nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-12 -tól
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati védőoltási programról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy a gyermekek egészséges fejlődése érdekében meghatározza az önkormányzati védőoltási program keretében térítésmentesen igénybe vehető nem kötelező védőoltásokat, a védőoltásra jogosult jászberényi gyermekek körét, az igénylés feltételeit, szabályait.


2. A rendelet hatálya


2. §


A rendelet hatálya Jászberény város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó gyermekekre és törvényes képviselőikre terjed ki.


II. fejezet

Az önkormányzati védőoltási program keretében térítésmentesen igénybe vehető védőoltások


3. Súlyos rotavírus fertőzés elleni védőoltás


3. §[1]


(1) A Jászberény Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Jászberény város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó, a tárgyévben 6 hetes kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a súlyos rotavírus fertőzés elleni védőoltást a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére.

(2) Az Önkormányzat átvállalja a védőoltás beadásának térítési díját a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározott összegben.


4. Bárányhimlő (varicella zoster vírus) elleni védőoltás


4. §[2]


(1) Az Önkormányzat a Jászberény város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a törvényes képviselővel együtt Jászberényben lakó, a tárgyévben 15 hónapos kort betöltő gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a bárányhimlő (varicella zoster vírus) elleni védőoltást a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére.

(2) Az Önkormányzat átvállalja a védőoltás beadásának térítési díját a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló kormányrendeletben meghatározott összegben.


5. Egyéb rendelkezések


5. §


(1) A védőoltásokkal kapcsolatos preventív célú tájékoztatás a házi gyermekorvosok és a védőnők bevonásával történik.

(2)[3] Az Önkormányzat fenntartásában működő Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat védőnői a családlátogatások és az önálló védőnői tanácsadások során tájékoztatást nyújtanak az érintett korosztályú gyermekek törvényes képviselői részére a választható védőoltásokról, és átadják a védőoltás igénylésének lehetőségére vonatkozó írásbeli tájékoztató anyagot, amelyet a Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Irodája biztosít.

(3)[4] A védőoltás biztosítására irányuló kérelmet a gyermek törvényes képviselője a gyermek házi gyermekorvosánál nyújthatja be két példányban. A kérelmen a házi gyermekorvos igazolja, hogy a védőoltás a gyermek részére beadható.

(4)[5] Az oltóanyag megrendelése és szállítása az oltóanyag határidős adásvételére vonatkozó keretszerződésben foglaltak szerint történik.

(5) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(6)[6] A házi gyermekorvos igazolásával ellátott kérelem egy példányát a keretszerződésben oltóanyag átvételére kijelölt asszisztens elektronikus úton küldi meg a Polgármesteri Hivatal Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda részére.

(7) A védőoltást a gyermek a házi gyermekorvosától kaphatja meg.


6. §


(1)[7] A védőoltások árának és az oltások beadása térítési díjának pénzügyi fedezetét az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.

(2) A védőoltások beadásának, a teljesítésnek az igazolása a gyermek részére az oltást beadó házi gyermekorvos igazolása alapján történik.

(3)[8] A védőoltások beadásának térítési díját az oltást beadó házi gyermekorvos részére oltásonként utólag, negyedévenként, az általa kiállított számla ellenében kell megtéríteni.


III. fejezet

Záró rendelkezések


7. §


E rendelet 2016. május hó 1. napján lép hatályba.[1]

A rendelet szövegét a 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. május 12-től.

[2]

A rendelet szövegét a 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. május 12-től.

[3]

A rendelet szövegét a 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. május 12-től.

[4]

A rendelet szövegét a 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. május 12-től.

[5]

A rendelet szövegét a 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. május 12-től.

[6]

A rendelet szövegét a 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. május 12-től.

[7]

A rendelet szövegét a 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése módosította. Hatályos: 2017. május 12-től.

[8]

A rendelet szövegét a 9/2017. (V. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. május 12-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!