nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013 (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-10-30 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013 (X.29.) önkormányzati rendelete
a közterületek filmforgatási célú használatáról

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2013 (X.29.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatási célú használatárólBalatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzati rendelet területi hatálya kiterjed minden, Balatonújlak község közigazgatási területén nyilvántartott közterületre.

(2)   Az önkormányzati rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személy nélküli társaságra, amely az (1) bekezdés szerinti közterületet filmforgatási céllal használja, vagy használatának engedélyezését kérelmezi.


2.§ A képviselő-testület a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használatra (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásának, valamint az eljárásra vonatkozó valamennyi hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


3.§ Amennyiben a közterületre vonatkozóan már közterület-használat iránt kérelmet nyújtottak be a már benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.


4. § A képviselő-testület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag kiemelt területet.


5. § (1)            A filmforgatási célú közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb, parkolás) nem haladhatja meg teljes közterület 80%-át. Ezen belül a technikai kiszolgálás, stáb, valamint parkolás céljára történő közterület-használat nem haladhatja meg a teljes közterület-használat 50%-át.

(2)   A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a négy hét időtartamot.

(3)   Ünnepnapra filmforgatási célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(4)   A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

  1. ) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,
  2. ) zöldfelületet köteles kíméletesen használni,
  3. ) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.


6. § (1)            Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában az adott közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van, a közterület-használat hatósági szerződés szerinti jóváhagyását meg kell tagadni.

(2)   Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, akinek a közterület-használati szerződése a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt szűnt meg, vagy jóváhagyott hatósági szerződésétől eltérően szabálytalanul használta a közterületet, vagy a megállapított díjat nem fizette meg, vagy annak, akinek a kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül az Önkormányzattal szemben bármilyen kiegyenlítetlen tartozása volt.


7.§ (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartammal kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulását követően 10 napon belül újra biztosítani kell.

(2)   A filmforgatás során a lakóingatlanok megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.


8.§ (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj

a) forgatási helyszín esetében: 200 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás esetében 150 Ft/m2/nap,

c) stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap.

(2)   Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat (oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) szolgáló vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 tizenöt) napot, illetve a 30 (harminc) napot.

(3)   A (2) bekezdésen túlmenően mentes a díjfizetés alól az önkormányzat valamint az önkormányzat intézményei által vagy érdekében végzett filmforgatás


9. § (1) Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Balatonújlak, 2013. október 28.
                Tüske Gáborné                                                                    dr. Lukács Zoltán

                  polgármester                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!