nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 6/2016 (V.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-31 -tól
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 6/2016 (V.30..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Nágocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontja alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 23.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Nágocs Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. §

A rendelet hatálya a Nágocs Község Önkormányzata képviselő-testületére, és az önkormányzat költségvetési szervére terjed ki.


2. §

(1) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:


- Nágocsi Hétszínvirág Óvoda
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetés teljesítésének


Kiadási főösszegét 102.518 e Ft-ban

Bevételi főösszegét 108.445 e Ft-ban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek


4. §


Működési célú bevételek összesen: 108.445 e Ft

Ezen belül:

Költségvetési támogatás 48.789 e Ft

Támogatásértékű működési bevételek 26.975 e Ft

Közhatalmi bevételek 8.811 e Ft

Intézményi működési bevételek 5.147 e Ft

Működési c.kölcsönök 134 e Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 3.849 e Ft

Finanszírozási műveletek 14.740 e Ft


Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 e Ft


Ezen belül:

Tárgyi eszköz értékesítés 0 e Ft

Egyéb felhalmozási bevétel 0 e Ft

Felhalmozási c. támogatásértékű bevétel 0 e Ft

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 0 e Ft

A költségvetési kiadások

5. §

Működési célú kiadások összesen 102.518 e Ft


Ezen belül:

Személyi juttatások 35.220 e Ft

Munkaadókat terh.jár.-k és szoc.hozz.jár. adó 7.120 e Ft

Dologi kiadások 29.039 e Ft

Ellátottak juttatásai 3.686 e Ft

Egyéb működési célú kiadások 9.257 e Ft.Felhalmozási célú kiadások összesen 3.456 e Ft


Ezen belül:

Intézményi beruházások összegét 3.456 e Ft

Felújítások összegét 0 e FtFinanszírozási kiadások 14.740 e Ft

Beruházások, felújítások


6. §


Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 3.456 e Ft


Ezen belül:

Ingatlan vásárlás 1.500 e Ft

Kistraktor vásárlás Start program 1.956 e Ft

Ágdaráló 280 e Ft


Ezen kiadásokat a 6., illetve 7. számú melléklet tartalmazza.Létszám


7. §Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évben foglalkoztatottak létszáma:


Nágocs Község Önkormányzata:

Közalkalmazottak, : 2 fő

Közfoglalkoztatottak: 19 fő
Nágocsi Hétszínvirág Óvoda

Közalkalmazottak: 3 fő


Ezen adatokat a 13., és 14. számú melléklete tartalmazza.Pénzmaradvány


8. §(1) A Képviselő-testület 2015. évi pénzmaradványát e Ft-ban állapítja meg amely egyben működési kötelezettséggel terhelt..
9. §


Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítését részletesen a következő mellékletek tartalmazzák:

- Az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. melléklet,

- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány felhasználást a

2. melléklet,

- A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy költségvetéi többlet felhasználására szolgáló

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a 3. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit a 4. melléklet,

- A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait az 5. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként a 6. melléklet,

- A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet,

- A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági

jellegű ellátásokat a 8. melléklet,

- Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 9.

melléklet,

- Az Önkormányzat költségvetését a 11. melléklet,

- Az önállóan működő költségvetési szerv ( Nágocsi Hétszínvirág Óvoda ) bevételeit és kiadásait a 12. melléklet,

- A költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 13. melléklet,

- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 14. melléklet,

- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról

szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti

adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető

ügyletek összegét a 15. melléklet,

- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011.

(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási

tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségek arányát a 16. melléklet,

- Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 17. melléklet,
Záró és egyéb rendelkezések


10. §Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nágocs, 2016. május 30.
Kiss Szilveszter                                                                                               Werner Józsefné

polgármester                                                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék: .

Kihirdetve: 2016. május 30.


Nágocs, 2016. május 30..

Werner Józsefné

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
79.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!