86 KB
2. melléklet
986.58 KB
3. melléklet
986.16 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!