nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 2/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) a) pontjában és 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A települési támogatásról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(7)   A lakásfenntartási települési támogatás egy hónapra jutó összege

a)  amennyiben az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százhuszonöt százalékát, úgy 1000 Ft.

b)  amennyiben az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százhuszonöt százalékát, de nem haladja meg a kétszázötven százalékát, úgy 500 Ft.”


2.§ Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba.


Tiszacsege, 2016. január 29.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!